OTWs strategiska plan för 2017-2020

Kommittén för Strategisk Planering och Styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) vill tillkännage att ändringarna i OTWs strategiska plan nu är genomförda. I januari 2016 startade den nyligen valda styrelsen en process för att tillgodose att planen ligger i linje med organisationens främsta prioriteter och resurser. Som ett resultat av detta har planen anpassats för att bättre passa ihop med organisationens nuvarande behov.

Strategisk planering vill tacka OTWs medarbetare, volontärer, givare, stödjare, användare och bredare gemenskap för deras tålamod och engagemang. Stödet från vår gemenskap fortsätter att göra det möjligt för vår organisation att utföra sin uppgift och betjäna fans och fandom.

Genomförandet av planen kommer att påbörjas i januari 2017. Allmänheten är välkommen att ta del av textversionen av planen nedan eller den visuella versionen Strategic Plan Visual Timeline (på engelska) för att få veta mer om OTWs framtid och organisationens projekt.

Teman

Varje mål i planen passar in i ett större, tematiskt mål. Det aktuella temat står i slutet av beskrivningen av målet.

Starkare infrastruktur – OTW behöver bättre teknik, verktyg, processer, procedurer och dokumentation. (Infrastruktur)

Starkare och effektivare styrelse – En stark, demokratisk och effektiv styrelse har positiv effekt på hela organisationen. (Styrelse)

Ökat engagemang, bibehållande och utveckling bland volontärerna – OTW måste bygga kompetens och erfarenhet för att skapa en starkare gemenskap i hela OTW. (Utveckling)

Utökad kapacitet inom insamlingar och ekonomi – OTW behöver medel för att fungera och växa, och måste därför utöka sin insamlingskapacitet. (Insamling/Ekonomi)

Växa och stödja befintliga projekt – Varje kommitté behöver ha en klar förståelse för sin del i att utföra OTWs uppdrag. (Projekt)

6-månadersmål

Dokumentera ordförande/ledar-funktion och förväntningar i hela OTW: Ordförande/ledare i kommittéer och arbetsgrupper arbetar tillsammans med styrelsen med att göra ett utkast till ett dokument som beskriver förväntningarna på ordförande och ledare över hela organisationen. (Infrastruktur)

Dokumentera avgränsning och roller: Styrelsen utarbetar utkast till, godkänner och internpublicerar dokument som klargör hur styrelsen fungerar, i verkligheten i motsats till i idealfallet. (Styrelse)

Preliminära redogörelser för avgränsning: Kommittéer/arbetsgrupper arbetar fram en redogörelse som beskriver deras avgränsning inom OTW, inklusive eventuella luckor och överlappningar mellan dem och andra team. (Infrastruktur)

Förbättrad kommunikation mellan styrelse och kommittéer: Styrelsen implementerar flexibla, tydliga och strukturellt understödda system för att hålla kontakt med kommittéer och arbetsgrupper (Styrelse)

9-månadersmål

Dokumentera team-specifika beskrivningar av positionen ordförande/ledare: Med utgångspunkt i dokumentet för hela OTW som beskriver roller och förväntningar på ordförande och ledare, arbetar alla kommittéer och arbetsgrupper fram sitt eget dokument, anpassat och genomarbetat för sin specifika ledarskapsmodell. (Infrastruktur)

12-månadersmål

Rekryteringsplan:
Kommittéer/arbetsgrupper dokumenterar rekryteringsbehov, utbildningsplaner, tidsplaner o.s.v. för nya medarbetare (och volontärer i förekommande fall). (Utveckling)

Interna wiki-sidor för vanliga och viktiga processer:
Kommittéer/arbetsgrupper skapar och publicerar interna wiki-sidor som dokumenterar deras reguljära processer och procedurer. (Infrastruktur)

Budgetar för kommittéer/arbetsgrupper och OTW som helhet: Ekonomi har slutfört uppdateringen av den nuvarande OTW-budgeten och skapat en budget för hela OTW för nästa år. (Insamling/ekonomi)

Översyn av ekonomisk struktur: OTW har genomfört en noggrann översyn av sin ekonomiska struktur och gjort förändringar där behov fanns. (Insamling/ekonomi)

Riktlinjer för samarbeten: Juridiska har på den interna wikin publicerat en guide till OTWs nuvarande samarbeten med andra organisationer samt riktlinjer för Juridiska när det gäller att hantera skapandet av nya samarbeten och gemensamma projekt . (Projekt)

18-månadersmål

Grundläggande utbildning för ordförande/ledare: Grundläggande utbildningsprocedurer har utvecklats och implementerats för väsentliga kompetenser som alla kommittéordförande och arbetsgruppsledare behöver för att kunna vara effektiva i sina roller. (Utveckling)

24-månadersmål

Vägkartor för kommittéer/arbetsgrupper: Alla kommittéer/arbetsgrupper har tagit fram en vägkarta som beskriver deras prioriteringar och sätter upp specifika mål för framtiden, till exempel potentiella nya projekt de kan vilja genomföra. (Infrastruktur)

Utforska valmöjligheter för styrning och ledning: OTWs styrelse har tagit del av forskning inom området drift och styrning av icke-vinstdrivande organisationer, och utvärderat behoven av justeringar i OTWs styrningsstruktur. (Styrelsen)

Klargöra och etablera procedurer för att hantera personalkonflikter: Procedurer för hantering av personalkonflikter har tagits fram och godkänts. (Utveckling)

Sätta upp riktlinjer för reserver: OTW har fastställt riktlinjer för reserver. (Insamling/ekonomi)

Sätta upp riktlinjer för årliga insamlingsmål: OTW har fastställt riktlinjer för belopp för årliga insamlingsmål.

Mål och/eller framsteg för varje projekt: Alla OTW-projekt har en plan som identifierar syften och mål för de nästkommande tre åren. (Projekt)

30-månadersmål

Utbildningsplan för styrelsen sjösatt: Det finns en utbildningsprocess som kan användas av alla nyligen valda styrelsemedlemmar. (Styrelse)

Fullständig utbildningsplan för ordförande/ledare: OTW har en fullständig utbildningsplan för ordförande/ledare som täcker OTW-specifik kompetens likväl som mer generella kompetenser inom ledarskap och styrning, bland annat att leda möten, delegera uppgifter, utbilda medarbetare och engagera nya volontärer. (Utveckling)

36-månadersmål

Organisationshandbok: Det finns en handbok (troligtvis på den interna wikin) som kan lämnas ut till varje medarbetare och volontär, och som innehåller grundläggande information om OTW som alla medarbetare eller volontärer behöver känna till, till exempel bakgrundsinformation om alla kommittéer/arbetsgrupper och grundläggande manualer för organisationens verktyg. (Infrastruktur)

Successionsplan för styrelsen: Det finns en successionsplan för styrelsen som ser till att nuvarande styrelsemedlemmar/ledamöter känner att deras kunskap och ansvar tas tillvara och nya styrelsemedlemmar/ledamöter känner att de får stöd och information under sin utbildnings- och övergångsprocess. (Styrelse)

Plan för ny styrmodell: OTW har utvecklat en plan för översyn av organisationens styrningsstruktur. (Styrelse)

Se över och överväga alternativ för årliga/kvartalsvisa möten för hela organisationen: OTW har undersökt möjligheten att hålla möten för hela organisationen. (Utveckling)

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.