Posts in هیئت مدیره OTW

بیانیه ای درباره حملات ایمیلی مخرب علیه داوطلبان OTW

از روز سوم ماه می، OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) — سازمان غیرانتفاعی که Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، فنلور، و سایر پروژه ها زیر نظر آن است — با حملات مخربی علیه این سازمان و داوطلبان آن مقابله کرده است. ما می خواهیم برخی از اتفاقات رخ داده، و همچنین اقدامات ما برای مهار آن، و اینکه این موضوع چگونه ممکن است بر زمان های پاسخگویی ما به سوالات شما و به طور کلی بر حجم کار ما تاثیر بگذارد را با شما به اشتراک بگذاریم. پیش از هر چیزی، ما از شما می خواهیم که شکیبا باشید،… Read more