Smjernice za Podnošenje Događaja

Vijeće za komunikacije objavljuje mjesečni post koji promiče događaje koji su navedeni u Kalendaru Događaja OTW-a (Organizacija za Transformativna Djela).

Potičemo prijedloge za kalendar na bilo kojem jeziku, pod uvjetom da obuhvaćaju:

1) Fan-povezane događaje koji su otvoreni za javnost i koji mogu biti online ili osobno.
2) Akademska događanja kao što su konferencije, publikacije i pozivi za radove koji su dio studija o fanovima.
3) Događaji vezani uz open-source tehnologiju.

Mjesečne objave obuhvaćaju kalendarske oglase za taj mjesec, kao i zahtjeve za sudjelovanje u istraživanju koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

Ima li odobrenje Vijeća za Institucionalni Pregled/Odbora za etiku?

Shvaćamo da postoje nezavisni istraživači koji ne mogu dobiti odobrenje nadzora jer su neovisni. U takvim slučajevima zamjena može biti osigurana u obliku biografske skice koja uključuje prošlo djelo i vjerodajnice i vezu s prošlim djelom koje je dostupno online.

Postoji li obrazac za pristanak sudionika kojeg možemo povezati?

Nećemo uključivati istraživanja koja ne određuju dobno ograničenje sudionika, i koja ne navode kako će podatci biti upotrijebljeni, koji su postupci (ako to nije online anketa), tko će imati pristup podacima, i kako će se sačuvati privatnost sudionika.

Postoje li potpuni podaci za kontakt istraživača (i njihovog odbora ili nadzornika, ako je primjenjivo)?

Ove informacije trebaju uključivati njihovu institucionalnu pripadnost, ako postoji, kao i e-mail i fizičku adresu na koju se mogu dobiti.

Hoće li podaci nakon završetka biti podijeljeni sa zajednicom?

To se može učiniti tako da kontaktirate Komunikacije za poveznicu s rezultatima.

Molimo Vas da kontaktirate Komunikacije da pošaljete bilo što od gore navedenog.