Posts in Finance Reports

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2022

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری را ادامه داده است. تیم مالی همچنین جداول حسابداری حساب ها را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2021 در حال حاضر ادامه دارد! این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2022 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2022 مراجعه کنید):

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2020

در طول سال 2019 تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در پشت زمینه کار کرد تا مطمئن شود که تمامی قبض های سازمان پرداخت، مالیات ها بایگانی و پروسه های استاندارد حسابداری انجام شوند. آماده سازی بیانیه های مالی سال 2019 و حسابرسی تقریرات مالی در حال حاضر در حال انجام اند! در همین حال، تیم با پشتکار تمام در حال کار کردن است تا به نیازهای OTW در سال 2020 رسیدگی کند و مفتخر است که بودجه ی امسال را به شما ارائه کند (دسترسی به صفحه گسترده بودجه سال 2020 برای اطلاعات دقیقتر):