Οικονομικά του OTW: Ενημέρωση Προϋπολογισμού 2019

Νωρίτερα αυτήν τη χρονιά, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δημοσίευσε τον προϋπολογισμό του 2019. Με το τέλος του έτους να πλησιάζει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την οικονομική μας δραστηριότητα για το υπόλοιπο έτος και για το πώς τα σχέδιά μας έχουν αλλάξει ή εξελιχθεί.

Η Επιτροπή Οικονομικών συνεχίζει να καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα του OTW, να συντάσσει οικονομικές εκθέσεις και αναφορές και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα και κανονισμούς. Εργαστήκαμε για να βελτιώσουμε και να καταγράψουμε τις διαδικασίες μας, να βοηθήσουμε το OTW στον σχεδιασμό τού οικονομικού του μέλλοντος και είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ετήσιου οικονομικού ελέγχου των οικονομικών εκθέσεων του 2018.

Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ορίστε ο ενημερωμένος προϋπολογισμός για το 2019 (κατεβάστε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες πληροφορίες):

Έξοδα 2018

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας: 74,2%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,3%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 0,4%. Fanlore: 2,3%. Νομική Υπεράσπιση: 1,1%. Συνεδριακή Προβολή: 0,1%. Διοίκηση: 11,2%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 10,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Έχουν ξοδευτεί $74.984,28 και απομένουν $259.366,95

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $74.984,28 από τα συνολικά $334.351,23 για αυτό το έτος.
 • Το 74,2% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων μας για τους διακομιστές—τόσο νέες αγορές όσο και τρέχοντες συντοπισμούς και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Τα φετινά έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν $30.000,00 σε έξοδα εργολάβων για αναβαθμίσεις και ελέγχους ασφαλείας, $15.000,00 εκ των οποίων έχουν ήδη ξοδευτεί για την αναβάθμιση της έκδοσης της Ruby που χρησιμοποιεί το Αρχείο.
 • Επιπλέον, τα έξοδα του AO3 συμπεριλαμβάνουν σημαντικές αναβαθμίσεις και επέκταση των διακομιστών συνολικού κόστους περίπου $177.000,00. Νέοι διακομιστές για εικονικές μηχανές θα αντικαταστήσουν τον τρέχων εξοπλισμό μας καθιστώντας τους ελέγχους και τις εγκαταστάσεις κώδικα στο Αρχείο πολύ πιο ομαλές. Οι παλιοί διακομιστές θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικός χώρος για τους καινούριους διακομιστές. Άλλοι καινούριοι διακομιστές θα επεκτείνουν την ικανότητα του Αρχείου στο να παρέχει σελίδες και αποτελέσματα αναζητήσεων στους χρήστες με λιγότερα προβλήματα σύνδεσης.
 • Άλλα αναμενόμενα έξοδα περιλαμβάνουν $33.000,00 για τη μίσθωση ενός εργολάβου από την Επιτροπή Διαχείρισης Συστημάτων, ο οποίος θα εργαστεί στις υποδομές υλισμικού του Αρχείου.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί $1.477,22 και απομένουν $8.896,97

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $1.477,22 από τα συνολικά $10.374,19 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore συνίστανται κυρίως από το μερίδιό του στα έξοδα αγοράς διακομιστών και από έξοδα συντήρησης και συντοπισμού, μαζί με έξοδα αδειών για το όνομα των διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Οι νέοι διακομιστές για τις εικονικές μηχανές που αναφέραμε προηγουμένως θα παρέχουν επίσης σελίδες του Fanlore και αντίγραφα ασφαλείας για το wiki του Fanlore.

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $275,00 και απομένουν $1.558,80

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $275,00 από τα συνολικά $1.833,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτεούνται από τα έξοδα φιλοξενίας της ιστοσελίδας του περιοδικού, εκδοτικά τέλη και τέλη αποθήκευσης (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $244,20 και απομένουν $1.050,34

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $244,20 από τα συνολικά $1.294,54 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από το κόστος φιλοξενίας, το κόστος των αντιγράφων ασφαλείας και τα έξοδα ονομάτων τομέα των εισαχθέντων αρχείων έργων θαυμαστών (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $5.000,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $5.000,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από καταβολές τελών και ταξιδιωτικά έξοδα για συνέδρια και ακροάσεις, αν και όταν αυτά χρειάζονται (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $500,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $500,00, μέχρι στιγμής για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν $100,00 για εκτύπωση φυλλαδίων και $400,00 για άλλες δραστηριότητες συνεδριακής προβολής εκ μέρους του OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

Έχουν ξοδευτεί $23.100,09 και απομένουν $23.700,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $23.100,09 από τα συνολικά $23.700,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τέλη συναλλαγών από υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών για κάθε δωρεά, αγορές ευχαριστήριων δώρων και μεταφορικά έξοδα, καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την επικοινωνία με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $17.051,93 και απομένουν $33.388,97

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2019, έχουν ξοδευτεί $17.051,93 από τα συνολικά $50.440,80 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, ασφάλιστρα, τέλη φορολογικών καταθέσεων και ετήσιους ελέγχους των οικονομικών μας δηλώσεων, καθώς και εργαλεία για την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη λογιστική (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2019

Έσοδα OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 44,9%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 23,8%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 26,1%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 5,1%. Έσοδα από τόκους: 0,1%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τις εκστρατείες μελών του Απριλίου και του Οκτωβρίου, οι οποίες συνολικά αποτελούν το 68,7% των εσόδων μας για το 2019. Επίσης, λαμβάνουμε δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς, το Amazon Smile και το PayPal Giving Fund, τα οποία διαχειρίζονται τις δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle. Αν επιθυμείτε να μας υποστηρίξετε όταν κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Χάρη στη γενναιοδωρία σας τα περασμένα χρόνια, έχουμε ένα αρκετά καλό αποθεματικό, το οποίο σκοπεύουμε να κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Έτσι, μπορούμε να ψάξουμε και για εναλλακτικές πηγές εσόδων ως συμπλήρωμα για τις δωρεές σας. Η Επιτροπή Οικονομικών έχει κάνει πρόοδο στην αναζήτησή της για μια κατάλληλη επενδυτική μέθοδο για έναν μικρό μη κερδοσκοπικό οργανισμό όπως το OTW και σκοπεύει να ολοκληρώσει τη δημιουργία ενός συντηρητικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου με χαμηλό ρίσκο μέχρι το τέλος του 2019.
 • Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει $346.650,73 (ως τις 31 Ιουλίου 2019) και αναμένουμε να λάβουμε συνολικά $546.750,73 μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουν ληφθεί σε δωρεές $346.650,73 και απομένουν να ληφθούν $200.100,00

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή με τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Επίσης, θα οργανώσουμε μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή αυτής της ανάρτησης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος.

Για να κατεβάσετε τον ενημερωμένο προϋπολογισμό του OTW για το 2019 σε μορφή λογιστικού φύλλου, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Event

Comments are closed.