OTW මූල්‍ය: 2022 අයවැය

පසුගිය වසර තුළ, OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය) හි මූල්‍ය කණ්ඩායම අප සංවිධානයේ බිල්පත් ගෙවීම, බදු වාර්තා ගොනු කිරීම සහ සම්මත ගිණුම්කරණ ක්‍රියා පටිපාටි සපුරා ඇති බව සහතික කරමින් සිය කාර්යය දිගටම සිදු කරගෙන ගොස් ඇත. OTW හි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වඩාත් හොඳින් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා මෙම කණ්ඩායම විසින් ගිණුම් ප්‍රස්ථාරය ද නවීකරණය කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ 2021 වසර සඳහා වන විගණනය සඳහා සූදානම් වීම දැනට සිදුවෙමින් පවතී!

මෙම කණ්ඩායම 2022 වසරේ OTW හි අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ද උනන්දුවෙන් ක්‍රියා කර ඇති අතර, මෙම වසරේ අයවැය පිළිබඳව ( වැඩිදුර විස්තර සඳහා 2022 අයවැය පැතුරුම්පත වෙත ප්‍රවේශ වන්න ):

2022 වියදම්

වැඩසටහන අනුව වියදම්: අපගේම ලේඛනාගාරය: 76.9%. විවෘත දොරවල්: 0.4%. පරිවර්තනීය වැඩ සහ සංස්කෘතීන්: 0.3%. ෆැන්ලෝර්: 4.0%. නීති උපදෙස්: 0.3%. ප්‍රදානය - විඩ්ඩිං පොත: 0.1% පරිපාලක: 10.5%. අරමුදල් රැස් කිරීම: 7.

Archive of Our Own – AO3 (අපගේම ලේඛනාගාරය)

ඇ.ඩො. 33,231.72 වියදම්; ඇ.ඩො. 549,463.62 වම්

 • 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට මේ වසරේ මුළු ඇ.ඩො582,695.34 න් මේ දක්වා ඇ.ඩො33,231.72 වියදම් කර ඇත.
 • OTW හි වියදම්වලින් 76.9% ක් යන්නේ AO3 නඩත්තු කිරීම සඳහා ය. අපගේ සේවාදායක වියදම්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙයට ඇතුළත් වේ—නව මිලදී ගැනීම් සහ පවතින ස්ථානගත කිරීම් සහ නඩත්තු කිරීම්—වෙබ් අඩවි කාර්ය සාධන අධීක්ෂණ මෙවලම්, සහ විවිධ පද්ධති ආශ්‍රිත බලපත්‍ර, මෙන්ම පහත උද්දීපනය කර ඇති වියදම් (සියලු වැඩසටහන් වියදම් වෙත ප්‍රවේශ වන්න).
 • මෙම වසරේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද AO3 වියදම්වල නිරාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි කිසියම් ආරක්‍ෂක ගැටලු සොයා ගැනීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු පිරිවැය තුළ ඇඩො15,000.00 ද අඩංගු වේ.
 • අමතරව, AO3 වියදම් සඳහා වසර පුරා අපේක්ෂිත අඩවි ගමනාගමන වර්ධනය හැසිරවීමට සේවාදායක ධාරිතාව පුළුල් කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ඇ.ඩො.430,000.00 ඇතුළත් වේ. විවිධ තත්වයන් මත මෙම ක්‍රියාකාරකමේ සමහර කොටස් ලබන වසරට කල් දැමීමට ඉඩ ඇත; මෙම වසර අවසානයේ නිකුත් කිරීමට නියමිත යාවත්කාලීන අයවැය අමතර තොරතුරු සපයනු ඇත.

Fanlore

ඇ.ඩො1,051.78 වියදම්; ඇ.ඩො29,241.62 වම්

 • 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට මේ වසරේ මුළු ඇ.ඩො30,293.40 න් මේ දක්වා ඇ.ඩො1,051.78 වියදම් කර ඇත.
 • Fanlore හි වියදම් යනු වෙන් කළ සේවාදායක දෘඩාංග, නඩත්තු සහ ස්ථානගත කිරීමේ පිරිවැයේ කොටසයි ( සියලුම වැඩසටහන් වියදම් වෙත ප්‍රවේශ වන්න.)

Transformative Works and Cultures – TWC (පරිවර්තන කෘතීන් සහ සංස්කෘතීන්)

ඇ.ඩො0.00 වියදම්; ඇ.ඩො2,349.00 වම්

 • 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට මේ වසරේ ඇ.ඩො0.00 මුළු ඇ.ඩො2,349.00න් මේ දක්වා වියදම් කර ඇත.
 • TWC හි වියදම් යනු සඟරාවේ වෙබ් අඩවි සත්කාරක, ප්‍රකාශන සහ ගබඩා ගාස්තු වේ ( සියලුම වැඩසටහන් වියදම්).

Open Doors (විවෘත දොරවල්)

ඇ.ඩො147.88 වියදම්; ඇ.ඩො2 ,629.73 left

 • 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට මේ වසරේ මුළු ඇ.ඩො2,777.61 න් මේ දක්වා ඇ.ඩො147.88 වියදම් කර ඇත.
 • ආයාත කරන ලද රසික සංරක්ෂිත සඳහා සත්කාරක, උපස්ථ සහ වසම් වියදම් වලින් Open Doors හි වියදම් සමන්විත වේ (සියලු වැඩසටහන් වියදම් වෙත ප්‍රවේශ වන්න).

Legal Advocacy (නීති උපදේශනය)

ඇ.ඩො0.00 වියදම්; ඇ.ඩො2,500.00 වම්

Con Outreach

ඇ.ඩො0.00 වියදම්; ඇ.ඩො500 .00 වම

 • ඇ.ඩො500.00න් මේ වන විට ඇ.ඩො0.00 වියදම් කර ඇත.
  වසර, 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට.
 • අතථ්‍ය අවාසි සඳහා ප්‍රචාරක යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඇ.ඩො100.00 සහ OTW වෙනුවෙන් වෙනත් සම්මුති ප්‍රවේශ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇ.ඩො100.00 අය වැය වියදම් ඇතුළත් වේ (සියලු වැඩසටහන් වියදම් වෙත ප්‍රවේශ වන්න).

Fanvidding ඉතිහාසය පිළිබඳ F. Coppa පොත සඳහා ප්‍රදානය

ඇඩො660.00 වියදම්; ඇ.ඩො0.00 වම්

අරමුදල් එකතු කිරීම

ඇ.ඩො6,633.17 වියදම් කළා; ඇ.ඩො49,840.23 වම්

 • 2022 පෙබරවාරි 28 වන විට ඇ.ඩො6,633.17 මේ වසරේ මුළු ඇ.ඩො59,473.40 න් මේ දක්වා වියදම් කර ඇත.
 • අපගේ අරමුදල් රැස්කිරීමේ වියදම් සමන්විත වන්නේ එක් එක් පරිත්‍යාගය සඳහා අපගේ තුන්වන පාර්ශ්ව ගෙවීම් සැකසුම්කරුවන් විසින් අය කරනු ලබන ගනුදෙනු ගාස්තු, ස්තුති-තෑගි මිලදී ගැනීම් සහ නැව්ගත කිරීම්, සහ OTW හි සාමාජිකත්ව දත්ත සමුදාය සත්කාරකත්වය සැපයීමට සහ පරිත්‍යාගශීලීන් සහ විභව දායකයින් සමඟ සන්නිවේදනය නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරන මෙවලම් (රවේශ අරමුදල් රැස්කිරීමේ වියදම්).

පරිපාලනය

ඇඩො2,266.39 වියදම් කළා; ඇ.ඩො77,269.64 වම්

2022 ආදායම

OTW ආදායම : අප්‍රේල් ඩ්‍රයිව් පරිත්‍යාග: 21.0%. ඔක්තෝම්බර් ඩ්‍රයිව් පරිත්‍යාග: 15.8%. ඩ්‍රයිව් නොවන පරිත්‍යාග: 41.9%. ගැළපෙන වැඩසටහන් වලින් පරිත්‍යාග: 21.0%. පොලී ආදායම: <0.1%. රාජකීය මුදල්: 0.1%. වෙනත් ආදායම: <0.1%.

 • OTW සම්පුර්ණයෙන්ම ඔබගේ පරිත්‍යාග මඟින් සහාය දක්වයි. ඔබගේ ත්‍යාගශීලීත්වයට ස්තූතියි!
 • අපට අපගේ පරිත්‍යාගවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් සෑම වසරකම අප්‍රේල් සහ ඔක්තෝබර් අරමුදල් රැස්කිරීමේ ඩ්‍රයිව් වලදී ලැබේ, එය 2022 දී අපගේ ආදායමෙන් 37%ක් පමණ විය යුතුය. අපට සේවායෝජක ගැළපෙන වැඩසටහන් හරහා ද පරිත්‍යාග ලැබේ, royalties, Amazon Smile, සහ PayPal Giving Fund, Humble Bundle සහ eBay for Charity වැනි වැඩසටහන් වලින් පරිත්‍යාග පරිපාලනය කරයි. ඔබ එම වෙබ් අඩවිවල මිලදී ගැනීම් සිදු කරන අතරතුර අපට සහාය වීමට කැමති නම්, කරුණාකර ඔබේ තේරීමේ පුණ්‍යායතනය ලෙස “පරිවර්තන කටයුතු සඳහා වන සංවිධානය” තෝරන්න!
 • පෙර වසරවල ඔබේ ත්‍යාගශීලීභාවයට ස්තූතිවන්ත වන්න, අපගේ සංචිතවල සෞඛ්‍ය සම්පන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් අප සතුව ඇත, සාමාන්‍ය මිලදී ගැනීම්වලට වඩා විශාල ඒවා සඳහා ගෙවීමට අපට භාවිත කළ හැක. කලින් සඳහන් කළ පරිදි, AO3 හි සේවාදායකයන්ගේ ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට අපි සැලසුම් කරමු, එය සේවාදායක උපකරණ සහ සේවාදායක සත්කාරක වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි. OTW හි AO3 සහ අනෙකුත් ව්‍යාපෘතිවල වර්ධනය සඳහා වැඩි ස්වේච්ඡා සේවකයන් සහ පරිපාලන සහාය අවශ්‍ය වන අතර, වියදම් තවදුරටත් වැඩි කරයි. අයවැය පැතුරුම්පත මෙම වසරේ ලැබිය යුතු ආදායම් ප්‍රමාණය ඉක්මවන වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා සංචිතවලින් ඇ.ඩො.570,000.00 ඉවත් කර ගැනීමක් ව්‍යාපෘති කරයි. වර්ෂය තුළ අවශ්‍ය පරිදි මෙම මුදල ආපසු ලබාගත හැක.
 • මෙතෙක් ලැබී ඇති ඇ.ඩො55,432.30 (2022 පෙබරවාරි 28 වන විට) සහ වසර අවසන් වන විට ඇ.ඩො190,290.00 ලැබෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

ඇ.ඩො55,432.30 පරිත්‍යාග කරන ලදී; ඇ.ඩො134,837.70 left

ප්‍රශ්න තිබේද?

ඔබට අයවැය හෝ OTW හි මූල්‍ය පිළිබඳ කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර මුදල් කමිටුව අමතන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබ වෙත පැමිණෙන්නෙමු!

OTW හි 2022 අයවැය බාගත කිරීමට, කරුණාකර මෙම පැතුරුම්පත සඳහා අයවැය අනුගමනය කරන්න.


OTW යනු AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, සහ OTW නීති උපදේශනය ඇතුළු විවිධ ව්‍යාපෘතිවල ලාභ නොලබන මව් සංවිධානයයි. අපි රසිකයින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන, මුළුමනින්ම පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය ලබන, ස්වේච්ඡා සේවකයින් විසින් පරිපාලනය වන සංවිධානයකි. අප ගැන වැඩි විස්තර OTW වෙබ් අඩවිය මඟින් දැනගන්න. අපගේ ස්වේච්ඡා පරිවර්තක කණ්ඩායම ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට පරීක්ෂා කරන්න පරිවර්තන පිටුව.

Report

Comments are closed.