Posts in Comics

The Common People Warehouse Chuyển Về AO3

Kho tàng lưu trữ fanfic The Common People Warehouse của fandom The Common People (TCP) đang trong quá trình nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại The Common People Warehouse Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh The Common People là một thể loại fanfic của Marvel Comics do Kielle và Phil Foster sáng tạo và tập trung vào những… Read more