Tìm chúng tôi ở đâu

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) đưa tin về tổ chức và những dự án của chúng tôi, cùng với tin tức chung về fandom, qua nhiều phương tiện khác nhau. Sau đây là danh sách các trang web chính thức của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi về một tài khoản không nằm trong danh sách này, xin liên hệ chúng tôi.

Đăng tải tích cực

Những trang Tin Tức của OTW này được các nhân viên của OTW tự tay đăng tải, bạn có thể liên hệ chúng tôi ở:

Để biết tin tức về Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), xin theo dõi những nơi sau đây. (Lưu ý: nếu bạn muốn gửi ý kiến phản hồi hoặc cần trợ giúp sử dụng AO3, xin dùng đơn Hỗ Trợ Kỹ Thuật).

Fanlore cũng duy trì những trang tin tức riêng.

FanhackersBan Bầu cử của chúng tôi cũng có tài khoản Twitter:

Không tương tác

Chúng tôi đăng tin ở những trang chính thức sau đây, nhưng không theo dõi phản hồi.

Tài khoản video