Makipag-ugnayan sa Amin

  • Kung mayroon man kayong mga katanungan ukol sa mga donasyon o sa inyong pagkakaanib, makipag-usap kayo sa komite ng Pagsulong at Kaaniban
  • Para sa mga katanungan ukol sa Batasang Pagtataguyod, makipag-ugnayan sa Batasang Pagtataguyod
  • Anumang mgaPagtatanong ng Medyaay dapat mapunta sa Komite ng Komunikasyon
  • Kung mayroon mang nasira sa website na ito, makipagusap kayo sa komite ng mga Webmaster
  • Upang iulat ang pang-aabuso sa AO3 gamitin ang form na ito
  • Para saTuong at Katugunan sa AO3

Hindi ka ba tiyak kung anong pipiliin? Makipag-ugnayan sa Komite ng Komunikasyon at sisiguraduhin nilang darating ang iyong mensahe sa tamang lugar.

Maaari mo ring subaybayan ang OTW sa iyong paboritong mga social networking site.


Para sa kumpletong listahan ng mga komite ng OTW at impormasyon ukol sa kanila, maanong tignan ang pahina ng Mga Komite & Gawaing Grupo.