Các Kênh Hoạt động của Chúng tôi

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) đăng tải tin tức về tổ chức và các dự án cũng như tin tức chung về fandom tại nhiều kênh khác nhau. Sau đây là danh sách các trang web đang hoạt động chính thức của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về một tài khoản nào đó không nằm trong danh sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các Kênh Đăng bài Chính

Các trang Tin Tức OTW sau đây do nhân viên OTW trực tiếp lên bài; bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh này:

Theo dõi tin tức về Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) tại các kênh sau (lưu ý: nếu bạn muốn gửi ý kiến phản hồi, hoặc cần trợ giúp về sử dụng AO3, vui lòng sử dụng đơn Hỗ Trợ Kỹ Thuật):

Các trang tin tức riêng của Fanlore:

Các Dự Án Bổ Sung và Tài Khoản của Ban:

Twitter của Transformative Works and Cultures – TWC (Các Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

Tin tức về toàn bộ các dự án của chúng tôi được tổng hợp dưới dạng bài đăng được đánh dấu trên trang Pinboard.

Tài khoản Video