OTW Announcement

הצהרה מאת דירקטוריון ה-OTW, ראשי הוועדות ומובילות המיזמים

שיח עז התרחש בשבועות האחרונים בנוגע לגזענות בפאנדום, שיח שהוא המשך של מתחים שקיימים זה זמן רב. בגלגולו העכשווי של השיח עלה דיון בנוגע למקומם של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ו-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) במצב הנוכחי. הופנתה כלפינו ביקורת לגיטימית על כך שלא נקטנו עמדה מחייבת מוקדם יותר, וקיבלנו בקשות רבות להבהיר את עמדתנו בנושא. לכן אנו פונות עכשיו למשתמשות שלנו ולכלל המעריצות.

ה-OTW מתנגד לגזענות ולאפליה על כל צורותיהן. אנו מתנצלות בפני כל מי שסבלו כשלא חתרנו באופן פעיל להפוך את ה-OTW ו-AO3 לסביבה טובה יותר עבור מעריצות מקבוצות ומעדות שונות. אנו מתנצלות גם בפני משתמשות שחשו שאינן מתקבלות בברכה ב-AO3 בגלל אותה גישה פסיבית, ובפני האקדמאיות שעבודותיהן צוטטו מחוץ להקשרן, מה שהוביל להטרדתן וגרם להן למצוקה.

שמענו את קולכן ואת המשוב שלכן, ואנו מבטיחות לפעול בצורה טובה יותר בעתיד, כמפורט בתכנית התגובה הראשונית שלנו מטה.

קרא/י עוד

Celebrate the End of our Three-Year Strategic Plan

ברכות על השלמת התוכנית האסטרטגית התלת-שנתית

בינואר 2017 יצאה לדרך התוכנית האסטרטגית הראשונה של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). מטרתה של תוכנית אסטרטגית היא לכוון את הארגון: להגדיר מה ברצוננו להשיג בתקופה נתונה, וכיצד בכוונתנו לעשות זאת. תוכניות אסטרטגיות שגורות הן בעסקים והן בארגונים שלא למטרת רווח, ושימוש בתוכנית כזו היה חשוב במיוחד ל-OTW, שכן הוא גדל מחברה קטנה לארגון שממשיך עוד לצמוח, עם הרבה רכיבים הנדרשים לתיאום ביניהם ומיזם זוכה פרס הוגו.

הנה עברו שלוש שנים, בהן עמלנו כדי להגשים את התוכנית האסטרטגית שהגינו. כעת, כשאנחנו סוגרות את התוכנית הנוכחית ומישירות מבט קדימה, נשמח לחלוק איתכן כמה הישגי מפתח שהגענו אליהם בעזרת התוכנית האסטרטגית. קרא/י עוד