OTW:s visionsförklaring 2022-2025

OTW (Organisationen för transformativa verk) är glada över att kunna dela med oss av vår vision. Nedanstående dokument kommer att vara ramen för vår nya strategiska plan. Under de kommande tolv månaderna eller så kommer vi att fastställa specifika mål och handlingsplaner för att uppnå dessa punkter. Även då vår slutgiltiga plan kommer att behöva vara flexibel och anpassningsbar utefter förändringar som sker runt omkring oss, så är denna visionsförklaring grunden för vad vi vill satsa på för att förbättra OTW och hjälpa organisationen att fortsätta förse fans med tjänster.

Uppdragsbeskrivning

OTW är en icke-vinstdrivande organisation grundad av fans för att tjäna deras intressen genom att ge tillgång till och bevara verk av fans och fankulturens historia i alla dess former. Vi tror på att verk av fans är transformativa och att transformativa verk är legitima.

OTW representerar utövandet av transformativa verk av fans, historiskt förankrat i en främst kvinnlig kultur. OTW kommer att bevara dokumentationen av den historien när vi bedriver vårt uppdrag samtidigt som vi uppmuntrar till nya och icke-normativa uttryck av kulturell identiteter inom fandom.

Strategisk vision

Vår vision av OTW tre år i framtiden är en stabil, jämn, förankrad, och fortsatt växande organisation som är proaktiv i vår roll i och utanför fandom, som fortsätter att tjäna fans.

OTW kommer att använda vår strategiska plan för att skapa väsentliga interna förbättringar som kommer att stötta och behålla nuvarande volontärer, attrahera nya, och uppmuntra till transparens och OTW:s förmåga att tjäna en mångfald av fans världen över.

Prioriteringar och utmaningar

Diskussioner om visionen inom OTW har fastställt sex huvudsakliga prioriteringar och fem stora utmaningar att fokusera på inom de kommande tre åren:

Prioriteringar:

 • Utveckling av AO3
 • Intern hållbarhet
 • Utveckling av ledningen
 • Betalda medarbetare
 • Extern kommunikation
 • Diversifiering av insamling

Utmaningar:

 • Isolering
 • Rekrytering och bibehållandet av volontärer
 • Skapa mångfald
 • Juridiska utmaningar
 • Nå allmänheten

Dessa prioriteringar och utmaningar, vilka är beskrivna i större detalj nedan, kommer att forma får strategiska plan.

Prioriteringar

Diskussioner om visionen inom OTW har fastställt sex huvudsakliga prioriteringar för de kommande tre åren.

Utveckling av AO3
Vi kommer fortsätta att utveckla infrastrukturen för Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Detta kommer att inkludera början på utvecklingen av verktyg för att förhindra och bekämpa trakasserier, hjälpa användare att skapa en egen användarupplevelse, göra gränssnittet tillgänglig för icke-engelsktalande användare, och utöka vårt stöd för multimedia. Dessa nya funktioner överensstämmer med AO3:s färdplan och kommer inte att påverka de redan existerande kod-prioriteringarna och eller pågående underhåll av sidan.

Intern hållbarhet
OTW kommer att förbättra hållbarheten i våra interna kommittéer genom att fokusera på planering av efterträdare, mångfald i rekrytering, delegering, bibehållande av volontärer, dokumentation, konflikthantering, och intern kommunikation.

Utveckling av ledningen
Vi kommer att fortsätta revidera och bära framåt de omprövningsförslag för den ledarmodell som utvecklades under den strategiska planen för 2017-2020.

Betalda medarbetare
Vi kommer att utforska modeller för att kunna ta in ett begränsat antal betalda medarbetare i organisationen, dessa kommer inte att ersätta volontär-rollerna, utan snarare förse den infrastruktur som behövs för att vårt arbete inom den huvudsakligt volontär-baserade organisationen ska fortsätta vara hållbar. En ledamot för betalda medarbetare kommer att utses av Styrelsen för att hantera nästkommande steg i att införliva betalda medarbetare.

Extern kommunikation
Vi kommer att omarbeta vår externa kommunikation för att öka kunskapen om vårt uppdrag, vara mer konsekvent och öka räckvidden i och av våra offentliga meddelanden, och förbättra offentliga relationer genom att öka transparensen rörande OTW i sin helhet med både medlemmar och icke-medlemmar.

Diversifiering av insamling
Vi kommer att arbeta för att stärka OTW:s finansiella stabilitet genom att utforska områden såsom icke-kommersiella/reklamlösa insamlingsmetoder och investeringsmöjligheter med låg risk. Vi kommer att fortsätta arbeta för att vår finansiella praxis är densamma som vad som anses vara den bästa praxis för icke-vinstdrivande organisationer.

Utmaningar

Våra ledare och volontärer har arbetat genom visionsprocessen för att artikulera de utmaningar de ser att OTW i nuläget står inför, eller kommer att mötas av inom tre år. Vi har åtagit oss att möta dessa utmaningar när vi arbetar för vår organisations framtid, och att transparent dela vårt arbete med våra intressenter.

Isolering
OTW:s struktur innebär att olika delar av organisationen tenderar att bli isolerad, och inte hålla sig informerad eller engagerad i arbete som inte är direkt inom deras egen område.

Detta påverkar projekt och initiativ som berör hela organisationen, intern kommunikation, transparens, bibehållandet av volontärer, och hållbarheten i kommittéerna—det är svårt att arbeta tillsammans när de arbetssätt som krävs för detta inte existerar. När vi inte kan dela stöd och resurser mellan olika delar av organisationen, blir varje kommitté tvungen att hantera det själv utifall det skulle ske en plötslig övergång av ledarskap, reaktionär arbetsbelastning, och så vidare.

 • För att bli mer hållbara, kommer vi förbättra vår kommunikation och bli mer konsekvent genom hela organisationen.
 • Framtida modeller för ledarskap och strukturer för medarbetare kommer att bemöta isoleringen.

Rekrytering och bibehållande av volontärer
Många kommittéer inom OTW förlorar snabbt sina volontärer, och faller därmed i en cykel av rekrytering, träning och förlust av nyrekryterade, vilket innebär att de återigen måste rekrytera nya volontärer. Ett annan, relaterat problem är rekryteringsrundor som inte ger lagom många, ibland inga, nya rekryter som kan fylla kommittéernas behov.

Det leder till utbrändhet och påverkar distributionen av arbete för volontärer som jobbat länge, samt att de som sitter på särskild kunskap och utgör stöttepelare i organisationen sällan får sin arbetsbörda lyft av nyrekryterade. Det påverkar även kommitténs kapacitet överlag, eftersom rekrytering och träning tar tid från annat arbete.

 • För att kunna uppnå ökad hållbarhet, kommer vi att öka mängden av högkvalitativa rekryter för våra kommittéers behov, förbättra vårt bibehållande av nyrekryterade, och vår möjlighet att flytta nyrekryterade till positioner som tidigare hållits av personer med särskild kunskap.
 • Betalda medarbetarpositioner, om de skapas, kommer att konstrueras så att de kan lyfta bördan för personer med särskild kunskap.

Skapa mångfald
OTW har fått rättvis kritik över sitt misslyckande att skapa en miljö som är välkomnande för alla grupper, speciellt svarta fans och andra icke-vita fans. På grund av detta förbiseende saknas de verktyg, mål och strategier för att prioritera mångfald över alla delar av OTW, vilket leder till att många fans och volontärer känner sig ovälkomna på AO3 och i OTW.

Vi kommer arbeta på att implementera processer som ska öka mångfalden och inkluderingen inom OTW. Ett system kommer att upprättas som aktivt ska välkomna volontärer till OTW, och som skall kunna ge assistans om någon blir diskriminerad på något sätt.

Vi kommer att utveckla fler resurser för att dokumentera och utvärdera OTW:s brister, och nya mekanismer som ska arbeta aktivt för att upptäcka problem som vi kan ha missat. Dessa ansträngningar kommer att guidas av och inblanda volontärer med icke-amerikansk, icke-västerländsk bakgrund samt de som är en del av etniska minoriteter i USA och andra västländer. Olika vägar som övervägs för att bemöta mångfald och inkludering inkluderar:

 • Anlita en konsult, antingen en individ eller en organisation, som vi kan rådfråga rörande frågor om rasistisk partiskhet och ojämlikhet inom OTW och våra projekt. Möjligheterna för detta kommer att forskas av en ansvarig mångfaldskonsult som utses av Styrelsen.
 • Använda de nuvarande resurserna inom OTW för att möta mångfaldsfrågor genom att starta resursgrupper med volontärer. Implementeringen av resursgrupper skulle integreras i nuvarande arbetsflöde, till exempel genom att skapa chatt-kanaler för volontärer med olika bakgrunder, vilka då kan ge förslag, råd, eller information om OTW:s policier som kan ha effekt på volontärers upplevelse av OTW och dess projekt.
 • Utvidga de platser vi rekryterar på för att öka mångfalden på de kandidater som söker till olika roller, till exempel genom att publicera volontärmöjligheter inom OTW på andra webbsidor än OTW:s egna.
 • Skapa en mer välkomnande miljö genom att fortsätta utvecklingen av funktioner som ska ge användare av AO3 mer kontroll över sin användarupplevelse, såsom möjligheten att blockera användare, spara sina filter, och andra sätt att anpassa sidan. Dessa funktioner kommer att bevara användares yttrandefrihet på AO3 samtidigt som varje individ kan hantera hur de själva interagerar med innehåll och användare.

Juridiska utmaningar
OTW har uppmärksammat och gått igenom flera juridiska utmaningar på de transformativa verkens spelplan, både i form av ny lagstiftning som hotar att ändra spelplanen, och attacker från existerande lagstiftning. Vi förutspår att dessa utmaningar kommer att fortsätta i framtiden.

Trots att Juridiska kommittén är på frontlinjen när det kommer till dessa utmaningar så påverkar de alla delar av organisationen när de kräver förändringar i användarvillkoren för våra projekt, revisioner i vår interna praxis som en icke vinstdrivande organisation, eller andra storskaliga förändringar.

 • Våra hållbarhetsförsök kommer att försäkra en fortsatt stark och kapabel Juridisk kommitté.
 • Framtida modeller för ledning och medarbetare kommer att försäkra att vår organisation är flexibel och anpassningsbar i det snabbt föränderliga landskap som vi existerar i.

Nå allmänheten
Även om AO3 är ett välkänt namn i många fandom-gemenskaper, så är OTW själv mindre känt och vår historia, vårt syfte och vår struktur är inte allmänt förstådda. Vi konfronterar ofta PR-utmaningar när det kommer till felaktig information bland våra egen bas.

Vi kommer arbeta på att förbättra relationen med omvärlden genom att öka transparensen med både medlemmar och icke-medlemmar om vad OTW är och vad vi gör. Detta kommer att ha en positiv påverkan på vår förmåga att dela med oss av vårt budskap och uppdrag med våra viktigaste intressenter, och kommer att minska komplikationerna vid insamlingar som beror på en avsaknad av tydlighet rörande OTW:s roll. Olika vägar som övervägs och planeras för att utvidga och effektivisera vår offentliga uppsökande verksamhet inkluderar:

 • Öka basens—skapare av verk av fans, läsare, givare (av insamlingsgåvor), akademiker och allmänheten—exponering av våra mål genom nya format. Exempelvis genom att dela infografik om OTW:s historia, syfte, struktur och annan relaterad information.
 • Uppmuntra kommittéer att utforska möjligheten att skapa videor till allmänheten som beskriver deras arbete, och hur det passar in i OTW som helhet. Detta kan inkludera guider, förklaringar, korta nyhetsuppdateringar, och liknande innehåll, vilket skulle kunna vara mer tillgängligt för vissa användare än vårt traditionella, textbaserade tillvägagångssätt för kommunikation.
 • Omstrukturera vår strategi för kommunikation för att förbättra transparensen och öka OTW:s synlighet, och försäkra oss om att vi på ett effektivt sätt kommunicerar vårt uppdrag och vår berättelse.

OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.