Test Suite of Fair Use Vids (Gosgordd Profi o Fideöau Defnydd Teg)

Mae’r Gosgordd Profi yn cael ei chynnig mewn cefnogaeth o adnewyddiad arfaethedig y “Electronic Frontier Foundation” (EFF) (Sefydliad Cyffindir Digidol) o’r eithriad DMCA ar gyfer creuwyr fideöau anfasnachol, fel fideöwyr ffanyddol. Nodwch bod y fideöau rhain wedi’i cywasgu ar gyfer ffrydio gan wylwyr ffanfideöau cyffredinol; caiff y fideöau rhain eu creu i cael eu dangos ar y sgrin fawr ac/neu eu lawrlwytho gan eu cynudlleidfa.

2il o Awst, 2012. Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ateb i arddangosion a chyflwynodd gan y DVD CCA; darllenwch ein hateb a gwelwh yr ail ddosbarth o arddangosion gan yr OTW yn ein ail Oriel Lluniau.

4ydd o Fehefin, 2012. Tystiodd Francesca Coppa, Rebecca Tushnet, a Thisha Turk yn ngrandawiadau yn Llyfrgell Gyngres yr Unol Dalaethau; mae Turk yn cyflwyno yr arddangosion o ein Oriel Lluniau.

2il o Fawrth, 2012. Cyflwynodd Rachael Vaughn a Rebecca Tushnet Ateb ar rhan yr OTW (PDF). Hefyd, cyflwynodd yr EFF Ateb (PDF) mewn gefnogaeth o sawl eithriad, yn cynnwys y eithriad ar gyfer Ailgymysgwyr Anfasnachol.

1af o Ragfyr, 2011. Gweithiodd Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn, a Francesca Coppa gyda’r EFF i gyflwyno cynnig i adnewid ac ehangu’r eithriad DMCA ar gyfer Ailgymysgwyr Anfasnachol (PDF).

26ain o Orffenaf, 2010. Mae Llyfrgell Gyngres yr Unol Dalaethau yn rhyddhau dewisiad o blaid y eithriadau DMCA. Cyflwynodd yr OTW datganiad i’r wasg mwn ateb i’r dewidiad.

2il o Ragfyr, 2008. Cyflwynodd yr OTW ateb mewn gefnogaeth o gynnig yr EFF am eithriad DMCA i alluogi’r echdyniad o glipiau o DVD i gynnwys mewn fideöau ailgymysgol anfasnachol, fel ffanfideöau, sydd yn cael eu hadnabod fel defnydd teg (PDF, neu gweld fel HTML). Gall Sylw y Sefydliad Cyffindir Digidol hefyd cael ei lawrlwytho neu’i weld fel HTML.

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith eiriolaeth DMCA, gwelwch ein tudalen “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol).

Mae’r OTW yn credu bod cyfryngau anfasnachol sy’n gwneud defnydd o ddefnydd hawlfreintiol bodoladwy, fel ffanfideöau, yn trawsffurfiol, a bod cyfryngau trawsffurfiadwy yn ddilys o dan cyfraith hawlfreintio yn yr Unol Dalaethau.


Mae Fideöwyr Angen Ffynhonnell Clipiau Ansawdd Uchel i Drawsffurfio’r Testun

Mae fideöwyr yn addasu clipiau fideo mewn sawl ffyrdd: cyflymu nhw, arafu nhw, newid lliw, cropio a chwyddo, defnyddio sawl effaith, newid canolbwynt y fideo… O ganlyniad, rydyn nhw’n edrych am glipau gyda’r ansawdd fwyaf uchel, oherwydd mae nhw’n gwybod bod yr effeithiau rhain yn cymryd cost gweladwy; os rydych yn dechrau gyda clipiau ansawdd gwael, efallai ni fydd y clipiau yn dda i wylio.

Yn isod, gwelwch fideo dwy-sgrîn dwy funud, a chaiff ei greu gan y fideöwr ac aelod o’r pwyllgor Ffanfideöau ac Amlgyfryngau Tisha Turk; caiff yr ochr chwith ei rwygo, a’r ochr dde ei gipio. Caiff y clip ei addasu mewn un ffordd syml – caiff o ei arafu, techneg cyffredin gall unrhyw fideöwr ei nefnyddio – ac mae’r picseleiddio ac ansawdd gwael o’r clip cipiadwy yn amlwg ar unwaith. Ni fydd y clip cipiadwy yn debygol o fod yn dda i wylio unwaith mae fwy o effeithiau yn cael eu hychwanegu; fel mae fideöwyr yn hoff o ddweud, “Rwtch Mewn, Rwtch Mas.”

Ewch i Oriel Lluniau I ac Oriel Lluniau II i weld nifer o luniau ochr wrth ochr yn dangos gwahaniaethau ansawdd rhwng ffynhonnellau rhwygadwy a chipiadwy.

Mae Creu Fideöau yn Orchwyl Artistaidd Ddilys a Gwerthfawr i Ddiwylliant, sy’n Cynrychioli Cymuned Sefydledig sy’n Tyfu.

“Women’s Work” (Gwaith Menywod), gan Sisabet a Luminosity

Mae ffanfideöau yn ailgymysgu’r defnydd gwreiddiol i greu adroddiant newydd, fel arfer yn sylwadu neu’n beirnu ar y ffynhonell. Mae’r fideo trafodol Gwaith Menywod, gan Sisabet a Luminosity, wedi’i seilio ar “Supernatural” (Goruwchnaturiol), sef cyfres teledu am ddwy frodyr sy’n hela ysbrydion. Er hynny, nid yw’r ffanfideo yn dangos mymryn o’r brif gymeriadau; yn lle, mae hi’n gludo sawl llun o menywod o’r niferoedd o episodau, menywod sydd ddim ond yn cael eu dangos mewn ffyrdd serchol, dioddefol neu gythraul. Disgrifiwyd hi gan un sylwadwr fel “traethawd doethuriol ar y rhywiaethdeb o adeiladwaith storïau syml a anarchwiliadwy… mae’r ffanfideo yn dangos yn eglur ac yn berfeddol sut mae llawer o ein storïau yn dibynu ar ddioddef menywod.” Caiff Gwaith Menywod ei harwedd yn “New York Magazine” (Cylchgrawn Efrog Newydd), a chaiff ffanfideo Luminosity ei ddyfynnu gan Fogue fel “ffanfideo orau y flwyddyn” yn 2007.

“The Price” (Y Pris), by Things With Wings

Mae Y Pris yn ffanfideo amdan “dynddolur” – sef air a chreuwyd gan ffaniau i ddisgrifio’r lluniad o “ddioddefaint gwrywol sydd yn ddros ben llestri ac yn hynanganolyg.” Mae ddynddolur angen i’r gynudlleidfa i gyd-deimlo a’r dioddefaint dros ben llestri o brif gymeriad gwrywol yn lle y dioddefwyr o ddolur a thrais; yn y fathau o storïau rhain, mae’r dioddefwyr – fel arfer menywod – yn cael ei fframio fel ddim yn bwysig yn adroddianol, neu fel mae Things With Wings yn ei dweud, “mae dyndolur i gyd amdan y camera — pan mae’r peth drwg yn digwydd, pwy sy’n cael y agosiad emosiynol?” Mae Things With Wings yn egluro’n bellach bod “angen i fi mynegi y llesteiriant teimlais i gyda’r natur chwerthinllyd/dychrynllyd o’r hen drosiadau rhain AC gyda’r ymateb ffanyddol raddfa fawr cwbl rhagfynegiadwy (ac fel arfer, amheus) i’r dreisiau rhain…” Mae’r fideo yn beirniad o defnydd y gyfrwng fawr o ddynddolur ac hefyd yn beirniadaeth o gofleidiad y cymunedau ffanyddol o’r cymeriadau gwrywol rhain a’i dioddefaint.

Mae Creu Ffanfideöau yn Hybu Gallu Technegol a Chreuadigrwydd.

”This is How it Works” (Dyma Sut Mae Hi’n Gweithio)

Cyfansoddwyd Dyma Sut Mae Hi’n Gweithio bron yn ffram-wrth-ffram o glipiau gwreiddiol, wedi’i cymryd o’r cyfres teledu ”Stargate Atlantis”, nid yn unig wedi’i ail-dorri, ond eu hailweithio’n weledol trwy defnyddio meddalwedd golygu lluniau. Mae animeiddiad di-dor o rifau yn cael ei gynhyrchu gan rythm y gerddoriaeth gefndirol; mae hyn yn rhan o neges y ffanfideo amdan y natur deuol o gymeriad Rodney McKay, sef gwyddonwr a oedd eisiau bod yn cerddorwr. Ar ôl rhannu’r ffanfideo, ysgrifennodd Lim nodiadau helaethol ar ei phroses, yn manylu cam-wrth-gam sut greüodd hi’r effaithiau. Mae Dyma Sut Mae Hi’n Gweitho yn dangos gallu technegol a synhwyrusrwydd artistaidd. Mae un o fideöau Lim, “Us” (Ni), mewn arddangosfa yn bresennol; Mediated (Myfyriodd), Yn Amgueddfa Ffotograffeg Califfornia.

“Piece of Me” (Darn o Fi), gan Obsessive24

Mae Darn O Fi yn cyfuno’n bwriadol a chelfyddol clipiau DVD gloyw o fideöau Britney Spears a lluniau grutiog eraill o’r canwr (photograffeg y wasg, fideöau YouTube sy’n bwriadol ag ansawdd gwael) i ddangos cyferbyniad rhwng hunanlun taflunadwy y canwr a’r naratif fwy truenus o ecsbloetiaeth, nwyddaetholdeb a phroblemau iechyd meddwl a chaiff ei hamlygu gan yr wasg. Mae’r cân “Ddarn o Fi”, sef cân gan Spears, yn fod i bod yn her i ymladd: “Dat ti eisiau ddarn o fi?” Ond mae Obsessive24 yn amlygu’r ystyr adwthiol y gân, sy’n awgrymu’r drais o gael ei thorri’n ddarnau. Mae’r canlyniad yn naratif truenus bron glassurol ble mae Spears yn cael ei thorri’n ddarnau gan fwltwriaid: ei theulu, Holiwood, y cyfryngau, a ni, y gynudlleidfa ddihoenadwy.

Mae Ffanfideöau yn Ffyrfiau o Feirniaeth Diwyllianol Dilys ac Amserlon.

“Handlebars” (Cyrn Beic), gan Seah a Margie

Mae “Cyrn Beic” gan Seah a Margie yn archwiliad o’r cymeriad y Doctor yn Doctor Who (Doctor Pwy a Wyr), wrth hefyd bod yn beirniad fwy cyffredinol ar y natur o bŵer a chyfrifoldeb. Mae’r ffanfideo yn dechrau gyda lluniau sy’n dangos natur mympwynol y Doctor, ac yn symud ymlaen trwy y ddarnau fwy peryglus o’i anturiau a’i ymarferion lleiaf o bŵer, ac yn diweddu â lluniau o’r dinistriad a thrais a chreuwyd gan ddwylo’r Doctor (ar gyfer y gais dda). Mae’r Doctor ynyr arwr o’i sioe teledu enwedol; mae’r ffanfideo yn beirniadaeth pwerus o ddalldeb moesol y sioe, trwy ailgyd-destynu digwyddiadau mae gwylwyr yn barod wedi’i gweld. Mae’r ffanfideo, ble mae dewisiadau’r Doctor yn cael eu crynhoi i’r lluniau fwyaf ystyrlon a pherthnasol, yn cyfleu’n perfeddol ei beirniadaeth o’r cymeriad, yn enwedig o fewn cyd-destyn geiriau’r can: “Mae fy nghais yn fonheddig/ mae fy mhŵer yn bur… A gallaf gwneud unrhywbeth heb ganiatâd… Gallai dinistrio’r planed mewn laddfa.”

”Buffy Vs. Edward”, gan Jonathan McIntosh

Yn fideo ailgymysgedd gwleidyddol Jonathan McIntosh “Buffy Vs. Edward,” mae’r sugnwr gwaed iasol o’r fasnachfraint Twilight (Cyfnos) yn cwrdd a eicon ffeministaidd “Buffy The Vampire Slayer” (Buffy y Lladdwr Sugnwyr Gwaed). Caiff yr ailgymysgedd o 2009 hon fwy na pedwar miliwn o weldiadau a chafwyd ei chyfieithu mewn i ddros deg ar hugain o ieithoedd. Adroddwyd hi hefyd yn ngwasgau fawr fel NPR, y ”LA Times”, y ”Boston Globe”, a “Salon.com”. Defnyddiodd McIntosh sawl fath o glipiau i creu’r ailgymysgedd hon, yn cynnwys nid yn unig rhwygiadau DVD ond hefyd clipiau ansawdd uchel a oedd yn digon fawr iddw hw torri cymeriadau eraill allan o’r ffram (i well adeiladu naratif dirweddol newydd). Mae McIntosh wedi mynd ymlaen i greu “Right Wing Radio Duck” (Hwyaden Radio Aden Dde), sef fideo firol ble mae Donald Duck yn gwrando i gyflwynydd radio Glenn Beck ac yn ymuno â’r “Tea Party” (Plaid y Te) gyda ganlyniadau truenus, a “Too Many Dicks on The Daily Show,” (Ormod o Galiau ar Y Sioe Dyddiol) sy’n beirniadu ystafell ysgrifenwyr gwrwaidd Jon Stewart.

”It Depends On What You Pay” (Mae’n Dibynnu ar Beth Rydych yn Talu), gan Gianduja Kiss

Mae fideo Gianduja Kiss o 2009 “Mae’n Dibynnu ar Beth Rydych Yn Talu” yn beirniadu’r cyfres teledu diweddar ”Dollhouse” (Tŷ Doli), sef sioe ffuglen gwyddonol ble mae corfforiaeth yn dileu’r cof o unigolion (“Dolïau”) , yn rhoi personoliaeth addasiedig cwbl newydd, a’i rhentu am ddefnydd personol, ac yn aml am defnyddiau rhywiol. Er bod y cyfres hon i fod i ddigwydd ar gynsail dymchweliadwy a chamtopiedig, credon llawer o ffaniau benywaidd nid oedd y sioe yn deall bod hi amdan trais – bod dileu’r cof yn ddiffyg caniatâd sylfaenol – ac efallai nid oedd trais yn pwnc hwylus i nifer o ffaniau benywaidd. Trwy ailgymysgu’r sioe i gân hwylus amdan trais o’r Fantastics (sy’n dangosydd o rywbeth a oedd yn adlonni ond yn awr yn sarhaus), pwysodd Gianduja Kiss i fewn ar ddadl a ymestynodd ar draws y bydysawd blog a’r cyfryngau mawr, yn nodi ei phwyntiau yn effeithlon trwy amlgyfrwng; fel sylwadodd un flogwr ffeministaidd ar ôl gwylio’r ffanfideo. “Mae’r golygfeudd trais ar Tŷ Doli bron byth yn cael ei saethu fel trais. Mae nhw’n golygfeudd parti, bwchiad sbort, creu cariad… Mae’n rhaid i’r ffanfideo gosod trychineb y peth… oherwydd tu allan o cynsail y sioe, nid oes ynrhyw beth yn llawer o’r saethiadau rhain i annog y gwyliwr i ddatgan y golygfa fel unrhywbeth tu allan o beth mae’n edrych fel.” Er mwyn pwyso ar y dadl wrth iddi digwydd, roedd rhaid i Gianduja Kiss defnyddio clipiau Amason Unbocs i greu’r ffanfideo; nid oedd clipiau DVD ar gael yn ystod yr amser hynny.

Mae Ffanfideöau yn Cynnig Dirweddau a Darlleniadau Gwahanol.

”Closer” (Agosach) gan T. Jonesy a Killa

Mae’r ffanfideo Star Trec Agosach yn serchu brwydrau rhwng y cymeriadau Kirk a Spock. Fel dwedodd Henry Jenkins yn ei drafodiaeth o Agosach yn How to Watch a Fan-Vid (Sut i Gwylio Ffanfideo): “mae’r fathau o weithiau hyn yn wir yn dehongli’r cyfres gwreiddiol ond nid mewn synwyr a fy’n cael eu derbyn gan y rhan fwyaf o athrawon llenyddiaeth. Nid ydyn nhw’n ceisio achub beth roedd y cynhyrchwyr yn meddwl. Rydyn nhw’n ceisio trafod rhagdybiaethau, holiadau “beth os…”, ac yn cynnig dirweddau gwahanol.” Yn wir, mae’r teitl agored yn gofyn “Beth os nad oedden nhw wedi cyrraedd Fylcan mewn amser?” cyn creu sefyllfa ffuglenol mewn ateb i’r holiad. Mae hi’n fideo anesmwythiedig i lawer o ffaniau, ond mae hi i fod i bod yn anesmwythiedig; mae hi’n llunio paralelau rhwng trais rhywiol a thrais o ddarlleniad meddwl, ac yn hefyd yn drychweddu rhai o’r themau fwy dadleuol yn y storïau a chafwyd eu hysgrifennu gan ffaniau am ddegawdau amdan y episod Star Trec “Amok Time” (Amser Penwyllt).

“‘White’ and Nerdy’ (‘Gwyn’ a Llipraidd) gan talitha78

Mae ffanfideo talitha78 ‘Gwyn’ a Llipraidd yn ymateb i cyfres o drafodion ar-lein dros hil mewn diwylliant poblogaedd trwy greu ffanvideo yn canolbwyntio ar Gus, sef cymeriad Affrican-Americanaidd ar y sioe teledu Psych. Fel mae talitha78 yn egluro, “mae rhoi hyn at ei gilydd yn fy ffordd i o weithio trwy fy mhroblemau ynglŷn a [thrafodiau ffanyddol dros hil fel] RaceFail 2009. Fel Gus, rydwyf yn llipryn o liw mewn gymdeithas ble mae llipraeth yn cael ei chodio fel ‘gwyn’. Gyda’r ffanfideo hon, oeddwn i eisiau gwrthdroi’r stereoteip… ‘Gwyn’ a Llipraidd, sef gwneud anwelededd hil yn weladwy, yn dangos sut mae lliprynwyr ddu yn cael eu hesgeuluso oherwydd nid ydyn nhw yn edrych fel y stereoteip pobl ddu na’r diwylliant llipraidd.

”The Test” (Y Prawf) gan here’s luck

Mae Y Prawf yn cyfuno clipiau o’r ffilm 2009 Star Trec gyda clipiau o’r cyfres teledu Star Trec gwreiddiol i ddychmygu stori a oedd barod wedi’i sefydlu mewn ffanstorïau o’r amser: yn y ffilm ail-lawnsiedig, ble wnaeth Prif Spock trosglwyddo’i cofion o ddinistriad Romiwlws i Kirk, wnaeth o hefyd trosglwyddo cofion o digwyddiadau yn y cyfres gwreiddiol ar gam, yn cynnwys teimladau neu digwyddiadau rhywiol rhwng fo a’r Kirk o’i linell amser o. Mae fideowr here’s luck yn defnyddio effeitihiau arbennig i ddangos y gwahaniaeth rhwng digwyddiadau presennol a chofion, i awgrymu bod y lluniau o’r gyfres cyntaf yn dod trwy’n aneglur ac efallai yn anfwriadol, i greu uwchdonau rhamantus a rhywiol yn y lluniau, ac i adeiladu naratif ble mae cofion Prif Spock yn parhau i waedu mewn i ymwybyddiaeth Kirk trwy gydol y ffilm 2009. (Darllenwch sylwebaeth ychwanegol amdan y ffanfideo.)