Pump peth dywedodd Francesca Coppa

Mis yma mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn troi’n 15!

Fel rhan o’r ddathliadau, rydyn ni’n cyhoeddi erthygl sbesial 5 Peth gyda un o’n sylfaenwyr, Francesca Coppa. Yn yr erthygl yma, gallwch chi ddarllen atgofion Francesca o ddiwrnodau cynnar yr OTW, a’r heriau mae’r mudiad wedi ei wynebu ers hynny. Rydyn ni hefyd yn gynnal cystadleuaeth trifia (ar gael mewn saesneg yn unig) a sialens ffanwaith. Os hoffech chi wybod may, mynedwch y fersiwn saesneg o erthygl pen-blwydd yr OTW.


Tua pop mis mi fydd yr OTW yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb (C&A) hefo in o’i gwirfoddolwr amdano’i brofion yn y Mudiad. Mae’r erthygl yn fynegi barn personal y gwirfoddolwr a ddim yn cynrychioli barn yr OTW neu’n gyfansoddi polisi’r OTW.

Fel mae’r hyn rhwyt ti wedi ei wneud fel gwirfoddolwr yn ffitio I mewn I beth mae’r OTW yn wneud?

Rhwyf wedi dal nifer o rolau wahanol yn yr OTW ers I ni ddechrau yn 2007. Cyn roedden ni hyd yn oed yn fudiad, fi oedd yn gyfrifol am drefnu y nifer fawr, fawr iawn o ffaniau daeth ymlaen I ddweud bydden nhw’n bylon gwirfoddoli. Wedyn ro’n I ar y Fwrdd le wnes i Cyfathrebiad, helpu sefydlu Open Doors (Drysau Agored), a gweithio ar Ffanfideöau ac Amlgyfryngau.

Cefais fy nhrafftio I gadw trefn o fframiau wifren yr archif nol pan roedden ni dal yn weithio ar ddylunio profiad defnyddiwr yr Archive Of Our Own – AO3 (Archif Ein Hun); roedd hynny’n hwyl a rhywbeth tu fas o fy arbenigrwydd! Y dyddiau ‘ma rhwy’n gweithio mwy ar yr ochr academaidd-cyfreithiol; rhwy’n ysgrifennu dadlau (e.e. mi weithiais ar yr across Seuss/Star Trek) a’n rhoi tystiolaeth pan mae’r bwrdd cyfreithiol angen i fi, ac rhwyf hefyd yn weithio gyda Transformative Works and Cultures – TWC (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), yn hersu am bapurau a’u adolygu. Mae Cyfathrebiad hefyd yn gwybod fy mod I o gwmpas is oes angen, ac rhwyf dal yn wneud cyfweliadau am gohebwyr fel eu fod nhw ddim ar goll. (Er Mae shwd gymaint o gohebwyr eu huanain yn ffaniau nawr, sy’n helpu llawer!)

Beth mae wythnos arferol fel i chi fel gwirfoddolwr nawr?

Mae’r gwaith rhwy’n wneud yn fwy dymhorol na wythnosol. Mae TWC yn barhau i gyhoeddi dau (a weithiau tri!) problemau adolygwyd gan gymheiriaid y flwyddyn sy’n anhygoel; fel rhwyf wastod yn ddweud, mae yna brifysgolion sy’n talu eu staff sy’n cael hanes waeth ‘na hwnna! Mae’r than fwyaf o newyddiaduron ond yn para cwpwl o flynyddoedd a wedyn darfod, ond ry’ ni dal yn cario ‘mlaen. Mae’r ochr academaidd-cyfreithiol yn seiliedig iawn ar derfynnau amser; Mae pethau’n dod lan a mae angen ymateb cyflyn arnyn nhw. (Cofion I tîm cyfreithiol yr OTW sy’n barhau I fod yn arbennig, sy’n sicrhau ein fod ni’n cael llais mewn materion cyfreithiol sy’n effeithio ni.)

Pan rwyt ti’n edrych yn ôl ar dechrauad yr OTW, Beth sy’n eich synny nawr am ble mae’r OTW nawr?

Fod yna rhai pobl-pobl sy’n ein caru hyd yn oed-nad sy’n sylwi fod yr OTW yn prosiect ffanyddol, nid busnes! Fod o’n syniad grwp o ffaniau oedd yn flin gyda lluoedd marchnasol yn sgriwio ni drosodd! Rhwy’n tybio fod rhan fwyaf o ffaniau ddim yn cofio’r rhyngrhwyd cyn-cyfaladdiaeth; mae nhw’n cymryd fod unrhyw beth ar y wê yn fusnes. Ac mae’n debyg fod model ddi-elw yr OTW yn ddryslyd I rhai—oherwydd mae teyrnas yn talu i’w gynnal, ond nad oes pawb yn dalu.

Mae’r OTW yn codi arian fel fod nhw sy’n gallu talu yn cefnogi nhw sy’ methu, yn dilyn fodel teledu neu radio cyhoeddus yr UDA, a gall unrhyw in defnyddio einn prosiectau os fedrwn nhw talu neu na. Ond rhwyf yn credu for yna pobl sydd wir methu credu fod rhywbeth mor fawr a llwyddiannus (a dwi’n meddwl yr holl OTW, nid dim ond AO3 one hefyd TWC a’r Fwrdd cyfreithiol, ysgrifennu brîffiau amicus a chael ei hadnabod gan y llywodraeth fel corff bwysig ayb.) yn weithredu tu fas i’r marchnad. Rydyn ni’n talu am (a’n berchen ar) y gweinyddion, ond mae’r llafur i gyd yn cael ei rhoi gan teyrnas, o’r bwrdd I lawr. Ac I fod yn onest, y lafur sy’n amhrisiadwy, dim yn unig yn economaidd (ond hefyd yn economaidd!) ond hefyd yn nhermau’r ymroddiad angerddol Mae teyrnas yn wneud yn yr OTW. Mae’r OTW yn rhywbeth cafodd ei ddymuno I fywoliaeth gan grwp o pobl a weithodd I wneud o ddigwydd; mae’n long adeiladon ni ein hunain ac mae o ond yn gweithio oherwydd Mae pobl newydd yn camu ymlaen a wneud iddo weithio.

Beth sy’n wneud I ti teimlo’r mwyaf balch am llwyddiannau’ch hunan yn yr OTW?

Yr olwg ar wynebau fy nhisgyblion pan mae nhw’n dysgu ro’n i’n than o ffurfio’r OTW. Yn sydyn reit, dwi’n seren roc! Mae’r cwbwl o nhw’n cael cyfrifau AO3. Rhwy’n cofio gorffennol le becsais dros pobl darganfod fy mod i’n cael unrhyw beth i wneud a theyrnas, a nawr mae fy ngholeg yn ei gyflwyno fel nodwedd Ennillodd yr AO3 gwobr Hugo!

Pa beth (neu gyfres o bethau) oedd y mwyaf heriol am datblygiad yr OTW?

O. Roedd yna ac mae dal yna sialensau. Pan mae’ch lafur yn cael ei rhoi, Mae yna wastod tensiwn rhwng beth sydd angen wneud a beth mae pobl yn hoffi wneud, eisiau gwneud, neu’n dda yn wneud. A dyw hi ddim yn syndod fod pobl ddim eisiau gwirfoddoli gan ddefnyddio’r un sgiliau fydden nhw’n defnyddio yn eu swyddi arferol; mae nhw eisiau brêc o’u waith!

Rhwyf wir wedi fy symud gan beth mae’r tîm OTW’n ei wneud, fod shwd gymainto bobl yn troi lan a wneud I bethau digwydd. Rhwy’n credu mae talent ac ymatebolrwydd yr OTW wir yn arbennig am mudiad le nad oes unrhyw un in cael eu dalu. A Mae teyrnas yn ei wybod—rydyn ni’n wneud yn well na rhan fwyaf neu hyd yn oed pob wefan am-elw, yn fy marn i, ac ry’ ni’n fwy proffesiynnol na rhan fwyaf o wefannau di-elw. (Dim bod ni’n perffaith, yn bell ohoni, ond dye pobl sy’n cwyno byth yn pwynto ar pay sy’n wneud o’n well, oherwydd dyw neb yn; mae rhai problemau jyst yn broblemau anodd.)

Ond wedi dweud hynny, nawr fod ni mor fawr, pan dwi’n meddwl am y dyfodol…wel, yn fy marn I, dyw’r lefel lan nesaf ddim ond “tipyn bach” mwy o arian na Beth ry’ ni’n barod yn eu godi, mae’n maint hollol wahanol o arian, graddfa hollow wahanol o arian. Mae o bach fel (bydd rhai o chi’n darllen yn gwybod am beth dwi’n siarad) pan mae rhywun yn gofyn beth rwyt ti eisiau an eich pen-blwydd, a ti fel, “dim byd” o d Beth rhwyt ti wir yn meddwl yw “Dim byd gallwch chi rhoi am fy mhen-blwydd—dw’i angen, fel, soffa newydd. Dw’i angen i’r ty cael ei ail-baentio. Dw’i angen trawsyriant newydd am y car.”

A hyd yn oed os bydden ni’n codi’r fath yna o arian, wel—fel wedodd Cyndi Lauper yn ddoeth, “Mae arian yn newid popeth” Os roedd gandden ni OTW hefo llawer o weithwyr ariannol gallen ni gorchymyn I wneud bethau, na fydd o’r un fath o fudiad. Felly, sai’n gwybod, ond rydyn ni wedi wneud yn dda iawn mor belled wrth unrhyw raddfa rhesymol (Mae hi’n dweud hefo balchder cryf) ac fod yna ddim rheswm na fydden ni’n parhau i wneud yn dda. Mae teyrnas yn ail-ddychmygu, atgyweirio, a ddyfeisio; dyna be’ ni’n wneud!

Pa bethau ffanyddol wyt ti’n hoffi wneud?

Mae teyrnas wir yn llai pethau rhwy’n wneud a mwy fel y lle dwi’n byw; fe setlais yma AC rwyf wedi byw yma nawr am, fel, pedwar deg flwyddyn? Mae on fy nhref! Mae ffaniau fel fy nghymdogion, ac rwyf wedi nabod rhai am degawdau, a weithiau Mae pobl newydd yn symud I mean ac eraill yn symud allan. Felly, dwi’n meddwl—ie swir, rwyf Dal yn darllen AC ysgrifennu ac adolygu ffanstraeon, a dwi’n gwylio fideos ar teyrnasau sy’n diddori fi, ond rwyf hefyd yn teimlo fel dinesydd teyrnas l, yn eistedd yn fy ardd, yn gwylio beth sy’n digwydd heb wastod angen wneud e fy hunan. Dwi’n cymryd diddordeb, yw beth rhwy’n dweud; rwyf eisiau gwybod Beth yw’r teyrnasau mawr, rwyf eisiau deall y jôcs, siarad yr iaith: rwyf eisiau adnabod pob Blorbo hyd yn oed os bad ydw I’n ffan o’r sioeau.

Ond rhwy’n tynnu’r linell gyda Tik Tok. (Ond rhwy wedi dweud hynny o’r blaen, felly, ti’n gwybod: paid byth a dweud byth)


Nawr fod ein gwirfoddolwr wedi dweud pump peth am beth mae nhw’n ei wneud, mae’n tro chi I ofyn un peth arall! Teimla’n rhydd I ofyn am ei waith yn y sylwadau. Neu, os hoffech chi, gallwch chi edrych ar erthyglau pump peth gynharach.


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Five Things

Comments are closed.