Thay đổi về Trách Nhiệm của Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền

Nhằm cân bằng khối lượng công việc một cách hợp lý hơn giữa Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền, sắp tới, chúng tôi sẽ có một số thay đổi về trách nhiệm nhận đơn của hai ban này.

Ban Xử Lý Lạm Quyền vẫn sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm về Điều Khoản Sử Dụng; Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật cũng sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng trang web và giải quyết các đơn báo lỗi. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp trước do Ban Xử Lý Lạm Quyền phụ trách, nay sẽ được chuyển giao cho Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật giải quyết. Những trường hợp này bao gồm:

  • Mất quyền truy cập tài khoản (ví dụ như không cài lại được mật khẩu do không nhớ hoặc không còn truy cập được email dùng để đăng ký tài khoản)
  • Thắc mắc và vấn đề về tách riêng tác phẩm
  • Tác phẩm thiết lập sai ngôn ngữ

Với các đơn báo cáo liên quan tới bất kỳ vấn đề nào kể trên, vui lòng liên hệ Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật. Tuy nhiên, giả sử bạn lỡ gửi đơn báo cáo tới lầm địa chỉ, cũng không hề gì! Chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển tiếp đơn báo, hoặc liên hệ yêu cầu bạn gửi lại đơn báo tới đúng ban phụ trách.

Chúng tôi mong rằng những thay đổi này sẽ có hiệu quả hữu ích, giúp các thành viên Ban Xử Lý Lạm Quyền dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho các vấn đề khác!

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.