Policykommentarer och brev

Utlåtande i Hunley vs Instagram oktober 2022

OTW:s (Organisationen för transformativa verk) juridiska kommitté och allierade lämnade in ett utlåtande angående fallet Hunley vs Instagram. Utlåtandet stöder “servertestet” som skyddar användares rättigheter att länka över internet och bädda in filer och bilder på webbsidor samt plattformars rättigheter att tillåta länkning och inbäddning utan att riskera eventuellt upphovsrättsansvar.

Utlåtande om USA:s högsta domstols rättsfall angående Warhol vs Goldsmith

OTW:s juridiska kommitté lämnade, tillsammans med EFF, in ett utlåtande i USA:s högsta domstol angående rättsfallet Warhol vs Goldsmith där de framhåller att ett brett och flexibelt test för tillåten användning är väsentligt och ber Högsta domstolen att på nytt bekräfta sin tidigare hållning att en transformativ användning har en annan mening, meddelande eller syfte från de upphovsrättsskyddade verk som de använder. Vi använde fanvideor som exempel på när det kan vara nödvändigt att beakta verkets avsedda målgrupp för att bedöma transformativiteten. Vi uppmanade också domstolen att lägga bevisbördan gällande marknadsskadan på målsäganden när användning är transformativ eller icke-kommersiell.

Svar på USA:s upphovsrättsbyråns betänkande, maj 2022

Den 27:e maj 2022 lämnade OTW:s juridiska kommitté kommentarer som svar på USA:s upphovsrättsbyråns betänkande gällande tekniska åtgärder under sektion 512 av den amerikanska lagen DMCA. Vi förklarade att inga nuvarande teknologier som kan tillåta tjänsteleverantörer (till exempel OTW) att skilja mellan material som gör intrång eller inte existerar, och motsatte alla förslag att Upphovsrättsbyrån skulle stödja eller implementera åtgärder för teknisk filtrering av tjänsteleverantörer.

Kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå gällande CASE Act, april 2021

Den 26 april 2021 gick OTW:s (Organisationen för transformativa verk) juridiska kommité samman med allierade för att lämna in kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå som svar på upphovsrättsbyråns meddelande rörande implementationen av den så kallade CASE Act. CASE Act skapade en specifik domstol inom upphovsrättsbyrån för hantering av “mindre upphovsrättsfall” som kallas “Copyright Claims Board” (CCB) och gav upphovsrättsbyrån diskretion rörande många aspekter inom CCB och dess operationer. Vårt föreläggande gav specifika rekommendationer rörande hur upphovsrätsbyrån borde begränsa omfattningen av CCB:s makt, hur de borde göra det tydligt och lätt för människor att välja bort att delta i CCB-förfaranden, och borde vara opartiska i kommunikation rörande CCB.
Uttalande från OTW rörande ändringarna i Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Reform, december 2020

I december 2020 skickade OTW Juridiska in ett svar på den amerikanska senatens kommentarer på en specifik fråga relaterad till den amerikanska lagen Digital Millennium Copyright Act.

Kommentarer till den amerikanska senaten rörande Digital Millennium Copyright Act, juni 2020

I juni 2020 lämnade OTW Juridiska in kommentarer till amerikanska senaten i samband med senatens pågående översyn av sektion 512 av den amerikanska lagen Digital Millennium Copyright Act. OTW svarade på en rapport från den amerikanska upphovsrättsbyrån; uppmanade senaten att ta hänsyn till behovet av internetanvändare, frilansande skapare, och små tjänsteleverantörer; och presenterade empirisk data angående hur sektion 512 påverkar transformativa skapare.

Vittnesmål inför den amerikanska senaten rörande Digital Millennium Copyright Act, februari 2020

Juridiskas medlem Rebecca Tushnet vittnade inför den amerikanska senatens juridiska kommité rörande den amerikanska lagen Digital Millennium Copyright Act. Hennes vittnesmål fokuserad på hur det amerikanska juridiska konceptet “safe harbor” i DMCA fungerar för små organisationer som OTW, hur de främjar kreativt uttryck genom att skapa möjlighet för webbplatser som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och hur de bidrar med den juridiska flexibilitet som är nödvändig för att mångfalden på internet ska överleva. Hennes vittnesmål adresserade också misslyckandet hos DMCA:s förbud mot kringgående av kopieringsskydd och arbetet som OTW har gjort för att skapa undantag som skyddar videoskapare och liknande skapare från överskridande av dessa bestämmelser.

Koalitionsbrev till USA:s senat gällande CASE Act, juli 2019

OTW gick samman med allierade för att motverka lagen CASE Act, vilken skulle skapa en specifik domstol för mindre upphovsrättsfall som skulle kunna utdöma påföljder på upp till 30 000 USD till påstådda överträdare utan någon fullständig rättsprocess.

Gemensamt uttalande om principer gällande Sektion 230 av Communications Decency Act, juli 2019

Juridiska gick samman med en blandad grupp av allierade och experter för att göra ett gemensamt principuttalande om Sektion 230 av den amerikanska lagen Communications Decency Act, vilken ger skydd för plattformar på internet.

Kommentarer till Nya Zeelands parlament som en del av Nya Zeelands regelbundna granskning av dess upphovsrättslag, april 2019.

I april 2019 lämnade OTW Juridiska in en kommentar som svar på Nya Zeelands uppmaning till kommentarer, vilket var en del av landets granskning av dess upphovsrättslag. OTW använde sig av starka vittnesmål från fans i Nya Zeeland för att visa på de många sociala och kulturella värden som fås av lagar som tillåter och främjar skapandet av transformativa verk, och argumenterade för att Nya Zeeland borde behålla och utvidga sitt regelverk för tillåten användning för att utöka denna praxis.

Kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå angående lagen Music Modernization Act, mars 2019

I mars 2019 lämnade OTW Juridiska in en kommentar som svar på den amerikanska upphovsrättsbyråns förslag till nya regler gällande innebörden av “icke-kommersiell” användning enligt resonemanget i den nyligen antagna lagen Music Modernization Act (“MMA”). OTW argumenterade bland annat för att definitionen av kommersiell användning i hänseende till MMA bör fokusera på användningen som sådan snarare än användaren, att kommersialiteten bör analyseras utifrån huruvida användaren söker få vinst hellre än utifrån vilka plattformar eller webbsajter som används, och att den bör göra skillnad mellan kommersiell och icke-kommersiell “nytta”.

Kommentarer till det kanadensiska parlamentet som en del av Kanadas ordinarie översyn av landets upphovrättslag, juni 2018

I juni 2018 lämnade OTW Juridiska in kommentarer till det kanadensiska parlamentet som en del av Kanadas ordinarie översyn av landets upphovsrättslag. OTW använde sig av berättelser från kanadensiska fans för att argumentera för synpunkten att Kanadas undantag för “Fair Dealing and User Generated Content” (ung. ’tillåtet handlande och användargenererat innehåll’) är effektiva och ger social nytta.
Kommentarer till USA:s handelsrepresentant angående det nordamerikanska frihandelsavtalet, juni 2017

När USA:s handelsrepresentant (USTR) påbörjade sin process med att omförhandla det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) förespråkade OTW:s Juridiska team en öppen och transparant förhandlingsprocess och betonade vikten av att inkludera undantag och begränsningar, såsom tillåten användning, i alla bestämmelser som rör skydd av immateriella rättigheter.
Kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå angående moraliska rättigheter till erkännande och integritet, mars 2017

Den 30 mars 2017 lämnade OTW Juridiska in ett svar till USA:s upphovsrättsbyrås begäran om kommentarer angående huruvida USA bör anta ytterligare lagar som kräver att upphovsmän identifieras i anslutning till sina verk (så kallad rätt till “erkännande”) och kräver en upphovsmans tillåtelse för att kunna göra ändringar i upphovsrättsskyddade verk (så kallad rätt till “integritet”). Sammantagna kallas dessa “moraliska rättigheter”. OTW argumenterade att en rätt till integritet skulle skada det fria ordet, och att, trots att normer kring erkännande ofta är av godo och vanliga inom fan-gemenskaper, bör de inte få kraft av lagstiftning. Istället är erkännande-rättigheter väl skyddade genom avtalslag, och ytterligare rättigheter i lagstiftningen skulle passa illa med vanliga former av kollektivt och sekventiellt skapande, och den breda variationen av uttryckssätt i olika gemenskaper (till exempel fandom, akademi, filmskapande och reklam) visar att de enskilda gemenskaperna bör få bestämma när och hur erkännande bäst kan uppnås.

Uppföljning i februari 2017 av kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå angående DMCA sektion 512

I en uppföljning av våra kommentarer från mars 2016, svarade OTW Juridiska på frågor från den amerikanska upphovsrättsbyrån angående bestämmelserna kring meddelande om nedtagning i sektion 512 av DMCA, U.S. Digital Millennium Copyright Act. Bland annat använde sig OTW av erfarenheten av att driva AO3 och dess medlemmars erfarenhet av att hantera meddelanden om nedtagning, för belysa de sätt på vilka det nuvarande systemet fungerar bra, och på vilka sätt det kan förbättras.

Kommentarer till Singapore, oktober 2016

Den 23 oktober 2016 lämnade OTW:s juridiska avdelning in kommentarer till Singapores regering som svar på en offentlig överläggning om föreslagna ändringar i Singapores upphovsrätt. Vi betonade fördelarna med en mer balanserad upphovsrätt med en kraftfull doktrin angående tillåten användning, som tillåter skapandet av ickekommersiella transformativa verk utan tillstånd, och föreslog möjligheten att ha ett undantag i upphovsrättsskyddet för “användargenererat innehåll”, för att utvidga tillåten användning. Vi har tidigare erfarenhet av ett undantag som vi lyckades få till för fanvideor till DMCA:s förbud mot kringgående av kopieringsskydd. Dessa erfarenheter använde vi nu för att diskutera Singapores förslag angående “tekniska skyddsåtgärder” för upphovsrättsskyddade verk. Vi uppmanade också Singapore att anta enkla och konsekventa regler angående hur länge upphovsrättsligt skydd gäller, diskuterade fördelar och nackdelar med att bevilja författarna rätt att anges som upphovsperson, samt gav förslag på hur man kan hantera verk där det är svårt att identifiera upphovsrättsinnehavarna.

Kommentarer till USA:s upprättshovsbyrå i juni 2016

24 juni 2016 lämnade OTW, tillsammans med EFF och professor Eric Goldman, in kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå som svar på ett meddelande om nya föreslagna regler. Dessa skulle tvinga hemsidor som är beroende av DMCA:s Safe Harbor-principer – inklusive AO3 — att förnya sina registreringar var tredje år. Vi hävdade att detta nya krav kan skada små tjänsteleverantörer och göra leverantörer känsliga för risker på grund av små misstag.

Kommentarer till EU-kommissionen i juni 2016

Kommentarer till EU-kommissionen i april 2016

OTW förklarade att medan system för meddelande om nedtagning är konstruerade för att göra det snabbare och billigare att upprätthålla immaterialrätten är det “avgörande att dessa besparingar inte sker på bekostnad av yttranden som inte gör intrång”. OTW uppmanade också Kommissionen att inse att betydande innovation och kreativitet kan komma från den icke-kommersiella sektorn, och att inte sätta upp regler som bara stora företag kommer att kunna följa.

Kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå angående DMCA sektion 512 i mars 2016

Som svar på en förfrågan från USA:s upphovsrättsbyrå kommenterade OTW Juridiska de bestämmelser för meddelande om nedtagning som finns i sektion 512 av DMCA, U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW hävdade att lagen är långt ifrån perfekt, men att den ger ett viktigt ramverk som låter kreativitet online frodas. Organisationen påminde upphovsrättsbyrån om att många enheter som är beroende av DMCA, såsom OTW:s AO3 är små och går igenom meddelanden om nedtagning för hand och var för sig, och saknar resurser att kontrollera innehåll som skapas av användarna med avseende på intrång. OTW belyste också vikten av mekanismer för att förhindra och bestraffa otillbörliga nedtagningsmeddelanden, och identifierade sätt på vilka det nuvarande systemet med mot-meddelanden är otillräckligt för att skydda användare som ägnar sig åt “fair use” (ung. “tillåten användning”) och yttrandefrihet.

Kommentarer till USA:s upphovsrättsbyrå

Som svar på USA:s upphovsrättsbyrås begäran om kommentarer, hävdade OTW Juridiska att sektion 1201 i DMCA, Digital Millennium Copyright Act, är alltför vid och i onödan bromsar värdefullt skapande och innovation genom att hindra människor från att komma runt tekniska skydd på upphovsrättsskyddat material också för ändamål som inte är intrång, såsom “fair use” (ung. “tillåten användning”). Vi hävdade också att treårsregelproceduren, för vilken vi framgångsrikt fått till undantag för videoskapare, är onödigt betungande och föreslog konkreta förslag till förbättring.

Kommentarer till Europakommissionen

I december 2015 lämnade OTW Juridiska in en kommentar som svar på EU-kommissionens begäran om kommentarer gällande onlineplattformar, förmedlare online och molntjänster. OTW:s kommentarer tryckte på faran i att reglera utifrån det felaktiga antagandet att alla onlineplattformar och förmedlingstjänster är stora kommersiella organisationer som Google och eBay.

Kommentarer till USA:s koordinator för upprätthållande av immaterialrätt

Den 16 oktober 2015 lämnade OTW tillsammans med sin allierade Public Knowledge (Allmänhetens Kunskap) kommentarer till USA:s koordinator för upprätthållande av immaterialrätt, vid förvaltnings- och budgetbyrån, som svar på att byrån efterfrågat kommentarer rörande dess plan för upprätthållande av immaterialrätt. Kommentarerna gav särskilda rekommendationer och betonade vikten av att hålla den breda allmänhetens intressen i åtanke, inklusive användare som kan skadas av alltför aggressiva tillämpningar av lagar kring immaterialrätt.

OTW-kommentar till Sydafrikas regering

  • Inlaga av OTW (engelskspråkig PDF), inlämnad i september 2015

I anslutning till den sydafrikanska regeringens reformprocess gällande upphovsrätten lämnade OTW in en kommentar till stöd för att Sydafrika ska anta begreppet “fair use” (tillåten användning) och tillämpa denna standard i stället för smala, inaktuella undantag i landets upphovsrättslag. Som OTW nämnde i sin kommentar, tror vi att det är av största vikt “att göra regeringen medveten om rikedomen i och vikten av icke-kommersiella remix-gemenskaper och de verk de producerar i Sydafrika och annorstädes. Empirisk forskning visar att remixkultur är ett globalt fenomen med liknande karaktär världen över.”

Brev till USA:s kongress

OTW:s juridiska team anslöt sig till en koalition av organisationer, akademiker och jurister, som tillsammans skickade ett brev till USA:s kongress rörande vikten av “ett balanserat upphovsrättssystem [som] är till nytta för upphovsmän, användare och innovatörer” och uppmuntrar möjligheten att uttrycka sig fritt.

Bidrag till den australiensiska regeringens ‘Online Copyright Infringement Discussion Paper’ (diskussionsunderlag gällande upphovsrättsintrång på internet)

OTW Juridiska lämnade tillsammans med Creative Commons Australien in ett bidrag till australiensiska regeringens Online Copyright Infringement Discussion Paper den 5 september 2014, där man rekommenderade mot ett förslag från den australiensiska regeringen. Regeringens förslag utvidgade definitionen av “ansvarsskyldighet” för internetleverantörer. Förslaget skulle innebära att leverantörerna, även om de inte kan stoppa individuella överträdelser gjorda av individuella användare, skulle bli tvungna att ändra på sina tjänster, såsom att stänga av internet för användare anklagade eller anmälda för överträdelser, eller genom att övervaka och filtrera användarnas aktiviteter.

Kommentarer till Europakommissionen

I februari 2014 registrerade OTW:s juridiska kommitté OTW i Europeiska Unionens Öppenhetsregister och framlade ett förslag till Europakommissionen som svar på deras begäran om kommentarer angående en möjlig upphovsrättsreform inom EU.

Kommentarer till PTO/NTIA

I oktober 2013 sökte amerikanska U.S. National Telecommunications and Information Administration (NTIA) och U.S. Patent and Trademark Office (PTO) offentliga kommentarer beträffande problem med upphovsrättspolicyn, inklusive de rättsliga ramarna för skapandet av remixer. Våra advokater använde sig av berättelser inskickade av fans för att förklara för dessa myndigheter, som sannolikt kommer att föreslå ny lagstiftning om upphovsrätt, varför all förändring inom upphovsrättslagarna bör stödja friheten att skapa transformativa verk.
OTW Juridiskas medarbetare Rebecca Tushnet medverkade även i en panel vid konferensen Legal Framework for Remixes den 12 december 2013 som ombads tala till dessa myndigheter angående samma offentliga process.
OTW Juridiskas ordförande Betsy Rosenblatt representerade OTW i en Green Paper Roundtable-arbetsgrupp som ska utveckla ett juridiskt ramverk för skapandet av remixer.