Plan Strategii Rozwoju 2016-2019 zatwierdzony

Banner autorstwa Erin przedstawiający reflektor na logo OTW, ze słowami 'Światło na Strategię Rozwoju'

Komisja ds. Strategii Rozwoju ma zaszczyt ogłosić, że Plan Strategii Rozwoju 2016-2019 został zatwierdzony przez Zarząd i jest gotowy do wdrożenia! Komisja jest serdecznie wdzięczna całej OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) za cierpliwość, zaangażowanie i oddanie podczas tego procesu. OTW chce też podziękować darczyńcom i sympatykom, dzięki którym to wszystko jest możliwe.

Wdrożenie planu rozpocznie się w styczniu 2016. Zapraszamy do zapoznania się z osią czasu Planu Strategii Rozwoju, by dowiedzieć się więcej o przyszłości OTW i powiązanych projektów.

Oś czasu Planu Strategii Rozwoju Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Mocniejsza infrastruktura

OTW potrzebuje lepszej technologii, narzędzi, procesów, procedur i dokumentacji.

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd

Silny, demokratyczny i wydajny zarząd wpłynie pozytywnie na całą organizację.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój

OTW musi rozwijać umiejętności i doświadczenie w tworzeniu silniejszej społeczności obejmującej całe OTW.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Zwiększenie wydolności finansowej

Funkcjonowanie i rozwój OTW wymagają funduszy, w związku z czym należy zwiększyć wysiłki mające na celu gromadzenie ich.

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów

Każda komisja musi w pełni rozumieć swoją rolę w spełnianiu założeń OTW.

Rozwój inkluzywności, ikonka autorstwa XOXO dla The Noun Project

Rozwój inkluzywności

OTW cieszy się z inkluzywności, z której słynie, lecz musi kontynuować wysiłki w celu promowania reprezentacji i zwiększania zasięgu.

Cele na 6 miesięcy

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Dokumentowanie pozycji przewodniczących oraz oczekiwań: Przewodniczący komisji i grup roboczych pracują z Zarządem nad stworzeniem dokumentu zawierającego opis oczekiwań całej społeczności wobec przewodniczących.

Wstępne oświadczenie dotyczące zakresu: Komisje/grupy robocze tworzą oświadczenie opisujące zakres ich działania w OTW, włącznie z potencjalnymi lukami lub pokrywaniem się z innymi zespołami.

Plan rekrutacji: Komisje/grupy robocze dokumentują potrzeby rekrutacyjne, plany treningu, osie czasu i tym podobne dla nowego personelu (i wolontariuszy, jeśli dotyczy).

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Dokumentacja zakresu i ról: Zarząd tworzy, zatwierdza i wewnętrznie publikuje dokumenty dotyczące tego, jak Zarząd działa w rzeczywistości, w porównaniu ze stanem postulowanym.

Stopniowe wycofywanie z użycia i zastąpienie struktury współpracy z Zarządem: Zarząd implementuje elastyczne, jasne i obsługiwane strukturalnie systemy komunikacji z komisjami i grupami roboczymi.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Dokumentacja zakresu i ról: Jako część zadania Zarządu, polegającego na dokumentacji, rola Skarbnika zostanie dokładnie i przystępnie udokumentowana.

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Roczne harmonogramy działania każdego projektu: Każdy projekt OTW będzie mieć harmonogram zawierający cele i zadania na następny rok. To jest: Archive of Our Own (Nasze Własne Archiwum), Fanlore, Legal Advocacy (Wsparcie Prawne), Open Doors (Drzwi Otwarte), Transformative Works and Culture (Twórczość i Kultura Przeobrażona), Fanhackers oraz strona internetowa transformativeworks.org.

Cele na 9 miesięcy

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Dokumentowanie pozycji przewodniczących konkretnych zespołów: Używając dokumentu obejmującego role i wymagania względem przewodniczących w OTW, wszystkie komisje i grupy tworzą swój własny dokument, adaptowany i poszerzony o ich wewnętrzny model kierownictwa.

Plan sukcesji przewodniczących: Komisje/grupy robocze planują rekrutację, wyszukiwanie i trenowanie potencjalnych przyszłych przewodniczących.

Cele na 12 miesięcy

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Procedura regularnych doniesień o pracy komisji/grupy roboczej: Komisje/grupy robocze tworzą procedury informowania za pomocą wewnętrznej wiki lub innych narzędzi OTW o aktualnym statusie ich pracy, włącznie z projektami i planami do następnego komunikatu.

Strony wewnętrznej wiki o codziennych i podstawowych procesach: Komisje/grupy robocze tworzą i zamieszczają strony na wewnętrznej wiki, które dokumentują ich normalne procesy i procedury.

Rozwiązanie kwestii pokrywania się zakresów działania: Zarząd wraz z komisjami i grupami roboczymi znajduje sfery, w których zadania komisji się pokrywają i rozpoczyna rozmowy mające na celu a) zmiany w zadaniach, aby zlikwidować ich pokrywanie się lub b) stworzyć plan uwzględniający pokrywające się lementy.

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Wybory w formie konkursu: OTW przygotowuje dokumentację i prosi kandydatów na członków Zarządu, by byli gotowi na wybory w postaci konkursu, przeprowadzane zgodnie z zasadami przejrzystości i w których głosują członkowie organizacji.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

System rzeczników w sporach: System rzeczników rozwiązujących spory jest zatwierdzony przez Zarząd, w pełni implementowany i działający.

Zewnętrzne szkolenia w konkretnych komisjach: OTW wyszukuje zewnętrzne źródła użyteczne w szkoleniu personelu i wolontariuszy by rozwinąć niezbędne umiejętności potrzebne w konkretnych komisjach i grupach roboczych.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Rekrutacja drugiego księgowego: OTW rekrutuje księgowego do pracy z aktualnym Skarbnikiem.

Regularne audyty: Istnieje procedura dotycząca przeprowadzania regularnych audytów finansów organizacji.

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Wytyczne dotyczące koalicji: Pomoc Prawna tworzy wytyczne dotyczące istniejących koalicji OTW z innymi organizacjami i udostępnia je w wewnętrznej wiki, tak by móc zarządzać tworzeniem nowych koalicji i łączonych projektów.

Cele na 18 miesięcy

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Procedury zarządzania projektami, obejmujące całą organizację: Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji dokonuje standardyzacji procedur zarządzania projektami, nad którymi pracuje więcej niż jedna komisja i publikuje dokumentację w wewnętrznej wiki.

Mapowanie struktury organizacyjnej: Struktura organizacyjna OTW jest możliwa do opisu i dokonano jej wizualnego mapowania.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

Podstawowe szkolenie przewodniczących: Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji asystuje przewodniczącym w tworzeniu i implementowaniu procedur podstawowego szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych przewodniczącym do skutecznego działania, takich jak umiejętności kierownicze i administracyjne.

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Reorganizacja przepływu pracy i zakresów dla strony transformativeworks.org: Istnieje jasna i kompletna dokumentacja dotycząca designu tw.org, zarządzania zawartością, wsparcia technicznego i rozwoju.

Cele na 24 miesiące

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Harmonogramy działania komisji/grup roboczych: Komisja/grupa robocza stworzyła harmonogram opisujący priorytety i ustanawiający konkretne przyszłe zadania, włącznie z potencjalnymi nowymi projektami.

Budżety komisji/grup roboczych: Przynajmniej trzy komisje/grupy robocze oddają budżety Skarbnikowi i otrzymują od niego feedback.

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Struktura operacyjna z udziałem przewodniczących: Zarząd zrewidował funkcjonowanie i dodał nowe pozycje, struktury i procedury, aby zarządzanie operacjami OTW obejmowało współpracę z wszystkimi przewodniczącymi komisji oraz aktualnym Zarządem.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

Warsztaty: OTW tworzy plany warsztatów dotyczących określonych dziedzin, jak na przykład kod wiki czy międzynarodowy zasięg – przynajmniej jeden zostanie przeprowadzony.

Mentorzy dla przewodniczących: przynajmniej 4 przewodniczących zgłosiło chęci do współpracy z Volunteers & Recruiting, by wspólnie stworzyć program mentoringu dla przewodniczących w OTW.

Plany Komisji/Grup Roboczych na zaangażowanie personelu i wolontariuszy: Komisje i grupy robocze tworzą plany regularnych meldunków, śledzenia postępów i nagród w ramach okazywania wdzięczności.

Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Personel specjalizujący się w designie i wsparciu Fanlore:
Fanlore pozyskuje potrzebny do utrzymania się i wzrostu personel.

Plany działania i/lub wykonań dla każdego projektu: Każdy projekt OTW tworzy publiczny plan działania, określający jego cele na następne 5 lat. Tyczy się Archive of Our Own, Fanlore, Legal Advocacy, Open Doors, Transformative Works and Culture, Fanhackers, oraz strony transformativeworks.org.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Restrukturyzacja zapezpieczeń: Proces aktualizowania i polepszania zabezpieczeń informacji o naszych finansach i kontach zakończył się.

Budżety komisji/grup roboczych: Co najmniej 3 komisje/grupy robocze przekazują projekt budżetu do Skarbnika i otrzymują infromacje zwrotne na jego temat.

Rozwój inkluzywności, ikonka autorstwa XOXO dla The Noun Project

Międzynarodowe i integracyjne plany działania: Jako jeden z celów dokumentacji infrastruktury, wszystkie plany działania komisji zawierają dokładne plany integracji i międzynarowej prezentacji.

Szkolenia integracyjne: OTW prowadzi przynajmniej 3 szkolenia, otwarte dla całego personelu, dotyczące internacjonalizacji i tego, jak pojedzyńcze osoby mogą wprowadzać integrację pośród ich społeczności.

Ankieta dotycząca integracji: OTW przeprowadza przynajmniej dwie wewnętrzne i zawnętrzne ankiety dla interesantów OTW, dotyczące internacjonalizacji i intergracji.

30 miesięczne cele

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Określenie i dokumentowanie zakresu działania: Z pomocą Zarządu, każda komisja/grupa robocza sporządza projekt, zatwierdza i podaje do obiegu szegółowy dokument zawierający zakres ich pracy w OTW.

Przegląd i poszukiwanie wewnętrznych narzędzi: OTW przegląda obecnie używane wewnętrzne narzędzia i poszukuje lepszych, optymalnych zamienników oraz nowych narzędzi, które konieczne będą do realizowania nowych potrzeb OTW.

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Plan treningu dla Zarządu: dostępny jest trening, który może zostać odbyty przez wszystkich nowych członków Zarządu oraz uprawniony personel, który rozważa kandydowanie do Zarządu w przyszłości.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

Trening umiejętności wewnątrz Organizacji: na wzór podstawowego treningu dla przewodniczących, stworzone i wprowadzone zostają podstawowe schematy treningu umiejętności potrzebnych całemu personelowi.

Dokończenie planu treningu dla przewodniczących: Poszerzając cel podstawowego treningu, OTW wdraża standardowy plan dla wszystkich nowych przewodniczących, pokrywający zarówno ogólne umiejętności, jak i te bezpośrednio związane z OTW.

Wsparcie/schematy procedur administracyjnych dla przewodniczących: Komisje i grupy robocze tworzą plany radzenia sobie z rutynowymi zadaniami administracyjnymi takimi jak komunikacja, planowanie czasowe, raporty ze spotkań, czy rozdzielanie zadań.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Uzyskanie oszczędności pozwalających na pokrycie 3 miesięcznych kosztów operacyjnych: OTW posiada w rezerwie oszczędności pozwalające na pokrycie 3 miesięcznych kosztów utrzymania organizacji, bez otrzymywania jakichkolwiek dodatkowych dofinansowań.

Rozwój inkluzywności, ikonka autorstwa XOXO dla The Noun Project

Szukanie najlepszych rozwiązań dla międzynarodowych organizacji: Organizacja szuka najlepszych praktyk dla organizacji międzynarodowych, faworyzując poszukiwanie wśród organizacji nie-zachodnich i/lub nieanglojęzycznych oraz organizacji służących mniejszościom na anglojęzycznym Zachodzie.

Zgromadzenie danych z ankiet i ich raportowanie: Grupa robocza zajmująca się różnorodnością składa raport dotyczący wyników analizy ankiety o integracji oraz przygotowuje rady dla OTW na podstawie owych wyników.

36 miesięczne cele

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project

Przewodnik po organizacji: OTW tworzy przewodnik, w którym zawarte są podstawowe informacje o OTW, które musi znać wszyscy wolontariusze/cały: personel, takie jak orientacja w komisjach i grupach roboczych oraz podstawy obsługi narzędzi używanych w organizacji.

Przypisanie luk w zakresie działania: Tam gdzie punkty zakresu działania określiły zadania, które mają być wykonane przez komisje i grupy robocze wychodzące poza ich zakres działania, zastosowane jest to rozszerzenie.

Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project

Plan sukcesji Zarządu: OTW wdraża plan sukcesji zarządu, w którym odchodzący dyrektorowie i oficerowie Zarządu będą mieli pewność, że ich wiedza i obowiązki są bezpiecznie podtrzymywane, oraz że nowi dyrektorzy i oficerowie mają wspracie i niezbędne informacje podczas ich treningu i przejścia.

Model Planu Nowych Operacji: OTW tworzy plan rewizji struktury operacji kierowniczych w organizacji.

Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project

Samooceny wewnątrz całej organizacji: Samooceny wprowadzone są na każdym poziomie: indywidualnego personelu oraz wolontariuszy, komisji i grup roboczych, oraz OTW jako całości.

Trening zawnętrzych umiejętności w Organizacji: Wszyscy pracownicy otrzymują dostęp do programów zewnętrznego treningu i kursów rozwijających umiejętności, które ciężko byłoby zdobyć wewnętrznie.

Program mentoringu dla przewodniczących: Pojedyńcze osoby mające możliwość mentorowania innym w określonych dziedzinach lub rozwijaniu danych umiejętności są udokumentowane w wiki, a program mentoringu jest ujednolicony w całym OTW, pozostając jednocześnie elastycznym, by dostosować się do danej komisji czy grupy roboczej.

Analiza schematu corocznych spotkań integracyjnych, które nie są jedynie dla Zarządu: Zarząd rozważa możliwość organizowania spotakń członków całej orgaznizacji.

Rozszerzenie i rewizja zasięgu pracowników i strategii rekrutacji: OTW poszerza metody i strategie rekrutacji personelu i wolontariuszy.

Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project

Coroczne zbiórki pokrywają coroczny budżet + 10%: Coroczne zbiórki pieniędzy na OTW konsekwentnie zapewniają wystarczająco funduszy, by pokryć nasz coroczny budżet + 10%.

Rozwój inkluzywności, ikonka autorstwa XOXO dla The Noun Project

Struktura ankiety o integracji: Struktury procedur, zestawów narzędzi, dokumentacji i wsparcia zostają określone dla regularnych ankiet wewnętrznych i zewnętrzynch interesantów OTW, dotykających problemów różnorodności, inkluzji, reprezentatywności oraz internacjonalizacji.

Wszystkie ikony pochodzą z Noun Project: http://thenounproject.com

Mocniejsza infrastruktura, ikonka autorstwa Yamini Chandry dla The Noun Project
Silniejszy i wydajniejszy Zarząd, ikonka autorstwa Till Teenck dla The Noun Project
Zwiększenie uczestnictwa wolontariuszy, utrzymanie i rozwój, ikonka autorstwa Joao Santosa dla The Noun Project
Zwiększenie wydolności finansowej, ikonka autorstwa Oliviera Guina dla The Noun Project
Rozwijanie i wspieranie istniejących projektów, ikonka autorstwa XOXO dla The Noun Project
Rozwój inkluzywności, ikonka autorstwa OCHA Visualization Unit dla The Noun Project

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.