Legal Advocacy (Ủng hộ Pháp lý)

OTW (Tổ chức các tác phẩm chuyển hóa) tin tưởng rằng các tác phẩm của người hâm mộ là sáng tạo và có tính chuyển hóa, phù hợp với sử dụng công bằng, và do đó chúng tôi chủ động bảo vệ các tác phẩm của người hâm mộ khỏi các khai thác thương mại và vấn đề pháp lý. Sự hỗ trợ này không chỉ giới hạn đối với các tác phẩm hoặc dự án có liên hệ trực tiếp với OTW.

Sứ mệnh của Ban pháp lý của OTW bao gồm giáo dục, trợ giúp, và biện hộ.

 • Chúng tôi tạo ra và đăng tải các tài liệu giáo dục về các thay đổi trong các đạo luật liên quan đến hoạt động của fandom trên trang transformative.org và archiveofourown.org.
 • Chúng tôi hỗ trợ các cá nhân người hâm mộ khi các tác phẩm của họ bị kiện tụng, trả lời các câu hỏi của người hâm mộ về luật pháp liên quan đến tác phẩm của người hâm mộ, và chúng tôi giúp người hâm mộ tìm kiếm các đại diện pháp lý.
 • Chúng tôi hợp tác với các tổ chức pháp lý ở Hoa Kỳ và trên thế giới.
 • Chúng tôi ủng hộ các đạo luật và chính sách phát triển sự cân bằng và bảo vệ các tác phẩm của người hâm mộ cũng như fandom.
 • Và nhiều hơn thế nữa!

Các hoạt động pháp lý của chúng tôi bao gồm:

Đăng ký ngoại lệ theo đạo luật DMCA của Hoa Kỳ, theo đó cho phép việc tạo ra tác phẩm pha trộn nhằm mục đích phi thương mại khỏi sự bảo hộ đối với Blu-Rays, DVDs, và các tài liệu được phát tán trực tuyến.
 • Tham gia kiến nghị 2017-2018 đối với Văn phòng quyền tác giả nhằm ủng hộ áp dụng ngoại lệ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm pha trộn có mục đích phi thương mại
  • Bình luận Tháng Ba năm 2018
  • Bình luận tháng Mười Hai năm 2017
  • Kiến nghị tháng Bảy năm 2017
 • Tham gia kiến nghị 2014-2015 đối với Văn phòng quyền tác giả nhằm ủng hộ áp dụng ngoại lệ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm pha trộn có mục đích phi thương mại
  • Hồi đáp tháng Sáu năm 2015
  • Hồi đáp tháng Năm năm 2015
  • Bình luận tháng Hai năm 2015
  • Kiến nghị tháng Mười Một năm 2014
 • Tham gia kiến nghị 2011-2012 đối với Văn phòng quyền tác giả nhằm ủng hộ áp dụng ngoại lệ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm pha trộn có mục đích phi thương mại
  • Hồi đáp tháng Tám năm 2012 và triển lãm tranh ảnh lần thứ hai
  • Phòng kiểm tra cho video thuộc Sử dụng công bằng
  • Triển lãm ảnh
  • Bình luận tháng Ba năm 2012
  • Bình luận tháng Mười Hai năm 2011
 • Tài liệu kiến nghị 2008-2009
  • Bình luận tháng Hai năm 2009
  • Bình luận tháng Mười Hai năm 2008

Các văn bản, bình luận và thông tin liên quan có thể tìm tại Obtaining exemptions to the U.S. DMCA.

 

Đóng góp các ý kiến cho chính sách của chính quyền Hoa Kỳ và các chính quyền trên thế giới
 • Bình luận tháng 4 năm 2019 cho Quốc Hội New Zealand thuộc đợt xem xét thường niên của Đạo luật Bản Quyền ở New Zealand
 • Bình luận tháng 3 năm 2019 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả của Hoa Kỳ về Đạo luật m nhạc Hiện đại
 • Bình luận tháng Sáu năm 2017 cho văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ
 • Bình luận tháng Ba năm 2017 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả liên quan đến Quyền nhân thân về định danh và toàn vẹn của tác phẩm
 • Bình luận tháng Hai năm 2017 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả về Mục 512 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng Mười năm 2016 đóng góp cho Singapore về các sửa đổi trong chính sách bản quyền của nước này
 • Bình luận tháng Sáu năm 2016 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả liên quan đến khôi phục các cơ quan chuyên ngành của DMCA.
 • Bình luận tháng TƯ năm 2016 đóng góp cho Ủy ban Châu u liên quan đến thi hành luật sở hữu trí tuệ
 • Bình luận tháng Ba năm 2016 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả về Mục 512 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng Hai năm 2016 đóng góp cho Văn phòng Quyền tác giả Hoa Kỳ về Mục 1202 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng Mười Hai năm 2015 cho Ủy ban Châu u
 • Bình luận tháng Mười năm 2016 đóng góp cho IPEC Hoa Kỳ
 • Bình luận tháng Chín năm 2015 cho chính phủ Nam Phi
 • Đề nghị tháng Ba năm 2015 cho Nghị viện Hoa Kỳ
 • Đóng góp tháng Chín năm 2014 cho chính phủ Úc
 • Bình luận tháng Hai năm 2014 đóng góp cho Ủy ban Châu u
 • Bình luận tháng Mười năm 2013 cho PTO/NTIA

Các đóng góp, bình luận và thông tin liên quan có thể tìm thấy ở Policy comments and Letters.

 

Đóng góp bản tham vấn trung gian trong các vụ kiện liên quan đến quyền tác giả Hoa Kỳ, sử dụng công bằng, và tự do bày tỏ ý kiến trực tuyến
 • Star Athletica v. Varsity Brands
  • Tham vấn trung gian tháng Bảy năm 2016
 • Lenz v. Universal
  • Tham vấn trung gian tháng Chín năm 2016
  • Tham vấn trung gian tháng Mười năm 2015
  • Tham vấn trung gian tháng Mười hai năm 2013
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Tham vấn trung gian tháng Bảy năm 2014
 • Cindy Lee Garcia v. Google et al
  • Tham vấn trung gian tháng Mười một năm 2014
  • Tham vấn trung gian tháng Tư năm 2014
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Tham vấn trung gian tháng Một năm 2014
  • Tham vấn trung gian tháng Một năm 2013
 • Salinger v. Colting
  • Tham vấn trung gian tháng Tám năm 2009

Các bản tóm tắt và thông tin liên quan có thể tìm thấy tại Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. copyright law, fair use, and online freedom of expression.

 

Các bản tham vấn trung gian cho các vụ kiện liên quan đến luật về công bố tác phẩm của Hoa Kỳ
 • De Havilland v. FX
  • Tham vấn trung gian tháng Một năm 2018
 • Cross v. Facebook
  • Tham vấn trung gian tháng Một năm 2017
 • Davis v. Electronic Arts
  • Tham vấn trung gian tháng Mười một năm 2015
  • Tham vấn trung gian tháng Một năm 2015
 • Hart v. Electronic Arts
  • Tham vấn trung gian tháng Năm năm 2012

Các tóm tắt và thông tin liên quan có thể tìm thấy tại Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. right of publicity laws.

 

Phản đối các đơn đăng kí thương hiệu nhằm bảo hộ cá nhân đối với các tác phẩm thuộc fandom
 • Kiến nghị hủy bỏ thương hiệu FANDOM

Các văn bản, bình luận và thông tin liên quan có thể tìm thấy tại Opposing trademark registrations.

 

Để liên hệ Ban Pháp lý của OTW, bạn có thể gửi e-mail.
(Ban Pháp lý khuyến khích các bình luận và câu hỏi của bạn. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là những trao đổi giữa bạn và Ban Pháp lý không cấu thành quan hệ luật sư- thân chủ, trừ trường hợp Ban Pháp lý ghi nhận thành văn bản. Chúng tôi cũng xin phép hạn chế khả năng trả lời hỏi đáp các thắc mắc về hệ thống luật của các quốc gia không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vui lòng cung cấp thêm thông tin cần thiết cho các bạn! )
.