Llywodraethydd Ymddeoladwy

Nodyn: mae’r cofiannau rhain yn yr fersiynnau mwyaf dilys a oedd ar gael ar ddiwedd gwasanaeth y lywodraethydd.

Rachel Barenblat (2009-2011) Mae Rabbi Rachel Barenblat yn gyd-sylfaenydd “InkBerry”, sef mudiad di-elw celfyddau llenyddol gyda cenhadaeth i helpu pob awdur darganfod ei llais. Mae hi hefyd wedi gweinyddu ar fyrddau o dwy fudiad di-elw eraill. Wnaeth y chwech mlynedd gwariodd hi yn redeg InkBerry rhoi hi arbenigedd o fewn rheoliad di-elw, ysgrifennu rhoddol ac adeiladu aelodaeth. Wrth bod yn fardd sy’n blogio am broblemau ffydd o dan yr ffugenw “The Velveteen Rabbi”, ac hefyd bod yn cyfrannydd brwdfrydig o fewn teyrnassoedd ar-lein ers 1999, mae hi’n gwbl ymrwymiadiadus tuag at gyfryngau trawsffurfiadwy ac ysgrifennu fel modd o drawsffurfiad bersonol. Wnaeth hi priodi Ethan Zuckerman, pennaeth yr “Center for Civic Media” (Canolfan Cyfryngau Sifil) yn MIT, ac ar y funud mae hi’n gweini ar gynulliad fach yng Nghorllewin Massachusetts. Yn ystod ei blynyddoedd ar Bwrdd Llywodraethydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), gwyliodd hi llawer o ”West Wing” (Yr Asgell Gorllewin) a ”LOST” (AR GOLL).

Julia Beck (2011-2013) Mae Julia yn fyfyrydd o astudiaethau cyfryngau a chyfarthrebiad ym Mhrif Ysgol Halle-Wittenberg (Yr Almaen), ac yn gweithio fel arolygydd ansawdd a chyfarthrebiad o fewn cefnogaeth cwsmeriaid. Wrth bod yn frwdfrydig am ffantasi o’i phlentyndod, caiff ei hynydiad i fewn i deyrnassoedd drefnol cae; ei dechrau gan ”Zetsuai: Bronze” (Setsuai: Efydd) a theyrnassoedd yaoi Almaeneg, lle symudodd hi i fewn i deyrnassoedd gyfryngau rhyngwladol. Adnabyddwyd ei hyn fel chwareuydd gemau galedgraidd o gemau Gorllewinol a JRPGs yn benodol, ond yn wir mae hi’n ffan o deyrnassoedd i gyd, yn lle ffynhonnell ffanyddol penodol.

KellyAnn Bessa (2007-2009) Enillodd KellyAnn Bessa BS mewn Rheolaeth o Brif Ysgol Cardinal Stritch, ac gweithiwyd hi yn awr fel ymgynghorydd adnoddau dynol i fudiad buddsoddiad. Mae hi wedi bod o fewn teyrnassoedd ffanyddol am bron deg mlynedd fel awdur, perchennog rhestr postio, rheolydd wê a chymedrolydd cymunedol. Tra bod hi’n rhedeg amryw o archifau, mae hi hefyd yn gwesteio a chynhalu wefannau am nifer o awduron ffanyddol. Un o’i chariadon plentyndod cyntaf oedd “Batman”, ac mae hi dal i weithio cwpl o oriau yr wythnos yn ei siop comig lleol, ac yn cymryd rhan yn y gymuned ffaniau comig ffeministaidd ar-lein.

Maia Bobrowicz (2013) Mae Maia yn dadansoddydd busnes a rheolydd prosiect, yn gweithio â’r cangen datblygiad meddalwedd o gwmni rhyngwladol, ond mae hi hefyd yn cael trafferth aros i ffwrdd o ysgoliad. Mae gen hi BSc mewn Athroniaeth, Meteleg a Chemeg, Baglor o Newyddiaduriaeth ac yn gorffen MBA trwy’r nos. Wnaeth Maia ymglymu â theyrnassoedd ar-lein yn 2001, a llithrodd hi o ddarllen, i drefnu, i wirfoddoli. Wrth gwirfoddoli ers 2008, mae Maria wedi cadeirio Hygyrchiad, Dyluniad a Thechnoleg ac wedi help lansio’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Fel rhan o athroniaeth rhoi nôl i’r gymuned, roedd Maia ar bwyllgor Swancon (sef confensiwn blynyddol ffuglen gwyddonol yng Nghorllewin Awstralia) yn 2009 fel cydlynydd rhaglen. Chododd Maia ei llais am rhaglen gyfeillgar ar gyfer benywon a theuluoedd, ac wnaeth hi llwyddo cael 49% menywon fel panelydd a chyflwynydd. Mae Maia hefyd yn cyd-rhedeg trafodaeth blynyddol o’r enw “Safe Spaces” (Safleoedd Diogel), sy’n ymroddgar i ddarganfod ffyrdd i wneud confensiynau yn mwyneus ac yn (fwy) ddiogel i bob mynychydd.

Wnaeth Matty Bowers dod ar draws teyrnasoedd ffanyddol yn ôl yn Mai 1998, ond ni wnaeth hi yn wirioneddol dod yn ymglymadwy tan 2001. Ei theyrnasoedd cyntaf oedd “Highlander” a “Buffy”, ond wnaeth hi cwympo’n gyflym i fewn i deyrnasoedd eraill. Yn awr, mae hi’n wirioneddol yn ffan o deyrnasoedd fel gwrthrych; bydd hi’n darllen bron unrhyw gwaith hyd epig mewn unrhyw teyrnas! Yn yr blynyddoedd cyntaf, llerciodd Matty yn benodol, ond wnaeth hi wedyn dechrau cyfrannu at brosiectau ffanyddol fel cylchlythyrau a chymynedau argymhell. Pan ddaw synau am adeiladu lle ble roedd ffaniau yn perchenu’r gweinyddiau, roedd gen hi diddordeb mawr, a phan daeth y galwad am wirfoddolydd, ymynodd hi a’r OTW fel cecrydd tag. Wedi hynny, gweithiodd hi ym mhwyllgorau Cefnogaeth, Dogfennaeth AO3 a Chamdriniaeth. Wnaeth Matty graddio â gradd yn Addysg, a gweithiodd fel athrawes am dros 10 flwyddyn cyn symyd i weithio yn y diwydiant technoleg. Ar y foment, mae hi’n gweithio fel rheolydd mewn busnes lleol, ac yn ei hamser rhydd mae hi’n gweithio fel cefnogydd technoleg ar gyfer ei ffrindiau a’i theulu.

Hele Braunstein (2011) Mae Hele Braunstein yn fyfyrydd ym Mhrif Ysgol Buenos Aires, ble mae hi’n astudio gwyddioniaethau biolegol, a gweithiwyd hi o fewn ymchwil amgylcheddol o’r blaen. Wrth bod yn ffan American-Lladinaidd, gyda Sbaeneg fel ei mamiaeth, ymglymwyd hi â diwyllianau a phlatfformau ar-lein ffanyddol amrywiol. Mae hi hefyd yn eiriolydd am hygyrchiad drawsdeyrnasol rhyngwladol, gyda’i ffocws ar ffaniau ddi-Saesneg a’r rheini sy’n defnyddio Saesneg fel iaith ffanyddol cyffredinol. Mentora hi ei chyd-ffaniau ar sgiliau ysgrifennu sylfaenol ac mae hi wedi gweini fel rhan o tîm cymedroli wefan. Mae Braunstein hefyd yn gwirfoddoli mewn cynhwyseddau gwahanol gyda “Perfect Imagination” (Dychymyg Perffaith), y “Jane Austen Fanfiction Index” (Mynegeion Ffanstorïau Jane Austen) a’r “Regency Encyclopedia” (Gwyddoniadur Regentaidd). Mae ei hoffterau ffanyddol yn eang, ac yn bresennol yn cynnwys Jane Austen, ”Harry Potter”, ”X-Files” (Ffeiliau X), ”Naruto”, ”Hikaru no Go”, ”Monster” (Anghenfil), ”Iron Man” (Dyn Haearn), a ”The Breakfast Club” (Y Clwb Brecwast).

Gweithiodd Aline Carrão (2015-2017) o fewn adrannau amddiffyn defnyddydd a chyfraith sifil ac yn awr yn parhau ei ysgoloriaeth i weithio fel gwas sifil. Wnaeth Aline darganfod teyrnasoedd ffanyddol pan roedd Harri Potter yn cymryd dros yr byd ac mae hi byth wedi gadael. Ymunodd hi a’r OTW yn 2013 fel cecrydd tag ac yn araf wnaeth hi cymryd rhan mewn adrannau eraill o’r OTW; ar y funud mae hi’n rhan o staff Cefnogaeth a Chyfieithu. O fewn Gefnogaeth, mae hi wedi mynd i’r afael âg holiadau, achosion ac adborth o ddefnyddydd; yng Nghyfieithu, mae hi’n rheoli dros 150 o wirfoddolydd ac mae hi hefyd wedi cwblhau prosiectau gyda amserlenni gaethol mewn ayddgylch o gyfathrebiad cyd-dîm cynhyrchiol a pharhaol.

Francesca Coppa, PhD (2007-2012) Mae Francesca Coppa yn rheolydd o astudiaethau ffilm ac yn athrawes o Saesneg yng Ngholeg Muhlenberg, ble mae hi’n dysgu cwrsiau mewn llenyddiaeth dramatig, ffuglen poblogaedd a’r ffordd mae’r cyfryngau torfol yn dweud storïau. Mae ei hysgrifenniadau ar deyrnassoedd cyfryngadwy wedi cael eu cynnwys mewn ”Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet” (Ffanstorïau a Chymunedau Ffan yn Oes yr We) a chaiff nhw hefyd eu cyflwyno yng nghonfferens “Media in Transition” (Cyfryngau mewn Trawsffurfiad) MIT. Mae Coppa wedi bod yn mynychu â chonfensiynau a phrynu cylchgronau ffanyddol ers y 1980au cynnar, ble wnaeth hi a’i ffrindiau ysgrifennu ffanstorïau wrth law a’i cylchredeg trwy’r post. Ymglymodd hi â theyrnassoedd ar-lein yng nghanol yr 1990au, fel awdur, gweinyddydd rhestrau, creüydd fideöau, archifydd a chymedrolydd cymunedol.

Cathy Cupitt, DCA (2007-2008) Mae Cathy Culpitt yn dysgu ysgrifennu a Shakespeare ym Mhrif Ysgol Gorllewin Awstralia, gyda doethuriaeth yng nghelfyddau creadigol o Brif Ysgol Technoleg Curtin. Mae ei gwaith ffuglenol wedi cael ei chyhoeddi mewn cylchgronau Awstralieg fel ”Westerly” (Yn Orllewynol) a ”Borderlands” (Ffindiroedd), ac yn 1997 wnaeth hi ennill gwobr cyntaf o $20,000 UD yng Nghystadleuaeth Traethawd Rhyngwladol Am Benblwydd 20fed Hyundai. Ers darganfod teyrnassoedd yn 1988, mae Culpitt wedi ysgrifennu mewn naw teyrnas, a mae hi’n rhedeg wefan argymhellu actif. Gweinyddodd hi ar amryw o bwyllgorau ffanyddol, yn cynnwys confensiwn SF 2001 cenedlaethol Awstralia, ble oedd hi’n gyd-gynullydd.

Franzeska Dickson (2012-2014) Gweithiwyd Franzeska Dickson yn swyddfa gefn, o fewn adran cyllid. Wrth bod yn frwdrydig am cyfryngau am oesodd, wnaeth hi gael ei chyflwyno i ffanstorïau gan alt.tv.x-files pan roedd hi’n 13, ac mae hi wedi bod yn nheyrnas ffangyfryngau ers hynny, yn cyntaf fel darllenydd, ac wedyn awdur a beta, ac yn awr yn creüydd fideöau. Mae ei mannau cyfarfod a digwyddiadau hofferol yn rhai dros-deyrnasol, yn cynnwys digwyddiad ei hun, Newidfa Teyrnassoedd Asiaidd Prin. Yn blaenorol, wnaeth hi gweini ar bwyllgorau Cynnwys, Camdriniaeth, Feistrau Wê a Checru Tagiau, wrth hefyd llewni llefydd gwirfoddoladwy o fewn yr OTW.

Eylul Dogruel (2012-2015) Mae Eylul Dogruel yn arlunydd ac yn ymgeisydd MFA ym Mhrif Ysgol Marmara, Istanbwl. Mae gen hi cefndir eclectig yn cyfuno gwyddoniaethau cyfrifiadurol a chelf.Mae ei gwybodaeth a diddordebau yn estynu dros llawer o bynciau, yn cynnwys cyfryngau newydd, ffuglen gwyddonol, cefnogaeth cwsmeriaid, technoleg wê a defnyddioldeb.Mae Eylul wedi bod yn ffan drwy’i hoes, ac mae hi wedi symud trwy llawer o deyrnassoedd gemau a chyfryngau. Mae hi’n ddarllenydd o ffanstorïau, gwerthfawrogydd ffangelf, chwareuydd rhannol MMO, ac weithiau awdur meta. Mae ei theyrnassoedd bresenol yn cynnwys ”Warcraft”(Crefft Rhyfel), ”Doctor Who” a ”The Longest Journey/Dreamfall” (Y Daith Hiraf/Cwymp Breuddwyd).

Anna Genoese (2014) Mae Anna Genoese wedi bod yn ffan drwy’i hoes, ac yn gweithio fel golygydd/awdur proffesiynol i fudiad di-elw rhyngwladol. Pan gweithiwyd hi fel golygydd, wnaeth hi cyhoeddi ffuglen cyntefig o sawl awduron ffanyddol. Trwy ffugenw, mae Anna yn cyhoeddi ffanstorïau a storïau llafar mewn llawer o deyrnassoedd, a all gael ei darganfod ar yr AO3. Gweithiodd Anna ar bwyllgor Cynllunio Strategol yr OTW o Ionawr 2012 i Ragfyr 2013, a gweinyddodd hi fel cadeirydd o Awst 2012 i Ragfyr 2013. Mae hi hefyd yn gwirfoddolydd cercu tagiau.

Susan Gibel, JD (2007-2009) Mae Susan Gibel yn uwch-reolydd gyda’r “Center for Effective Public Policy Inc.” (Canolfan am Polisïau Cyhoeddus Effeithiol Cffr.), sef mudiad di-elw a chaiff ei sefydlu i helpu mudiadau eraill datblygu a mewnblannu polisïau cyhoeddus cyfoes. Mae ei gwaith wedi ffocysi ar hyfforddiant genedlaethol a chymorth technegol sydd i wneud â thrais yn y cartef a hawliau pobl hyfryd/cwîr, ac mae hi hefyd yn dal gradd cyfraith o Brif Ysgol Minnesota. Ymglymodd Gibel â theyrnassoedd yng nghanol yr 1970au, yn dechrau a ”Star Trek”. Ysgrifenwyd hi mewn cwpl o deyrnassoedd, yn benodol ”Due South” (I’r Dde yn Union), a chreuodd hi’r Newidfa Sion Corn Cyfrinachol ”Due South”.

Ira Gladkova (2010-2013) Mae Ira Gladkova yn dylunydd a datblygydd wê sy’n ffocysi ar rhyngwynebau defnyddydd, defnyddoldeb, hygyrchrwydd a safonau wê. Wedi bod yn ffan trwy’i oes ac yn hollysydd i gyfryngau, mae gennw hw diddordeb penodol mewn prosiectau ffan sy’n dod a chymunedau a chyfryngau amrywiol at eu cilydd. Wrth gweithio fel cymedrolydd cymunedol a staff ar gyfer dwy cylchlythyr teyrnasol, mae ei ngwaith yn cynnwys gweithio mewn newidfa aml-deyrnas blynyddol, ble mae hw’n cyd-cymedroli, dylunio a chodio ochr blaen fformiau cofrestru, a chynllunio canllawiau sy’n defnyddio iaith cynhwysol a sy’n croesawi amrywiaeth dros gyfryngau, cinciau a hoffterau rhyw. Mae Gladkova wedi creu storïau, celf, graffegau a chomigau ar gyfer dros 50 o deyrnassoedd, wedi bod yn argymhellydd actif a darllenydd beta, ac yn gobeithio gorffen ei fideöau cyntaf yn fuan. Mae gennw hw tueddiad anffodus o gwympo mewn cariad â chymeriadau cefndirol.

Soledad Griffin (2014-2015) Mae Soledad Griffin yn fyfyrydd “Letras” uwch ym Mhrif Ysgol Cenedlaethol La Plata yn yr Ariannin. Mae hi yn awr yn gweithio ar gynllun addysgol llywodraethol i ieuenctid Arianninol, sef ”Jóvenes y Memoria” (Ieuenctid a Chof), ar ôl cyfnod hir o wirfoddoli. Mae hi wedi bod yn nheyrnassoedd am dros hanner ei hoes, gan dechrau yn yr 90au hydd gyda teyrnassoedd Sbaeneg o anime, ac yn hyddach mewn amryw eang o deyrnassoedd.

Dderbynodd Atiya Hakeem ei gradd israddegol mewn bioleg o Sefydliad Technoleg Califfornia, wedyn aeth hi i Brifysgol Hawaii am doethuriaeth yn gwyddoniaethau biomeddygol. Ar ôl gweithio gyda Caltech fel niwrobiolegydd yn astudio awtistiaidd ac gwybyddiaeth cymdeithasol am sawl mlynedd, wnaeth hi dod yn ôl i Hawaii, ac yn bresennol yn gwirfoddoli a chymryd amser a aardfarciau yn Sŵ Honolwlw. Mae hi bob amser wedi troi at deyrnasoedd ffanyddol am allfa creadigol a rhywle i ddianc bywyd, gyda diddordebau yn “Star Trek”, pêl fas, yr oes hwylio, “Hawaii Five-O”, ac anime, yr diwethaf a wnaeth adael i hi gweini fel staff yr confensiwn Anime Ecspo ac “AX” Efrog Newydd. Wnaeth hi ymuno a’r OTW fel gwirfoddolydd yn 2012 gyda AO3 Cefnogaeth, ac ers hynny mae hi wedi ateb tua 5,000 o holiadau defnyddydd. Gyda chymhelliad i ymglymu’n uniongyrchol a chadw’r Archif yn rhedeg, ymunodd hi a AD&T (pwyllgor darlynio a chodio’r Archif) fel profydd, a mae hi yn awr yn ben yr isbwyllgor Sicrwydd Ansawdd A Phrofi. Mae hi hefyd wedi gweini ar y grŵpiau gwaith Newidiadau Dosbarth ac Arolygu.

Mae Katarina Harju (2015-2017) yn Ffinydd sy’n siarad Swedeg, sy’n gweithio at radd yn Technoleg Gwybodaeth. Cyn hynny, gweithiodd yng nghyfrifeg am sawl mlynedd. Chwiliodd hi am deyrnasoedd ffanyddol yn 2000 ar ôl darllen amdani mewn cylchgrawn (ac mae hi’n ddiolchgar am fyth bod hi wedi dewis y cylchgrawn hynny mewn moment o ddiflastod). Creuodd hi llawer o ffanweithiau am lawer o deyrnasoedd, a gall llawer ohoni cael ei darganfod ar ei thudalen defnyddydd AO3. Ar ryw adeg, cwympodd hi mewn cariad â ffanstorïau ar lafar, a mae hi dal yn ysgrifennu ffanstorïau, recordio ffanstorïau ar lafar ac hyd yn oed yn creu crefftiau ffanyddol, ond ddim mor aml a hoffwyd. Wnaeth Katarina dilyn gwaith yr OTW yn agos o’r dechrau, trwy ymuno fel aelod pwyllgor y dîm Gyfieithu yn 2013, ble mae hi yn bresennol yn gyfieithydd ac hefyd staffydd. Gwariodd hi amser fel cecrydd tag yn 2014, ac hefyd trwy gweini ar y bwyllgor Gamdriniaeth AO3.

Andrea Horbinski (2012-2015) Mae Andrea Horbinski yn geisiydd doethuriaeth yn Hanes Siapaneg gyda bwyslais ar Cyfryngau Newydd ym Mhrif Ysgol Califfornia. Wrth hefyd bod ar Bwrdd yr OTW, mae hi hefyd ar yr Bwrdd Cynghorol ac yn ysgrifenyddes i Bwrdd Llywodraethydd yr ”Ada Initiative”, sef sefydliad sy’n ymroddgar i gynyddu’r ymglymiad o fenywod o fewn diwylliant a thechnoleg agored. Roedd hi hefyd yn Gymrawd “Fulbright” i Siapan, yn astudio manga dros-genedlaethol yng Nghyoto, ac gweinyddodd hi fel cadeirydd pwyllgor Rhyngwladoliad ac Estyniad yr OTW. Ymunodd hi â theyrnassoedd ar-lein yn 1999 ar ôl ysgrifennu ei haraith graddedig ar ei chariad o ”Star Wars” (Rhyfelau’r Gofod), ac yn fuan wnaeth hi ymglymu a’r teyrnassoedd anime a manga fel golygydd AMV a chyfieithydd ffan yn hyddach. Mae hi wedi araithu ar anime, manga, teyrnassoedd ac hanes a llên gwerin Siapaneg yng nghonfensiynnau a chonfferensau ar bump gyfandir, yn cynnwys Otakon, Sirens, WisCon, AnimeExpo ac HASTEC, ac mae ei erthyglau wedi cael eu cyhoeddi o fewn ”The WisCon Chronicles” vol. 6 (Y Croniclau WisCon, cyf. 6), ”Mechademia”, a ”Transformative Works and Cultures – TWC”(Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy).

Sheila Lane (2009-2011) Mae gan Sheila Lane gradd uwch yn rheoli busnes, ac mae hi yn awr yn gyfrifydd trwyddiedig ardystiedig cyhoeddus. Mae hi’n gweithio fel cyfrifydd corfforaethol i gwmni brocerdal rhyngwladol, ac mae ganddi hi arbenigedd mewn trethiadau unigolion a chwmniau fach. Gweithiwyd Lane fel cydgysylltydd Senedd yr U.D yn orffenol, rhwng cyfansoddydd a corfforau llywodraethol fel yr IRS a gweinyddiaeth gwasanaeth cymdeithasol. Mae hi’n blogio am faterion ariannol ar “LiveJournal” (Cyfnodolyn Byw) o dan yr enw sheila_cpa. Ymglymodd hi â theyrnassoedd ffanyddol yn 1994, yn mynd o BBS telnet a chylchgronnau i restrau ebost a LiveJournal. Mae hi wedi ysgrifennu am dros 30 o deyrnassoedd, o Alias (Ffugenw) i Witchblade (Llafn Gwrach), yn gweini fel beta yn aml, ac yn cymroledu am sawl rhestr ebost, sialensiau a chymunedau.

Margaret J. MacRae (2014-2015) Graddiodd MJ MacRae o Coleg Smith gyda gradd mewn Hanes. Ar ôl graddio, gwariodd MJ 3 mlynedd fel y rheolydd cyffredin i theatr gymunedol di-elw fach. Pan daeth yr amser i symud ymlaen, dewisodd MJ i astudio Cyfraith, oherwydd nid oedd unrhyw un yn cyflogu marchogion crwydrol. Aeth hi i Ysgol Gyfraith Lewis a Clarc, ble gweinyddodd hi fel golygydd y ”Environmental Law Journal” (Cyfnodolyn Cyfraith Amgylcheddol). Oedd MJ eisiau mynd yn ôl i reoliad di-elw, ond wnaeth yr llysoedd tynnu hi i ffwrdd, ac mae hi yn awr yn gweithio rhan fwyaf o’r amser mewn siwt (nid arfwisg, yn anffodus). Ers dysgodd hi sut i ddarllen fel plentyn, mae MJ wedi bod yn darllen llyfrau at gyflymder rhyfeddol, a darganfododd hi teyrnasoedd fel glaslanc pan roedd hi’n rhy diamynedd i aros am llyfr newydd Tamora Pierce. Mae ei theyrnassoedd presennol yn cynnwys MCU (Bydysawd Sinematig Marfel), Arrow, Star Trek, and GoT (Gem o Orseddau).

Cat Meier (2012-2015) Astydiwyd Cat Meier Perthnasau Rhyngwladol ym Mhrif Ysgol Americanaidd, ac ers hynni mae hi wedi gweithio mewn sawl maes anmherthnasol, fel gweinyddiaeth ariannol, marchnata a chanfasio gwleidyddol. Roedd hi’n gyd-gadeirydd pwyllgor Ariannol yr OTW, ble gweinyddodd hi ers enedigaeth y bwyllgor. Wrth bod yn darllenydd ffuglen gwyddonol a ffantasi trwy’i hoes, ymglymodd hi a theyrnassoedd yn 1999 fel darllenydd, argymhellydd, darllenydd beta ac ysgrifennydd meta i bob math o deyrnas, o ffilmiau hanesyddol i chomigau arydd. O 2005-2011, gweinyddodd hi fel un o grynhöydd y cylchlythr fanyddol poblogaedd Metafandom (Teyrnas Meta).

Allison Morris (2010-2011) Mae gan Allison Morris BA yn Llenyddiaeth Siapaneg o Brif Ysgol Michigan, ac yn bresennol gweithiwyd hi fel arolygydd gwasanaeth cyhoeddus mewn llyfrgell cyhoeddus. Wrth bod yn ffan trwy’i hoes, mae gan Morris diddordeb penodol mewn ffangyfryngau sy’n parchu neu drawsffurfio gweithiau ffanyddol eraill. Mae hi’n creüydd gynhyrchiol o storïau llafar; adeiladwyd a chynhalwyd hi’r archif Audiofic, yn rhoi cartref sefydlog a pharhaol i’r nifer tyfiedig o storïau llafar, ac mae hi wedi cyflwyno sawl gweithdai storïau llafar. Yn ychwanegol, mae Morris hefyd yn gwesteio a chynhali gwefannau i ffaniau eraill, yn cymedroli sawl sialensau a chymunedau, ac yn hefyd yn cymryd rhan mewn confensiynau a chonferensau ffanyddol pan mae hi gallu.

Kristen Murphy (2010-2013) Mae Kristen Murphy yn gweitho ar staff yr Rhaglen Gradd Addasiedig ym Mhrif Ysgol Indiana, ac yn ceisio am radd uwch mewn addysg uwchradd a materion myfyrydd. Cyd-drefnodd hi’r conferens prif ysgol cyntaf ar raglennu graddion addasiedig, sydd ers hynny wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol. Gweithiwyd hi fel rhan o dîm datblygiad wê broffesiynol ac fel awdur a golygydd am gyfryngau ar-lein a phrintiedig. Ymunodd Murphy teyrnassoedd ar-lein yn 1996, yn dechrau a ”Quantum Leap” (Neidiad Cwantwm) a ”Mighty Morphin Power Rangers”, ac wedyn ymestynodd i amryw o deyrnassoedd ffuglen gwyddorol a ffantasi. Mae hi’n awdur, darllenydd beta a llafarydd stori awyddus.

Naomi Novik (2007-2010, 2012) Mae Naomi Novik yn awdur uwch-werthadwy’r New York Times o’r cyfres ffantasi hanesyddol gwobrwyadol Temeraire, sydd wedi cael ei gyfieithu i 23 iaith wahanol, a sydd wedi’i opsiynu fel ffilm gan gyfarwyddydd Peter Jackson.Yn orffenol, gweithiwyd hi ar gêm cyfrifiadur poblogaidd “Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide” (Nosau Bythgaeaf: Cysgodau Undrentide), a chefnogodd hi’r lansiad o Gwasanaethau Ar-Lein Juno. Mae Novik wedi bod yn actif mewn teyrnassoedd ar-lein ers 1994, yn cyhoeddi storïau a fideöau mewn mwy na pumdeg o deyrnassoedd, ac yn sefydlu llawer o fudiadau ar-lein: RPG aml-chwareuydd ar-lein yn 1996, confensiwn creu fideöau yn 2002, ac newidfa stori traws-deyrnas yn 2003. Creuwyd hi’r meddalwedd cod agored “Automated Archive” (Archif Awtomatig) sy’n cael ei defnyddio mewn llawer o archifau ffanyddol a cefnogodd hi’r sefydliad o’r OTW, yn cadeirio’r bwrdd am y tair blynedd cyntaf.

Nikisha Sanders (2011-2014) Mae gen Nikisha Sanders gradd mewn anthropoleg a chymdeithaseg o Goleg Earlham, ble ysgrifennodd hi treithawd hir ar gynrychiolaeth cenedl ymysg menywod hyfryd/cwir. Gweithiwyd hi fel actifydd ymwybyddiaeth ac addysg AIDS, lobïwyd hi am hawliau LHBT ar lefel local a thalaith fel staff gyda’r “Fairness Campaign” (Ymgyrch Tegwch), a gweinyddwyd hi fel aelod o fwrdd lywodraethydd yr clymblaid Kentuciaidd “Jobs with Justice” (Cyflogaeth â Chyfiawnder). Mae hi’n dod a phrofiad mewn rheoliad di-elw a chyfrifiad i’r Bwrdd, a mae ganddi hi ddiddordeb bersonol mewn ymestyniad i gymunedau ffanyddol o liw. Mae hi’n eithaf newydd i deyrnassoedd ffanyddol, ar ôl ymuno yn 2000 fel darllenydd brwdfrydig o ffanstorïau Buffy the Vampire Slayer (Buffy, Lladdydd Fampirod), ac awdur ffanyddol mewn sawl deyrnas ffilm a theledu, fel
”NCIS”, ”Criminal Minds” (Meddylau Trosol) ac ”Harry Potter”, ers 2006.

Jessica Steiner (2012-2015) Dechreuodd Jessica Steiner ei gyrfa ffanstorïau trwy ysgrifennu ei nofel Star Trec yn ysgol UD canolig. Erbyn yr 90au hydd, wnaeth hi darganfod nid oedd hi’r unig berson i wneud hyn, a wnaeth hi ymglymu â theyrnassoedd, yn ysgrifennu’n benodol yn ”Gundam Wing” (Adennydd Gundam) a ”Weiβ Kreuz” (Chroes Gwyn), cyn symud amlaen o’r rhain. Mae hi wedi bod yn crwydrydd deyrnas trwy’i hoes, ac mae hi wedi ysgrifennu mewn dros 30 o deyrnassoedd ers darganfod cartref yn yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Yn bresennol, mae ei phrif deyrnassoedd yn ”Homestuck” a’r ”Marvel Cinematic Universe” (Bydysawd Sinematig Marfel). Yn ychwanegol, mae hi’n gweithio gyda’r gyfraith, ac yn gweitho ar ei gyrfa ysgrifennu professiynol. Ymunodd hi a’r OTW yn 2012, a gweinyddodd hi ar bwyllgor Cynllunio Strategol cyn ymuno a’r Bwrdd Llywodraethydd.

Michele Tepper, PhD (2007-2008) Mae Michele Tepper yn darlynydd cydarwaith ac arbenigydd defnyddioldeb sy’n helpu cwmnïau datblygu meddalwedd, wefannau a dyfeisiau digidol llwyddianus a chofiannwy. Cyhoeddwyd hi sawl treithawd dylanwadol am feddalwedd cymdeithasol a chymunedau ar-lein, ac oedd hi’n gynhyrchydd wê hen y cylchgrawn ”Lingua Franca”. Mae ganddi hi doethuriaeth mewn Saesneg o Brif Ysgol Michigan. Roedd Tepper hefyd yn un o’r dylunydd a chreuadydd “buffistas.org”, wefan a chaiff ei hadeiladu a’i chynhali gan ffaniau, sydd wedi’i seilio ar ”Buffy the Vampire Slayer” (Buffy, Lladdydd Fampirod). Mae gan yr wefan dros mil o aelodau, ac mae hi wedi bod ar-lein am ddros pum mlynedd.

Alex Tischer (2015-2017), DrMedVet: Mae hw’n filfeddyg frys a gofal critigol. Tyfodd hw i fyny yn yr Almaen, ond mae hw yn awr yn byw yn yr DU. Mae hw wedi bod yn rhan o deyrnasoedd ffanyddol ers cyn yr mileniwm, a mudodd hw â rhy gormod o deyrnasoedd a gall cael eu rhestru fama. Yr teyrnasoedd mwyaf diweddar yw ”Rivers of London” (Afonydd Llundain), ”Person of Interest” (Person o Diddordeb) a ”Mad Max: Fury Road” (Macsen Ynfyd: Yr Heol Ffyrnig). Mae hw wedi bod yn aelod o’r OTW ers 2008, yn gwirfoddoli mewn rhyw medr am tua’r un pryd. Heblaw am deyrnasoedd cyfryngol, mae hw wedi darganfod y bydysawd anneuarol ac aruthrol o chwaraeon – sydd yn grwpiau cloer sy’n debyg i deyrnasoedd mewn sawl ffordd. Pam mae hw ddim yn trin anifeiliaid sal, gall Alex cael ei narganfod yn rhedeg cwrsiau rhwystr, dringo a rhedeg trac llaid bron mor aml a mae hw’n mwynhau’r cyfryngau.

Rebecca Tushnet, JD (2007-2010) Mae Rebecca Tushnet yn Athro yng Nghanolfan Cyfraith Prif Ysgol Georgetown. Ar ôl raddio o Brif Ysgol Cyfraith Yale, clerciwyd hi i Brif Farnydd Edward R. Becker o’r Trydydd Llys Gylched Apêl yn Philadelphia, ac hefyd Cydymaeth Ustus David H. Souter yn yr Goruchaf Lys. Gweithiwyd hi’n gyfreithiol yn adran cyfraith eiddo yn Nebefois a Plimpton cyn ymuno â chyfleustra NYU, ac wedyn symudwyd hi i Georgetown. Mae ei gwaith ar ryddid iaith, hawlfraint a nodau masnach wedi cael ei chyhoeddu yn yr ”Yale Law Journal” (Cyfnodolyn Cyfraith Yale), yr ”UCLA Law Review”, (Adolygiad Cyfraith UCLA), a’r ”Texas Law Review” (Adolygiad Cyfraith Tecsas), a mae hi’n cynhali blog ar hysbysebiad a chyfraith eiddo deallusol draw ar http://tushnet.blogspot.com. Mae hi wedi cynghori a chynrychioli sawl wefan ffanstori a oedd mewn anghydfodau dros hawlfraint a nodau masnach. Mae Tushnet wedi bod yn actif yn nheyrnassoedd ar-lein ers 1996, ac ysgrifennwyd hi sawl ffanstori yn nheyrnassoedd X-Files, Buffy, a Smallville, ymhlith eraill.

Elizabeth Yalkut (2010) Mae Elizabeth Yalkut yn myfyrydd ym Mhrif Ysgol Columbia yn Efrog Newydd. Mae hi wedi gweithio mewn adrannau datblygiad, hysbysiad a strategaeth am sawl mudiad di-elw a theatrau, yn gwirfoddolydd am yr “American Civil Liberties Union” (Undeb Rhyddid Cifil Americanaidd), ac yn gweithio yn awr am adran Technoleg Addysgol yn Ngholeg Barnard. Mae bwyd yn un o’i theyrnassoedd: mae Yalkut yn blogio am bwyd draw yn “A Very Uncommon Cook” (Cogydd Anghyffredin Iawn). Mae Yalkut hefyd yn gweini fel trysorydd o Gymdeithas Ffuglen Gwyddonol Prif Ysgol Columbia, ac yn mwynhau ”Merlin”, ”Sarah Connor Chronicles” (Croiclau Sara Connor) a ”Pirates of the Caribbean” (Morladron yr Caribi).

ô