Posts in Volunteers & Recruiting

Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2020

Hôm nay là Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời luôn duy trì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tổ chức hiện có 894 tình nguyện viên thuộc về 18 ban – và rất nhiều tình nguyện viên giữ hơn một vị trí trong tổ chức! Hơn nữa, một số tình nguyện viên còn đã làm việc với OTW trong một khoảng thời gian dài! Có 6 tình nguyện viên đã đồng hành cùng tổ chức ngay từ những ngày đầu, và 37 tình nguyện… Read more