Posts in کمیته ی دارایی

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2023

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری را ادامه داده است. تیم مالی همچنین جداول حسابداری حساب ها را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2022 در حال حاضر ادامه دارد! این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2023 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2023 مراجعه کنید):

کمیته ی مالی OTW: به روز رسانی بودجه سال 2022

در تمام طول سال، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود را برای اطمینان از پرداخت صورتحساب های سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری ادامه داده است. تیم مالی همچنین ساختار حسابداری را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2021 ادامه دارد! همچنین، این تیم با پشتکار روی به روز رسانی بودجه سال 2022 کار کرده و مفتخر است آن را در اینجا ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2022 مراجعه کنید): هزینه های سال 2022 Archive of Our… Read more

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2022

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری را ادامه داده است. تیم مالی همچنین جداول حسابداری حساب ها را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2021 در حال حاضر ادامه دارد! این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2022 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2022 مراجعه کنید):

کمیته ی مالی OTW: بودجه به روز رسانی شده ی سال 2021

در طول سال 2021، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به کار خود برای اطمینان بخشی از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی، و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری ادامه داده است. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2020 ادامه دارد! در همین حین، تیم مالی با پشتکار بر روی به روز رسانی بودجه سال 2021 کار کرده و مفتخر است آن را در اینجا به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه سال 2021 مراجعه کنید):

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2021

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری کار خود را ادامه داده است. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2020 در حال حاضر ادامه دارد! این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2021 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2021 مراجعه کنید):