Posts in Television

Unit B, Twisted Sisterhood, và Oz Magi Chuyển về AO3

Unit B, Twisted Sisterhood, và Oz Magi, một nhóm các kho tàng fanfic của HBO’s Oz, đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại những kho tàng này Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Các kho tàng trên được chuyển về AO3 chủ yếu vì thâm niên của chúng. Một vài nội dung được đăng… Read more