OTW visionserklæring 2022-2025

OTW er glade for at kunne dele vores vision med dig. Dokumentet nedenunder vil skabe rammerne for vores nye strategiske plan. I løbet af de næste 12 måneder vil vi færdiggøre specifikke mål og handlingsplaner for at realisere disse ting. Mens vores endelige plan skal være fleksibel og skal kunne afpasses i forhold til ændringer omkring os, så danner vores vision grundlag for, hvad vi ønsker at arbejde hen imod for at forbedre OTW og for at sikre en fortsat god service til fans.

Missionserklæring

OTW er en nonprofit organisation, som er etableret af fans til fans og giver både gratis adgang til og bevarer historien om fanværker og fankultur i dens utallige former. Vi tror på, at fanværker er transformative og at transformative værker er legitime.

OTW repræsenterer en praksis af transformative fanværker, som historisk set har rødder i en primært kvindelig kultur. OTW vil bevare historien, mens vi efterfølger vores mission og opmuntrer nye og ikke-mainstream udtryk af kulturelle identiteter inden for en fandom.

Strategisk vision

Vores vision for OTW om tre år er en stabil, konsistent, forbundet og fortsat voksende organisation, som har en proaktiv tilgang til dets rolle både i og udenfor fandom,og som fortsat tjener fans.
OTW vil bruge denne strategiske plan til at lave vigtige interne forbedringer, som vil hjælpe med at understøtte og beholde nuværende frivillige, tiltrække nye, samt opmuntre til gennemsigtighed og OTW’s evne til at tilfredsstille diverse internationale fangrupper.

Prioriteter og udfordringer

Diskussioner omkring visioner i OTW har gjort det klart, at der er seks hovedprioriteter og fem store udfordringer, som vi vil fokusere på i løbet af de næste tre år:

Prioriteter:

 • Udvikling af AO3
 • Intern bæredygtighed
 • Udvikling af ledelse
 • Betalt personale
 • Ekstern kommunikation
 • Diversificering af fundraising

Udfordringer:

 • Isolation og mangel på informationsdeling
 • Fastholdelse og rekruttering af frivillige
 • Diversificering af fællesskab
 • Juridiske indsigelser
 • Offentlig modtagelse

Disse prioriteter og udfordringer, som er beskrevet nærmere nedenunder, vil blive brugt til at udforme vores strategiske plan.

Prioriteter

Ved diskussioner omkring visioner i OTW er det blevet besluttet, at OTW har seks prioriteter de kommende tre år.

Udvikling af AO3
Vi vil fortsat udvikle infrastrukturen i Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). Det inkluderer at undersøge udviklingen af redskaber, som skal forhindre og bekæmpe chikane, hjælpe brugere med at skabe en selvstyret oplevelse, gøre brugeroverfladen tilgængelig for ikke-engelsktalende brugere, samt udvide vores multimedia support. Disse nye funktioner er tilpasset AO3’s udviklingskøreplan og kommer ikke i stedet for eksisterende kodninger eller igangværende vedligeholdelse.

Intern bæredygtighed
OTW vil forbedre vores interne komitéers bæredygtighed ved at fokusere på successionplanlægning, mangfoldig rekruttering, delegation, fastholdelse af frivillige, dokumentation, konflikhåndtering og intern kommunikation.

Udvikling af ledelse
Vi vil fortsat revidere forslaget, om at revurdere vores ledelsesmodel, som vi udviklede i løbet af den strategiske plan i 2017-2020.

Betalt personale
Vi vil udforske modeller, som kan integrere et lille antal af betalt personale i vores infrastruktur. Stillinger, som ikke skal erstatte frivillige, men i stedet give den nødvendige infrastruktur til et bæredygtigt arbejde i en organisation, hvor størstedelen er frivillige. En såkaldt lønnet stabsofficer, vil blive udvalgt af bestyrelsen og skal stå for at integrere betalt personale.

Ekstern kommunikation
Vi vil ændre vores eksterne kommunikation for at øge bevidstheden om vores mission, forbedre sammenhængen, nå ud til flere med vores budskab og forbedre de offentlige relationer, ved at øge gennemsigtigheden for både medlemmer og ikke-medlemmer om OTW som en helhed.

Diversificering af fundraising
Vi vil arbejde for at styrke OTW’s finansielle stabilitet ved at undersøge områder, som f.eks. andre ikke-kommercielle fundraising-metoder og investeringsmuligheder med lav risiko. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at vores finansielle arbejde stemmer overens med den bedste praksis for en nonprofit organisation.

Udfordringer

Vores ledere og frivillige har i løbet af visionsprocessen arbejdet på at artikulere de udfordringer, som de bedømmer, at OTW står eller vil stå overfor i løbet af de næste tre år. Vi er forpligtet til at konfrontere disse udfordringer, når vi arbejder for vores organisations fremtid, samt åbent lægge vores arbejde frem for vores interessenter.

Isolation og mangel på informationsdeling
Strukturen i OTW har det med at være isoleret, hvor forskellige dele af organisationen ikke jævnligt informeres eller beskæftiger sig med arbejde, som ikke er direkte forbundet med deres primære arbejde.

Dette har en indflydelse på projekter og initiativer på tværs af organisationen, intern kommunikation, gennemsigtighed, fastholdelse af frivillige og komitéens bæredygtighed. Det er svært at arbejde sammen, når man ikke har redskaberne til det. Når vi ikke kan dele ressourcer og understøtte forskellige dele af organisationen, så er hver komité overladt til selv at tage sig af bl.a. pludselige skift af ledere og forøget arbejdsbyrde i forbindelse med f.eks. begivenheder, kriser.

 • For at blive mere bæredygtige, vil vi gerne forbedre vores interne kommunikation og sammenhæng i organisationen.
 • Fremtidige modeller for lederskab- og personalestruktur vil tage hensyn til isolation indenfor organisationen.

Fastholdelse og rekruttering af frivillige
Mange af vores OTW komitéer har en høj udskiftning i medarbejderstaben og kommer ind i en cirkel af rekruttering, oplæring og tab af nye rekrutter, som betyder, at de snart skal rekruttere igen. I forlængelse af dette, er det et problem ved rekrutteringsrunder, at der enten ikke findes nok kandidater eller slet ingen kandidater, som opfylder komitéernes behov.

Det har en indflydelse på burnout og fordelingen af arbejdsbyrden for frivillige, der har været der i lang tid. Dette påvirker også de medarbejdere i besiddelse af viden (“linchpins”), som sjældent får lettet deres arbejdsbyrde af nye rekrutter. Det har også en indflydelse på den generelle kapacitet i komitéen, da rekruttering og oplæring tager tid fra personalet, som kunne være blevet brugt på andet arbejde.

 • For at blive mere bæredygtige, vil vi forbedre både vores ansættelsesprocess af kvalificerede kandidater, der opfylder komitéernes behov, vores fastholdelse af nye kandidater, samt vores evne til at flytte nye kandidater til stillinger med mere ansvar, som før har været besat af linchpins.
 • Betalte stillinger, hvis de oprettes, vil blive designet til at lette de såkaldte linchpins arbejdsbyrde.

Diversificering af fællesskab
OTW har modtaget konstruktiv kritik i forhold til, at organisationen ikke har prioriteret skabelsen af et sted, som får alle til at føle sig velkommen, det gælder især sorte fans eller fans med farvet hud. På grund af denne passive tilgang, er de redskaber, mål og strategier til at fremme diversiteten ikke på plads i alle dele af OTW, hvilket resulterer i, at mange fans eller frivillige føler sig uvelkomne på AO3 eller i OTW.

Vi vil arbejde hen imod implementeringen af processer til at skabe mere diversitet og inklusion i OTW, hvor vi tillader integrationen af politikker, som skal skabe et system, hvor frivillige aktivt bliver budt velkommen i OTW og modtager fuld assistance, hvis de oplever diskrimination.

Vi vil udvikle yderligere ressourcer til at dokumentere og evaluere mangler i OTW, samt nye mekanismer til at arbejde proaktivt på at finde problemer, vi kunne have overset.
Denne indsats vil både blive ledt af og vil involvere frivillige fra ikke-amerikanske, ikke-vestlige baggrunde, samt nogle, som er del af etniske minoriteter i USA og i andre vestlige lande. Midler, som vi vil overveje og bruge for at adressere denne diversitet og inklusion inkluderer følgende:

 • Indgå en aftale med et individ eller en organisation for at få konsultation om problemer med racediskrimination eller ulighed i OTW og dets projekter. Muligheder for dette vil blive undersøgt af en dedikeret Diversity Consultant Research Officer (Forskningsofficer med fokus på diversitetskonsultation), som er udpeget af bestyrelsen.
 • Bruge OTW’s nuværende ressourcer til at adressere diversiteten ved at lave frivillige-ressourcegrupper. Implementeringen af sådanne grupper vil blive integreret i vores aktuelle arbejdsproces. For eksempel ved at lave chatkanaler for frivillige fra forskellige grupper, som kan foreslå, rådgive, blive rådført om og sørge for information om OTW’s politikker, som kunne have en effekt på deres oplevelse hos OTW og dets projekter.
 • Udvide de kilder vi bruger til rekruttering for at diversificere de kandidater, som tages i betragtning til vores stillinger. Det gøres f.eks. ved at poste reklamer for stillinger som frivillig hos OTW på ikke-OTW hjemmesider.
 • Skabe et miljø, som er bedre til at byde folk velkommen ved fortsat at udvikle de funktioner, som giver individuelle brugere mere kontrol over deres oplevelse hos OTW, f.eks. Blokering, permanent filtrering eller andre individualiserende funktioner.
  Disse funktioner vil bevare brugernes ytringsfrihed på AO3, mens den giver hvert individ mulighed for selv at styre, hvordan de interagerer med indhold og brugere.

Juridiske indsigelser
OTW har observeret mange juridiske indsigelser forbindelse med transformative værker, både i form af ny lovgivning, som truer med at ændre landskabet, og angreb ved eksisterende lovgivning. Vi antager, at juridiske indsigelser fortsat vil ske i fremtiden.

Selvom vores Juridiske komité gør meget for at tage sig af disse indsigelser, så har de en påvirkning på hele organisationen, når det er nødvendigt at ændre i projektets brugsbetingelser, revidering af vores interne praksis, som en nonprofit organisation, eller andre omfattende ændringer.

 • Vores bæredygtighed vil sikre en fortsat tilstrækkelig kapacitet af vores stærke Juridiske komité.
 • Vores fremtidige modeller for ledelse og personale vil sikre, at vores organisation er agil, fleksibel og i stand til konsistent at tilpasse sig til det hurtigt skiftende landskab, som vi eksisterer i.

Offentlig modtagelse
Selvom AO3 ofte er et kendt navn i mange fanfællessskaber, så er OTW mindre kendt og vores historie, formål og struktur ikke kendt for mange. Vi konfronterer ofte PR-udfordringer vedrørende misinformation i vores primære valgkredse.

Vi arbejder på at forbedre PR ved gøre det mere gennemsigtigt for både medlemmer og ikke medlemmer, hvad OTW er og gør. Det vil have en positiv indflydelse på vores evne til at dele vores budskab og mission med vores vigtigste valgkredse, samt reducere komplikationer i fundraising i forhold til en manglende klarhed om OTW’s rolle.
Midler, som vi vil overveje og bruge for at udvide og strømline vores offentlige fortællinger inkluderer følgende:

 • Øge eksponeringen af OTW’s mål og missioner til valgkredse, skabere af fanværker, læsere, bridragsydere, studenter og den generelle offentlighed, i gennem nye formater. For eksempel ved at afbilde OTW’s historie, formål, struktur og andet relateret indhold på infografikker.
 • Opmuntre komitéer til at undersøge muligheden for at lave videoer rettet mod offentligheden, som skal forklare det arbejde OTW gør, og hvordan det passer ind i OTW som en helhed. Det kunne være tutorials, forklaringer, korte nyhedsupdates og lignende inhold, som kan være bedre tilgængeligt for visse brugere end vores traditionelle teksttunge formidling.
 • Ændre vores kommunikationsstrategi til at gøre OTW mere gennemsigtig og mere synlig, samt at sikre, at vi effektivt videreformidler vores mission og fortællinger.

OTW er nonprofit forældreorganisation for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er anført af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.

Announcement

Comments are closed.