Posts in Finance Reports

การเงินของ OTW: งบประมาณปี 2021

ในช่วงปีที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจ… Read more

การเงิน OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2020

ในปี 2020 นี้ ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทราสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการ… Read more