Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2021

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2020!

Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2021, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2021 para sa karagdagang detalye):

Mga Gastusin sa Taong 2021

Mga gastusin ng bawat programa: Ating Sariling Sisidlan: 75.0%. Open Doors: 0.2%. Ibahing Katha at Kultura: 0.3%. Fanlore: 2.7%. Ligal na Pagtataguyod: 0.9%. Con Outreach: 0.1%. Kaloob - Libro ng Vidding: 0.1%. Pamahalaan: 11.2%. Programa para sa Pangangalap ng Pondo: 9.5%

Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)

US$26,728.93 ang nagastos; US$389,523.46 ang natira

 • US$26,728.93 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$416,252.39 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Napupunta ang 75.0% ng mga gastusin ng OTW sa pamamahala ng AO3. Kasama na rito ang karamihan ng mga gastusin para sa aming server—mga bagong binili at ang patuloy na colocation at pagpapanatili—mga tools ng pagsubaybay sa pagtakbo ng website, at iba pang mga lisensyang kaugnay sa sistema, pati na ang mga bayarin na nakalahad sa ibaba (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).
 • Kasali sa inaasahang gastusin ng AO3 para sa taong ito ang bayad sa kontraktor na nagkakahalagang US$115,000.00 upang matapos ang paglilipat ng paghahanap sa koleksyon ng AO3 patungong Elasticsearch, pag-uupgrade nito sa Rails 6.1, at pagsasagawa ng panlabas na pag-audit sa site ng AO3 upang mahanap ang mga isyung panseguridad na dapat ayusin.
 • Bukod dito, isinama sa gastusin ng AO3 ang US$203,000.00 para sa pinaplanong pagpapalaki ng server upang mapalakas ang kakayahan nitong pangasiwaan ang inaasahang paglaki ng site traffic sa buong taon. Maaaring ipagpaliban ang ilang bahagi ng planong ito sa susunod na taon depende sa sitwasyon; isasama namin ang detalyeng ito sa aming ipapalabas na badyet sa taong ito.

Fanlore

US$1,017.54 ang nagastos; US$14,234.12 ang natira

 • US$1,017.54 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$15,251.66 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng Fanlore sa mga bayarin para sa nakalaang server hardware, pagpapanatili at colocation (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura)

US$339.00 ang nagastos; US$1,492.00 ang natira

 • US$339.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$1,831.00 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng TWC sa pangangalaga ng website para sa journal, at sa mga bayarin para sa paglalathala at pag-iimbak nito (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Open Doors (Open Doors)

US$128.88 ang nagastos; US$735.29 ang natira

 • US$128.88 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$864.17 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Open Doors sa pangangalaga, pag-backup at mga gastusin ng domain para sa mga iniangkat na sisidlang panghangang-katha (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod)

US$0.00 ang nagastos; US$5,000.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$5,000.00 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Ligal sa pagbabayad ng filing at sa pagpaparehistro sa mga pagpupulong at pagdinig (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Con Outreach

US$0.00 ang nagastos; US$500.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$500.00 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Kasama sa mga gastusing nakatakda sa badyet ang US$100.00 para sa pagpapagawa ng mga flyer para sa mga virtual con at US$400.00 para sa ibang mga gawain para sa convention outreach sa ngalan ng OTW (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Kaloob para sa libro ng F. Coppa tungkol sa Kasaysayan ng Fanvidding

US$0.00 ang nagastos; US$598.32 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$598.32 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Ang pera para sa kaloob na ito ay nanggagaling sa isang donasyong ibinigay sa OTW noong taong 2020 para sa layuning mapagtakpan ang mga gastusing kaugnay sa paggawa ng libro ni Francesca Coppa patungkol sa kasaysayan ng fanvidding. Ang Unibersidad ng Michigan ang maglalathala ng libro at mangangalaga ng mga fanvid, at gagawin itong libre online para mabasa at magamit ng lahat.
 • Para sa karagdagang pagwawasto at paglalathala ang mga gastusing nakatakda sa badyet (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Programa para sa Pangangalap ng Pondo

US$5,657.33 ang nagastos; US$46,906.67 ang natira

 • US$5,657.33 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$52,564.00 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Programa para sa Pangangalap ng Pondo sa mga kabayarang pantransaksyon mula sa pagpo-proseso ng kabayaran na isinasagawa ng mga ikatlong-partido para sa bawat donasyon, pamimili at pagpapadala ng mga regalo ng pasasalamat, at sa mga tool na ginamit sa pangangalaga ng database ng mga kasapi ng OTW at pagsubaybay ng linya ng komunikasyon sa aming mga donante at potensyal na mga donante (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa para sa pangangalap ng pondo).

Pamahalaan

US$3,154.33 ang nagastos; US$58,757.48 ang natira

 • US$3,154.33 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$61,911.81 ngayong taon, hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng pamahalaan ng OTW sa pangangalaga ng aming website, mga tatak, mga domain, paniniguro, pagsumite ng buwis, at pagsusuri sa mga taunang pahayag ukol sa pananalapi, pati na rin ang mga kagamitan sa komunikasyon, pangangasiwa, at accounting (tingnan ang lahat ng gastusin ng pamahalaan).

Kita sa Taong 2021

Kita ng OTW: Donasyon mula sa kampanya noong Abril: 13.9%. Donasyon mula sa kampanya noong Oktubre: 20.8%. Donasyon mula sa labas ng kampanya: 55.4%. Donasyon mula sa programa ng pagtutugma: 9.7%. Kita ng interes: 0.1%. Royalties: 0.1%. Ibang kita: <0.1%

 • Ganap na sinusuportahan ang OTW ng iyong mga donasyon—maraming salamat sa iyong kabutihang loob!
 • Natatanggap namin ang malaking bahagi ng aming mga donasyon kada taon mula sa aming mga kampanya para sa pangangalap ng pondo sa mga buwan ng Abril at Oktubre, na bumubuo sa 35% ng aming kita sa taong 2021 kapag pinagsama. Nakatatanggap din kami ng mga donasyon mula sa mga programa ng pagtutugma ng employer, royalties, Amazon Smile, at PayPal Giving Fund, na nangangasiwa ng mga donasyon mula sa mga programa tulad ng Humble Bundle at eBay for Charity. Kung nais mo kaming suportahan habangnamimili ka sa mga website na ito, mangyari lamang na piliin ang “Organization for Transformative Works” bilang iyong piling di-pangkalakal na organisasyon!
 • Salamat sa iyong kabutihang-loob sa nagdaang mga taon at nakalikom kami ng malaki-laking pondo na maaaring magamit sa pagbabayad sa mga bilihing mas malaki pa sa karaniwang bilihin. Gaya ng dati naming ipinahayag, may plano kaming i-upgrade ang kapasidad ng mga server ng AO3 at lubos itong magpapalaki sa aming mga gastusin para sa server equipment at server hosting. Nangangailangan din ang paglago ng AO3 at iba pang mga proyekto ng OTW ng mas maraming mga boluntaryo at suportang pampamahalaan na lalo pang magpapalaki sa aming mga gastusin. Nakalahad sa spreadsheet ng badyet na kukuha kami ng US$195,000.00 mula sa aming reserba para mapagtakpan ang mga gastusing lalagpas sa halaga ng matatanggap na kita ngayong taon. Maaring kunin ang halagang ito sa reserbang pondo kung kinakailangan ngayong taon.
 • US$55,553.19 ang natanggap sa ngayon (hanggang sa ika-28 ng Pebrero, 2021) at US$360,575.00 ang maaaring matanggap sa pagtatapos ng taon.

US$55,553.19 ang binigay na donasyon; US$305,021.81 ang natira

Mayroon ka bang mga tanong?

Kung may mga katanungan ka ukol sa badyet o sa estadong pinansyal ng OTW, mangyaring makipag-ugnayan sa komite ng Pananalapi. Magbubukas din kami ng live na usapan upang masagot ang iyong mga katanungan. Mangyaring isaalang-alang na ang wikang Ingles ang gagamitin dito. Pumunta sa Ingles na bersyon ng paskil na ito para sa karagdagang impormasyon ukol sa kung kailan ito magaganap at kung paano makakasali.

Para ma-download ang spreadsheet ng badyet ng OTW sa taong 2021, mangyari lamang na buksan ang kawing na ito.


Isang di pang-kalakal na organisasyon ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Report

Comments are closed.