Posts in Financial Support

Trở thành một Thành viên OTW và Bầu cử cho cuộc Bầu cử 2022!

Sắp tới thời gian bầu cử rồi! Là một thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Chuyển hoá) nghĩa là bạn có thể tham gia bầu chọn Ban Giám Đốc. Điều này ảnh hưởng tới cách hoạt động trong tương lai của những dự án của chúng tôi như là Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi). Năm nay, cuộc bầu cử Ban Giám Đốc của chúng tôi sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 08 tới ngày… Read more

Tán dương!

Đợt huy động tháng 10 đã hoàn tất, và tất cả các tình nguyện viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin cảm ơn bạn đã tham gia và ủng hộ OTW. Chúng ta đã cùng nhau huy động hơn 130,000 US$ từ hơn 5,400 khoản đóng góp cá nhân! Mỗi người tham gia đợt huy động này đã giúp chúng tôi tiếp tục phát triển tổ chức OTW. Điều này có nghĩa rằng các dự án và các nhóm làm việc của chúng tôi sẽ tiếp tục lớn mạnh, và chúng tôi có thể công tác tiếp cận cộng… Read more