Mga Ulat sa Estratehikong Pagpaplano 2012-2014

Tungkol sa mga ulat na ito

Upang maisulat ang mga ulat na ito, nagsagawa ng pagsisiyasat ang Komite ng Estratehikong Pagpaplano sa mga kasalukuyan at retiradong kawani at boluntaryo ng bawat komite o pangkat, nakapanayam ang mga tagapangulo, at nagsagawa ng mga kasunod na panayam sa mga kawani at boluntaryo (kasalukuyan man o retirado) na nais pang makipag-usap sa amin.

Lahat ng mga nasa ulat ay batay sa mga nakalap na datos mula sa mga miyembro ng komite o grupo. Pinagsama-sama ang mga tugon para gumawa ng lagom ng mga kalakasan at suliranin na tinukoy ng mga kawani at boluntaryo (kasalukuyan at retirado), at mga mungkahi para sa pagbabago ayon sa kanilang mga suhestiyon. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa prosesong ito ay nakapaloob sa mga ulat mismo.

Bago makaabot sa inyo, nirepaso ang mga ulat ng mga tagapangulo ng mga nauukol na komite at ng Lupon, at pinamatnugutan ng Komite ng Komunikasyon. Layunin nito na maitama ang mga pagkakamali sa datos na maaaring naganap at upang makapangalap ng tugon bago ito maihatid sa nakararami. Walang datos mula sa alinmang pagsisiyasat o panayam ang binago o inalis mula sa ulat mula sa mga pagrerepasong ito.

Pagtugon

Umaasa kami na magiging kawili-wili para sa inyo ang mga ulat, at lubos naming tatanggapin ang inyong mga tugon! Kung mayroon kayong katanungan o nais niyong makipag-ugnayan sa komite, maaari itong gawin sa pamamagitan ng aming form sa pakikipag-ugnayan.

Mangyari lamang tandaan na ang mga ulat na ito ay para sa panloob na partido lamang, kaya bagaman babasahin at tatalakayin namin (at posibleng isaalang-alang para sa mga susunod na ulat, maging sa kasunod na estratehikong pagpaplano) ang mga komentaryong ipinadala ng mga partido na labas sa OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) gamit ang aming form sa pakikipag-ugnayan, sa hinaharap, hindi maisasama sa mga pagbabagong gagawin sa mga ulat na ito ang mga opinyon mula sa mga panlabas na partido.

Lahat ng mga pakikipag-ugnayang aming natatanggap ay pinananatili namin sa isang mataas na pamantayan ng pagiging kumpidensyal, at masaya naming tatalakayin iyon sa inyo kung mayroon kayong anumang pag-aalala.

Mga Kawing sa mga Ulat

Nakalista ang mga ulat ayon sa pagkakasunud-sunod ng kanilang paglathala.