Posts in Elections

2019 Cuộc Bầu cử Ban Giám Đốc OTW Đã Bắt Đầu!

Cuộc bầu cử đã được mở! Hiện tại, tất cả các thành viên gia nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 đều đã có phiếu bầu. Nếu bạn vẫn chưa nhận được phiếu, xin hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn trước, sau đó liên hệ với chúng tôi qua đơn liên lạc. Cuộc bầu cử sẽ kéo dài đến 23:59 UTC ngày 12 tháng 8 năm 2019; hãy xem trang chuyển đổi múi giờ này để tìm xem đó là vào ngày giờ nào tại nơi bạn ở. Sau khi bạn đã bầu, bạn có… Read more

Các thành viên của OTW – Xin hãy kiểm tra email để xem hướng dẫn bầu chọn

Tại thời điểm này, tất cả những thành viên có đủ tư cách của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đều đã nhận được email với đường link đến hướng dẫn bầu cử cho năm 2019. Chủ đề thư là “Links Fixed: Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (“Hướng dẫn bầu cử cho Ban Giám Đốc của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa (OTW)”). Xin lưu ý rằng bất kỳ ai chưa nhận được email này đều không nằm trong danh sách người được bầu cử năm nay và sẽ không được nhận phiếu… Read more

2019 Giới thiệu ứng cử viên cho đợt bầu cử của OTW

Giới thiệu ứng cử viên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin hân hạnh giới thiệu những ứng cử viên sau đây cho đợt bầu cử năm 2019 (tên theo thứ tự bảng chữ cái): Astrid Olin* Kirsten Wright Morgan Schroeder Rebecca Sentance *Vào ngày mồng 1 tháng 7: Qua thông báo chính thức, Astrid Olin đã rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu. Vì chúng tôi có 2 ghế trống và 4 ứng cử viên, năm 2019 SẼ CÓ tranh cử – nghĩa là những thành viên của OTW SẼ bầu xem những ứng cử viên nào sẽ gia nhập ban… Read more