Mga Komite

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay naaayos sa mga komite na binubuo ng mga boluntaryo. Bawat komite ay may tiyak na pokus, ngunit karamihan sa kanila ay nagtutulungan sa pagsuporta sa iba’t ibang proyekto ng OTW, at sa pagtutulong para sa tagumpay ng organisasyon. Kung ikaw ay interesadong maglaan ng oras para suportahan ang OTW, maaaring basahin ang tala ng mga boluntaryo upang makita kung mayroong bukas na posisyon na tugma sa iyong mga kakayahan at interes. Ang mga komite ng OTW ay ang mga sumusunod:

Mga Komite
Konseho Laban sa Pang-aabuso
Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya
Dokumentasyon para sa AO3
Komunikasyon
Pagsulong at Kaaniban
Komite ng Halalan
Fanlore
Pananalapi
Batasan
Open Doors
Estratehikong Pagpaplano
Tulong
Sistema
Komite ng Tag Wrangling
Komite ng Pagsasalin
TWC
Mga Boluntaryo at Pangangalap
Panuto, Disenyo at Pagsulong

Mga Komite


Konseho Laban sa Pang-aabuso
Tagapangulo: Matty Bowers
Humahawak sa mga tungkuling may kinalaman sa pang-aabuso para sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), gaya ng mga reklamo at mga paglabag sa Palatuntunan ng Aming Serbisyo.

Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya
Mga Tagapangulo: mumble at sarken
Nag-aasikaso sa software design at development para sa OTW. Ang pangunahing proyekto ng komite ay ang pagbbuo ng isang open-source software package, ang OTW-Archive, upang buuin at suportahan ang AO3.

Dokumentasyon para sa AO3
Mga Tagapangulo: Claire P. Baker, Sammie Louise, at Rebecca Sentance
Ang Dokumentasyon para sa AO3 ay binuo upang gawin at panatilihing kumpleto at kasalukuyan ang laman at internal na dokumentasyon ng AO3. Kabilang dito ang mga FAQ, tutoryal, mga screencast, at iba pang dokumentasyon na may kinalaman sa AO3.

Komunikasyon
Mga Tagapangulo: Janita Burgess at Lauren Hanna

Hinahawakan nila ang mga pahayag, pahayagan, at mga blog post. Nakikitungo rin sila sa media at anumang gawain na may kinalaman sa pagpapatalastas ng iba’t ibang proyekto. Sila rin ang nag-aasikaso ng komunikasyon sa loob mismo ng OTW, kung saan ibinabalita nila ang mga impormasyon sa pagitan ng iba’t ibang komite.

Pagsulong at Kaaniban
Mga Tagapangulo: Amy Lowell at TCD
Humahawak sa paglikom ng pera at pagdagdag ng mga kaanib para sa OTW. Sila rin ang nagpapanatili ng seguridad sa  ating database ng impormasyon ukol sa mga kaanib at mga donante. Sila rin ang naninigurado na ang bawat miyembro ay maaaring bumoto sa halalan ng OTW.

Komite ng Halalan
Mga Tagapangulo: Araise Solace

Ang Komite ng Halalan ang nagpapatakbo ng taunang halalan para sa mga miyembro ng Lupon ng Pangangasiwa. Ang halalan na ito ay ginaganap tuwing Agosto kada-taon, at pinagbobotohan ito ng mga nagbayad na miyembro ng OTW. Ang Komite ng Halalan ang responsable sa lahat ng aspeto ng proseso ng halalan, mula sa simula hanggang sa katapusan nito. Kasama rito ang paghahanda ng mga kandidato, pangangasiwa sa mga teknikal na aspeto ng pagpapatakbo ng halalan, paninigurado na ang buong proseso ay naaayon sa ating mga tuntunin, at ang pagpapatakbo ng pangangampanya (kung saan ipinakikilala ang mga kandidato sa mga miyembro, at pinasasagot sila ng mga katanungan).

Fanlore
Mga Tagapangulo: Priscilla Del Cima (Gumaganap) & Rebecca Sentence
Pinapanatili ang Fanlore wiki. Kasama rito ang pagbibigay-suporta sa mga patnugot ng wiki ng Fanlore, pati na rin ang pagtataguyod ng isang imprastrukturang nababagay sa pangangailangan ng wiki upang tukuyin at ayusin ang mga nilalaman nito.

Pananalapi
Tagapangulo: Yuechiang Luo
Ang Pananalapi ang responsable sa pagpapanatili ng wastong talaan ng mga transaksyong pinansiyal ng OTW. Ang komiteng ito rin ang gumagawa at sumusubaybay sa mga bayarin, tumutulong sa Lupon upang gawin at ayusin ang badyet, naghahanda at naglalabas ng wasto at makabuluhang pinansyal na pahayag, at naninigurado na ang OTW ay nagbabayad ng tamang buwis.

Batasan
Tagapangulo: Betsy Rosenblatt
Pinapayuhan ng Batasan ang Lupon at ang iba’t ibang komite ukol sa mga usaping ligal at sa pakikipag-ugnayan sa mga panlabas na ligal na tagapayo. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga ligal na propesyonal.

Open Doors
Mga Tagapangulo: Michelle Dong at Alison Watson
Nagsusumikap ang Open Doors na panatilihin ang iba’t ibang uri ng hangang-katha na posibleng maglaho.

Estratehikong Pagpaplano
Mga Tagapangulo: Elliot Oberholtzer at Amy Shepard
Sumusuri at nag-aayos ng planong estratehiko ng OTW tuwang isa hanggang tatlong taon.

Tulong
Mga Tagapangulo: CJ Record at Nary
Nag-aasikaso sa komunikasyon sa pagitan ng mga tagagamit at ng iba’t ibang grupo na may kinalaman sa AO3. Ang komiteng ito ang tumutulong sa pagresolba ng mga isyung teknikal na nararanasan ng mga tagagamit. Sila rin ang nagsusulong ng mga tugon nila.

Sistema
Mga Tagapangulo: Matthew Vernon at puckling
Pinamamahalaan ang mga server at imprastruktura para sa OTW at sa mga proyekto nito.

Komite ng Tag Wrangling
Mga Tagapangulo: briar_pipe at Qem
Inuuri at inaayos ang mga tag sa AO3 ayon sa mga tuntunin ng Tag Wrangling, kinokonekta ang mga tag na magkakaugnay para sa mas maayos na pagsasala at paghahanap, habang pinapayagan ang mga tagagamit na i-tag ang kanilang mga katha sa anumang paraang gusto nila.

Komite ng Pagsasalin
Mga Tagapangulo: Trey C at SunnyB
Namamahala sa mga boluntaryong tagasalin at nakikipag-ugnyanan sa iba pang mga komite upang magamit ang kanilang mga proyekto at dokumento sa lahat ng posibleng wika.

TWC
Tagapangulo: Karen Hellekson
Nangangasiwa sa Transformative Works and Cultures – TWC, isang internasyonal, peer-reviewed, at online na pahayagang pang-akademiya sa larangan ng araling pang-media na inilalathala dalawang beses kada taon. Kasama rito ang pangangasiwa sa open-source journal software (OJS) ng TWC, pag-susuri sa mga isinumiteng artikulo, at pagtulong sa mga maykatha ukol sa nilalaman kung kinakailangan. Sila rin ang nangangasiwa ng mga dokumento sa pamamagitan ng OJS para sa peer review, pagwawasto, pag-copy-edit, at pagdidisenyo.

Mga Boluntaryo at Pangangalap
Tagapangulo: Alison Watson
Nangangalap at namamahala ng mga boluntaryo at kawani para sa lahat ng komite at proyekto, nagbibigay sa kanila ng iba’t ibang kagamitan, at nagbabantay sa kanilang serbisyo. Ang komiteng ito rin ang nagpapanatili ng malaking database ukol sa mga boluntaryo. Sila rin ang namamahala sa mga kampanya para sa pangangalap ng mga bagong kawani, at sila rin ang gumagawa ng mga internal na sanggunian at dokumentasyon para sa mga proyekto ng OTW at ang mga komite nito. Nakatutulong ito sa paglilinaw ng mga internal na gawain ng OTW at sa pagpapatuloy ng mga gawain nito dahil mayroong isang matatag na knowledge database.

Panuto, Disenyo, at Pagsulong
Tagapangulo: Alex Tischer
Gumagawa ng disenyo at nagpapanatili ng website ng OTW. Ang ating ginagamit na CMS ay ang WordPress, at kami ay patuloy na naghahanap ng mga kuwalipikadong developer na maaaring tumulong.

Sa kasalukuyan, kami ay responsable sa:

Makipag-ugnayan lamang sa Komite ng Panuto, Disenyo, at Pagsulong kung ikaw ay interesadong maging boluntaryo, o kung nais mong ipaalam kung may problemang teknikal sa isa sa mga site na nabanggit.