Posts in OTW Board

Năm điều Phạm Anh muốn nói

Trung bình mỗi tháng một lần, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) sẽ có một bài phỏng vấn với một trong các tình nguyện viên về trải nghiệm của họ tại tổ chức. Bài đăng thể hiện quan điểm cá nhân của tình nguyện viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của OTW. Tình nguyện viên của chúng ta kỳ này là Phạm Anh, thành viên mới của Ban Điều Hành. Những việc bạn làm với tư cách tình nguyện viên có liên quan như thế nào đến công việc của OTW? Kể từ khi được… Read more

Thông báo từ chức của thành viên Ban Điều Hành OTW

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) rất lấy làm tiếc xin thông báo: Antonius Melisse và Natalia Gruber đã từ chức khỏi cương vị thành viên Ban Điều Hành. Theo dự kiến, nhiệm kỳ của Antonius sẽ kết thúc sau một vài tháng nữa; người kế nhiệm vị trí của anh sẽ được quyết định vào cuối kỳ bầu cử này. Tuy nhiên, thời hạn nhiệm kỳ của Natalia vẫn còn hai năm; vị trí của chị sẽ được bổ sung vào danh sách vị trí trống trong kỳ bầu cử tiếp theo. Do số vị trí còn trống của Ban… Read more

Thông cáo về các vụ tấn công bằng email ác ý nhằm vào tình nguyện viên OTW

Kể từ ngày 3 tháng 5, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) – tổ chức phi lợi nhuận mẹ của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và các dự án khác – đã và đang đối mặt với nhiều vụ tấn công ác ý nhằm vào bản thân tổ chức và các tình nguyện viên. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều về diễn biến vụ việc, cùng với các hành động ngăn chặn đang được chúng tôi triển khai, và ảnh hưởng của vụ việc tới thời gian… Read more