Komentáře k pravidlům a dopisy

Koaliční dopis Senátu USA ohledně CASE zákona, červenec 2019

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) se spolu se spojenci postavila proti zákonu CASE (Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019), na základě kterého by byl vytvořen soud pro malé případy, který by mohl udělovat pokuty do výše 30 000 USD za domnělé porušení autorských práv bez řádného procesu.

Společné prohlášení o zásadách ohledně oddílu 230 Zákona o slušnosti komunikace, červenec 2019

Výbor pro právní záležitosti se spojil se skupinou spřízněnců, aby odeslali společné prohlášení k oddílu 230 Zákona o slušnosti komunikace, který poskytuje ochranu internetovým platformám.

Komentáře parlamentu Nového Zélandu v otázce pravidelné revize novozélandského zákona ohledně autorských práv, duben 2019

V dubnu 2019 právní výbor OTW předložil komentář v otázce výzvy Nového Zélandu k chystané revizi jejich zákona ohledně autorských práv. OTW svou argumentaci o společenských a kulturních aspektech zákonů, které dovolují a podporují transformativní tvorbu, opřelo o silná svědectví novozélandských fanoušků a prohlásilo, že by měl Nový Zéland svou politiku pravidel dovoleného užití zachovat a v zájmu jejího vývoje dále rozšiřovat.

Komentáře pro US Copyright Office (Oddělení autorských práv Spojených státu) týkající se Zákona o modernizaci hudby, březen 2019

V březnu roku 2019 Právní výbor OTW odpověděl na Upozornění o navrhovaném vytváření pravidel, předloženém Oddělením autorských práv Spojených států, které se zabývalo výkladem pojmu “nekomerční” užití vzhledem k nedávno přijatému Zákonu o modernizaci hudby (“Music Modernization Act/ MMA”). OTW mimo jiné argumentovalo, že definice komerčního užití v rámci MMA by se měla spíše než na uživatelku/uživatele soustředit na konkrétní způsob užití, dále by měla zkoumat rozsah ziskovosti podle případných komerčních záměrů uživatele/uživatelky a ne podle platformy nebo web hostingu, který používají, a měla by také rozlišovat mezi ziskovostí a nekomerčními “benefity”.

Komentáře pro Kanadský parlament jako část pravidelného přezkoumání Zákona o autorských právech, červen 2018

V červnu roku 2018 předložil Právní výbor OTW kanadskému parlamentu připomínky v rámci pravidelného přezkoumání Autorského zákona. OTW se spoléhal na příběhy od kanadských fanoušků, kteří tvrdili, že výjimky týkající se Spravedlivého obchodování a a fanoušky vytvořeného obsahu byly efektivní a společensky přínosné.

Komentáře pro U.S. Trade Representative (Obchodního zastupitele Spojených států) o North American Free Trade Agreement (Severoamerické dohodě o volném obchodu), červen 2017

Když se U.S. Trade Representative (USTR) (Obchodní zastupitel Spojených států) začal zabývat projektem znovu vyjednání North American Free Trade Agreement (NAFTA) (Severoamerické dohody o volném obchodu), Právní výbor OTW obhajoval otevřený a transparentní vyjednávací proces a zdůraznil důležitost zahrnutí výjimek a limitací, jako je spravedlivé užití jakýchkoliv opatření týkajících se ochrany duševního vlastnictví.
Komentáře pro Copyright Office (Oddělení autorských práv) týkající se morálních práv přisuzování a celistvosti, březen 2017

 • Odpověď pro OTW (PDF)
 • 30. března 2017 Právní výbor OTW podal odezvu k žádosti Úřadu pro autorská práva Spojených států o komentáře ohledně toho, zda by Spojené státy měly přijmout dodatečné zákony požadující, aby byli autoři identifikováni ve spojení se svými pracemi (známé jako právo “přisuzování”) a aby bylo vyžadováno autorovo povolení pro změny v jejich autorskými právy chráněné práci (známé jako právo “celistvosti”). Hromadně jsou tato práva známá jako “morální práva”. OTW argumentovalo, že by právo celistvosti uškodilo volnému projevu, a přesto, že práva přisuzování jsou většinou užitečná a běžně užívaná ve fanouškovských komunitách, neměla by dostat sílu zákona. Přisuzovací práva jsou dobře chráněna smluvním zákonem, dodatečná legální práva by se nehodila pro běžné normy kolektivního a sekvenčního vytváření a široká variace v přisuzovacích právech v různých komunitách (například: fandom, akademická, filmová či reklamní) demonstruje, že tyto individuální komunity by měly mít dovoleno si určit, kdy a jak je přisuzovacímu právu nejlépe učiněno zadost.

  Následující komentáře pro Úřad autorského práva týkající se DMCA, sekce 512, únor 2017

  V návaznosti na své komentáře z března 2016, Právní výbor OTW odpovídal na dotazy Úřadu pro autorská práva týkající se opatření “upozornění-a-odstranění” v Sekci 512 U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA). OTW zde mimo jiné čerpá ze své zkušenosti s vedením Našeho vlastního archivu a zkušenostmi jeho členů s vypořádáváním se s upomínkami na odstranění, aby zdůraznila to, v čem nynější systém funguje dobře a poukázala na to, co by v něm šlo vylepšit.

  Komentáře pro Singapur, říjen 2016

  23. října 2016 Právní výbor OTW zaslal komentáře singapurské vládě v odpověď na její Veřejnou konzultaci o změnách pro singapurský režim autorského práva. Zdůraznil v ní přínosy vyváženého režimu autorských práv se solidní doktrínou spravedlivého užití, která dovoluje tvorbu nekomerčních transformativních prací bez povolení a navrhuje možnost výjimky z autorských práv pro “uživatelem vytvářený obsah” jako rozšíření spravedlivého užití. Na základě naší zkušenosti se získáváním výjimky pro vidding z “opatření proti obcházení” v DMCA polemizoval s návrhy Singapuru ohledně “technických ochranných měřítek” pro práce chráněné autorským právem. Vybízel také Singapur, aby si přivlastnil jednoduchá a důsledná pravidla ohledně trvání ochrany poskytnuté autorským právem, diskutoval o výhodách a nevýhodách udělení práva přisuzování autorům a zabýval se i návrhy na vypořádávání se s “osiřelými” pracemi, u kterých nejsou majitelé autorských práv jednoduše určitelní.

  Komentáře pro Úřad autorského práva Spojených států, červen 2016

  24. června 2016 spolu s EFF a profesorem Ericem Goldmanem podalo OTW komentáře Úřadu autorského práva Spojených států v odpověď na Upozornění o navrhovaném vytváření pravidel, které by ukládaly stránkám závislým na zásadách bezpečného přístavu DMCA – jako je Archive of Our Own – za povinnost obnovovat svou registraci každé tři roky. Oponovali jsme tím, že takovýto požadavek by mohl ublížit drobným poskytovatelům služeb a vystavit je riziku malých přehlédnutí.

  Komentáře pro Evropskou komisi, červen 2016

  Komentáře pro Evropskou komisi, duben 2016

  OTW vysvětlovala, že přestože byl systém upozornění-a-odstranění vytvořen k rychlejšímu a úspornějšímu prosazování práv duševního vlastnictví, je “naprosto zásadní, aby tyto úspory nevznikaly na úkor nenarušujícího svobodného projevu”. OTW také naléhala, aby Komise uznala fakt, že výrazná inovace a kreativita může přijít právě z nekomerčního sektoru a nevytvářela tak pravidla, která budou moci naplňovat pouze velké korporace.

  Komentáře pro Úřad autorského práva týkající se DMCA, sekce 512, březen 2016

  V odpověď na žádost Úřadu autorského práva Spojených států Právní výbor OTW komentoval zajišťování upozornění-a-odstranění v sekci 512 v U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW argumentovala, že tento zákon sice není perfektní, ale přesto poskytuje důležitý zastřešující rámec, který umožňuje online kreativitě vzkvétat. OTW připomněla Úřadu autorského práva, že je mnoho malých subjektů závislých na DMCA, jako je Náš vlastní archiv patřící pod OTW. Ty provádí jednotlivé revize přehledů žádostí o odstranění ručně a postrádají zdroje pro monitorování uživateli poskytnutého obsahu ohledně narušování. OTW také zdůraznila důležitost mechanismů pro prevenci a potrestání nepatřičných žádostí o odstranění a poukázala na způsoby, ve kterých je nynější systém proti-žádostí neadekvátní ochranou uživatelů zapojených v pravidlech dovoleného užití a svobodného projevu.

  Komentáře pro Úřad autorského práva Spojených států

  V odpověď na žádost Úřadu autorského práva o komentáře Právní výbor OTW argumentoval, že sekce 1201 v DMCA je příliš široká a zbytečně tak posílá k ledu cenné výtvory a inovace tím, že zabraňuje lidem v obcházení technologických ochran u materiálů chráněných autorskými právy, i když je to pro nenarušující účely podle pravidel dovoleného užití. Poukázali jsme také na to, že procedura vytváření pravidel opakující se každé tři roky, ve které jsme úspěšně získali výjimku pro viddery, je nadmíru zatěžující a podali jsme konkrétní návrhy na zlepšení.

  Komentáře pro Evropskou komisi

  V prosinci 2015 Právní výbor OTW zaslal komentář v odpověď na žádost Evropské komise o komentáře ohledně online platforem, online zprostředkovatelů a cloud computingu. Komentáře OTW zdůraznily nebezpečí regulací založených na předpokladu, že všechny online platformy a zprostředkovatelé jsou velké komerční entity jako Google a eBay.

  Komentáře pro U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator (Koordinátora vymáhání práva duševního vlastnictví Spojených států)

  16. října 2015 OTW spolu se svým spojencem Public Knowledge zaslala komentáře Koordinátorovi vymáhání práva duševního vlastnictví Spojených států, působícího v Kanceláři managementu a rozpočtu, jako odpověď na žádost kanceláře o komentáře k jejich plánu pro vymáhání duševního vlastnictví. Komentáře obsahují konkrétní doporučení a zdůrazňují důležitost zvážení zájmů veřejnosti jako celku, včetně uživatelů, kterým může být ublíženo příliš agresivním vymáháním zákona o duševním vlastnictví.

  Komentáře OTW pro vládu Jihoafrické republiky

  Ve spojení s jihoafrickou reformou autorských práv OTW podala komentář jihoafrické vládě podporující adopci pravidel spravedlivého užití jako náhradu jejich úzce vymezených a již přežitých výjimek v autorském zákoně. Jak OTW napsala ve svém komentáři: věříme, že je životně důležité “upozornit vládu na bohatství a důležitost nekomerčních transformativních komunit a na práce, které tvoří, v Jihoafrické republice i jinde. Empirické průzkumy ukazují, že transformativní kultura je globální fenomén s podobnými charakteristikami všude ve světě.”

  Dopis Kongresu Spojených států

  Právní výbor OTW se přidal ke koalici organizací, akademiků a právních profesionálů, aby společně zaslali Kongresu Spojených států dopis zdůrazňující důležitost “vyváženého systému autorského práva, který je prospěšný autorům, uživatelům a inovátorům” a podporuje svobodný projev.

  Příspěvek pro Online Copyright Infringement Discussion Paper (Diskuzní studii o narušování autorských práv online) australské vlády

  Právní výbor OTW společně s Creative Commons Australia přispěl 5. září 2015 k Diskuzní studii o narušování autorských práv australské vlády doporučením nepodpořit návrh australské vlády. Návrh rozšiřoval definici “autorizační” odpovědnosti pro poskytovatele internetových služeb. To by znamenalo, že i pokud by nemohli zamezit narušením autorských práv jednotlivými uživateli, museli by změnit to, jak jejich služby fungují, jako například zamezením přístupu k internetu pro jednotlivé uživatele obviněné z narušení nebo filtrováním jejich aktivity.

  Komentáře pro Evropskou komisi

  V únoru 2014 se Právní výbor OTW zaregistroval v Rejstříku transparentnosti Evropské komise a sestavil příspěvek pro Evropskou komisi v odpovědi na její žádost o komentáře zohledňující možnou reformu autorského práva v EU.

  Komentáře pro PTO/NTIA

  V říjnu 2013 U.S. National Telecommunications and Information Administration – NTIA (Národní komunikační a informační administrace Spojených států) a U.S. Patent and Trademark Office – PTO (Úřad patentů a ochranných známek Spojených států) žádaly veřejnost o komentáře v záležitostech autorského práva, včetně právního rámce pro práce transformativní tvorby. Naši právní zástupci použili práce zaslané fanoušky, aby vysvětlili těmto agenturám, které pravděpodobně předloží novou legislativu autorského práva, proč by jakákoliv změna v autorském právu měla zohlednit svobodu vytváření transformativních prací.

  Rebecca Tushnet z Právního výboru OTW se také zúčastnila panelu o Právním rámci pro transformativní práce, který byl požádán, aby těmto agenturám předložil svědectví jako součást výše zmíněného procesu dne 12. prosince 2013. (Její řeč na záznamu začíná v 0:33).

  Předsedkyně Právního výboru OTW Betsy Rosenblatt reprezentovala OTW v pracovní skupině Green Paper Roundtable ve snaze vyvinout právní rámec pro transformativní tvorbu. Její vystoupení z 29. července můžete vidět v ranním video záznamu počínaje časem 1:56:00.