Opinie Amicus Curiae w sprawach dotyczących Praw Autorskich w USA, dozwolonego użytku i wolności słowa

Dr. Seuss przeciw ComicMix

W październiku 2019 roku, Wsparcie Prawne połączyło siły z sojusznikami, w tym z EFF, Public Knowledge, Prof. Francescą Coppa oraz autorami Star Treka, i złożyło petycję w sprawie Dr. Seuss przeciw ComicMix. Sprawa dotyczyła książki “Oh, The Places You’ll Boldly Go!”, zawierającej elementy uniwersów Dr. Seuss i Star Treka. Petycja poruszyła kwestię wartości społecznych i artystycznych łączenia różnych konwencji i kanonów oraz wyjaśniła dlaczego najczęściej zaliczają się one, w tym omawiany przypadek, do dozwolonego użytku materiału źródłowego.

Smith przeciw Drake

W lipcu 2019 roku, Wsparcie Prawne połączyło siły z sojusznikami by złożyć petycję w sprawie Smith przeciw Drake, która dotyczyła użycia przez muzyka Drake’a fragmentu nagrania z wypowiedzią słowną w rapowym utworze. OTW podjęło w dyskusji, że każde wykorzystanie zalicza się do dozwolonego użytku jako działanie przeobrażone, jeśli materiał źródłowy został wykorzystany do przekazania innego przesłania lub myśli niż w pierwotnym materiale, i nie musi ono stanowić bezpośredniej krytyki czy komentarza. OTW zaznaczyło również, że działania przeobrażone obejmujące znaczną część materiału źródłowego są legalne według zasad dozwolonego użytku.

Star Athletica przeciw Varsity Brands

W tej sprawie zgłoszonej do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, OTW dołączyła do sojuszników z Public Knowledge oraz kilku innych grup reprezentujących konsumentów, szwaczki, bibliotekarzy i koncerny drukarskie 3D, by dowieść że prawo autorskie nie powinno być rozszerzone na wzory ubrań. Sprawa dotycząca sporu o projekt mundurków cheerleaderskich ma daleko idące konsekwencje dla wzornictwa industrialnego i odzieżowego. Niektórzy próbowali dowieść, że sprawa ta może mieć również wpływ na cosplay i podobne fanowskie prace dotyczące kostiumów, co było powodem zgłoszenia opinii w sprawie przez OTW. Niezależnie od wyroku sądu, OTW sądzi, że cosplay wciąż będzie legalny. Mimo to, jak zostało to wyjaśnione w opinii, rozszerzona ochrona prawa autorskiego mogłaby się stać sygnałem, że cosplayerzy i inni fani tworzący kostiumy są “mniej mile widziani przy stole kreatywności niż ci, których jest stać na cenę i koszty transakcji związanych z licencjami autorskimi”, co jest niespójne z celami prawa autorskiego.

Stephanie Lenz przeciw Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., oraz Universal Music Publishing Group

15 września 2016, OTW wraz z Public Knowledge złożyło opinię amicus wspierająca petycję Stephanie Lenz z prośbą do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o rozpatrzenie sprawy. OTW dowodziło, że uznanie decyzji Sądu Apelacyjnego dla Dziewiątego Okręgu negatywnie wpłynie na wolność wyrazu w Internecie i zachęci do cenzury, poprzez zezwolenie właścicielom praw autorskich do zgłaszania wniosków DMCA opartych jedynie na “subiektywnym przekonaniu w dobrej wierze”, że dana praca nie stanowi dozwolonego użytku.

W tej sprawie walczyliśmy z Sądem Apelacyjnym USA dla Dziewiątego Okręgu o to, że ustanowili za niski standard, gdy właściciele praw autorskich są mogą wysuwać żądanie usunięcia w zgodzie z DMCA w oparciu wyłącznie o „subiektywnie dobrą intencję”, gdzie praca wątpliwie narusza prawa autorskie i nie przestrzega zasad dozwolonego użytku. Walczyliśmy na rzecz użycia standardu „obiektywnie dobrej intencji”, który wymaga od właścicieli praw autorskich znaczącego namysłu względem dowolnego użytku przed wydaniem żądania usunięcia.

OTW nawiązała współpracę z Public Knowledge i International Documentary Association, reprezentowaną przez Stanford Fair Use Project, aby wydać opinię prawną. Wyjaśnia w niej, że bezpodstawne zarzuty naruszania prawa autorskiego krzywdzą prawo dozwolonego użytku i wolność słowa poprzez dokumentowanie uporczywego nadużycia ostrzeżeń DMCA. Statut wymaga aby nadawca ostrzeżenia o zamknięciu potwierdził pod karą krzywoprzysięstwa, że użytek nie jest “autoryzowany przez prawo”; przekłamania są karane. W rezultacie dowodziliśmy, że prawo wymaga odpowiednich podpór, aby stworzyć przekonanie o dobrej wierze względem tego, czy użytek jest dozwolony. Przy wydawaniu ostrzeżeń z tytułu DMCA powinno się również karać tych, którzy wykazują podejście “najpierw strzelaj a potem pytaj,” jak zrobił to Universal w stosunku do videa pani Lenz.

Capitol Records przeciw Vimeo

Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej we współpracy z Center for Democracy and Technology, New Media Rights, Electronic Frontier Foundation i Public Knowledge złożyła petycję, która prosi Federalny Sąd Apelacyjny o powstrzymanie próby złamania prawa federalnego przez wytwórnie fonograficzne w sprawie Capitol przeciw Vimeo — sprawie, która może stanowić zagrożenie dla wolności słowa i innowacji oraz stron internetowych, które obsługują obie strony.
Sąd w szczególności zajmuje się tym, co stanowi “czerwoną flagę” — wiedzę o materiale naruszającym prawa autorskie, która wymaga od dostawcy usług hostingowych usunięcia go bez uprzedniego otrzymania żądania usunięcia treści. W petycji, OTW i jej sojusznicy argumentują m. in., że standardy ustanowione przez sąd stawiałyby bezzasadnie wysokie wymagania wobec stron, które obsługują treść tworzoną przez użytkowników i osłabiłoby to cenną mowę chronioną poprzez doktrynę fair use (dozwolonego użytku).

Cindy Lee Garcia przeciw Google, Inc., YouTubeLLC, et al., i Nakoula Basseley Nakoula

12 listopada 2014 roku sąd ogłosił, że poprzednio wydana decyzja jest nieważna i zarządził ponowne rozpatrzenie sprawy przez cały skład sądu, a nie tylko 3 osobowy panel, w grudniu. OTW złożyła opinię prawną rozszerzającą argumentację złożoną w poprzedniej opinii.

OTW nawiązała współpracę z Floor64 (obsługującym TechDirt), aby wydać opinię wnoszącą o ponowne rozważenie decyzji w świetle faktu, że — pomimo iż decyzja ta może mieć pozytywne rezultaty — to w tym konkretnym przypadku tworzy ona fatalne prawo, które zaszkodzi swobodzie ekspresji w Internecie. Sprawa ta dotyczy zakresu i zastosowania klauzuli safe harbor (bezpiecznej przystani) w DMCA i ustępu 230 Ustawy Communications Decency, które wspólnie chronią hostów treści — takich jak Youtube czy Archive of Our Own — AO3 (Nasze Własne Archiwum) i wielu innych — przed ponoszeniem odpowiedzialności za to, co publikują ich użytkownicy.

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp., i Fox Television Holdings przeciw Dish Network L.L.C. and Dish Network Corporation

OTW, wspólnie z Electronic Frontier Foundation i Public Knowledge, nadesłała opinię prawną dowodzącą, że “Prawo autorskie nie zapewnia jego posiadaczowi, takiemu jak np. Fox, całkowitej kontroli nad użytkowaniem jego prac. Sąd Okręgowy postępował według jasnego precedensu i zasadnej polityki, kiedy dowiedział się, że użytkownicy Ad Hopper Disha nie naruszają praw na wyłączność Foxa; że Dish najprawdopodobniej nie poniesie odpowiedzialności za działanie swoich klientów oraz, że Fox nie doznał żadnej nieodwracalnej szkody. Sąd ten powinien podtrzymać polecenie sądu okręgowego, ale również wyjaśnić, że pośrednie kopiowanie Dish jest dozwolonym użytkiem”.

 

Salinger przeciw Colting

OTW została poproszona o współpracę z American Library Association, the Association of Research Libraries, the Association of College and Research Libraries oraz Right to Write Fund w sprawie opinii prawnej dotyczącej procesu Salinger/60 Years Later. Członkinie OTW, Rebecca Tushnet i Casey Fiesler, współpracowały z prawnikami ze Stanford’s Center for the Internet and Society oraz z UC Berkeley School of Law, aby wydać opinię.