Posts in Tag Wrangling Committee

Mừng 40,000 Fandom trên AO3

Ban Sắp Xếp Từ Khóa vui mừng thông báo rằng chúng ta đã đạt được cột mốc 40,000 fandom trên Archive Of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)! Qua các năm, chúng tôi đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng về fandom: 5,000 fandom vào những ngày đầu tiên của năm 2010 10,000 fandom vào tháng 9 năm 2012 15,000 fandom vào tháng 4 năm 2014 20,000 fandom vào tháng 12 năm 2015 25,000 fandom vào tháng 6 năm 2017 30,000 fandom vào tháng 10 năm 2018 35,000 fandom vào tháng 12 năm 2019 Lần này, chúng tôi chọn… Read more