Posts in international fanworks day

ใกล้จะถึงวันแฟนเวิร์คนานาชาติประจำปี 2022 แล้ว

เตรียมตัวให้พร้อม: วันแฟนเวิร์คนานาชาติ กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้! วันแฟนเวิร์คนานาชาติ (หรื… Read more

วันแฟนเวิร์คนานาชาติ 2021 ใกล้มาถึงแล้ว

เราเข้าใกล้สู่ช่วงเวลานั้นอีกครั้ง: วันแฟนเวิร์คนานาชาติ (หรือย่อสั้นๆว่า “IFD” ในภาษาอังกฤษ)… Read more