Opmerkingen en Brieven op Beleid

Coalitie Brief aan de V.S. Senaat inzake de CASE Act van juli 2019

De Organisation for Transformative Works (Organisatie voor Transformatieve Werken) heeft samengewerkt met bondgenoten om zich tegen de CASE Act te verzetten. Die wet zou er namelijk voor zorgen dat er een tribunaal gevormd zou worden voor Copyright zaken over kleine bedragen die boetes op zou kunnen leggen tot $30.000 aan vermeende overtreders zonder procesgang.

Gezamenlijke Principe-verklaring aangaande Sectie 230 van de Communications Decency Act van juli 2019

Juridisch heeft samengewerkt met een diverse groep bondgenoten en experts om een gezamenlijke principe-verklaring samen te stellen over Sectie 230 van de U.S. Communications Decency Act, die beschermingen moet bieden aan Internet platformen.

Commentaar van april 2019 aan het parlement van Nieuw-Zeeland als deel van Nieuw-Zeeland’s herziening van hun Copyright Act

 • New Zealand Submission (PDF), betekend in April 2019
 • In april 2019 heeft OTW Juridisch opmerkingen ingediend bij het parlement in Nieuw-Zeeland als deel van Nieuw-Zeeland’s herziening van hun Copyright Act. De OTW gebruikte verhalen van fans uit Nieuw-Zeeland om te demonstreren dat veel sociale en culturele waarden van wetten de creatie van transformatieve werken promoten en om te beargumenteren dat Nieuw-Zeeland’s Fair Dealing beleid moet blijven bestaan.
  Commentaar van maart 2019 aan het Amerikaanse Copyright Office als deel van de Music Modernization Act

  In maart 2019 heeft OTW Juridisch commentaar ingediend aan de U.S. Copyright Office als reactie op een Notice of Proposed Rulemaking met betrekking tot de betekenis van “niet-commercieel” gebruik zoals genoemd in de recente Music Modernization Act (MMA). Het OTW argumenteerde, onder andere, dat de definitie van commercieel gebruik wat betreft de MMA naar het specifieke gebruik moet kijken in plaats van naar de gebruiker, dat er moet worden geanalyseerd hoe commercieel het is gebaseerd op het profijt van de gebruiker in plaats van het platform of de webhosts die zij gebruiken, en dat er een verschil is tussen commercieel en niet-commercieel voordeel.
  Commentaar van juni 2018 aan het Canadees parlement als deel van Canada’s herziening van hun Copyright Act

  In juni 2018 heeft OTW Juridisch opmerkingen ingediend bij het Canadees parlement als deel van Canada’s regelmatige herziening van hun Copyright Act. De OTW gebruikte verhalen van Canadese fans om te beargumenteren dat Canada’s Fair Dealing en User Generated Content uitzonderingen, effectief en sociaal lonend waren.

  Commentaar van juni 2017 aan de V.S. Handelsvertegenwoordiger inzake NAFTA (Noord-Amerikaanse Handelsovereenkomst)

  Toen de V.S. Handelsvertegenwoordiger (USTR) het proces begon om de Noord-Amerikaanse Handelsovereenkomst (NAFTA) te heronderhandelen, heeft OTW Juridisch gepleit voor een open en transparant onderhandelingsproces en het belang van uitzonderingen en limieten zoals Fair Use in alle provisies die te maken hebben met het beschermen van intellectueel eigendom benadrukt.

  Commentaar van maart 2017 aan het U.S. Copyright Office inzake morele rechten van attributie en integriteit

  Op 30 maart 2017 heeft OTW Juridisch een antwoord gegeven aan het verzoek tot opmerkingen van het U.S. Copyright Office over het aannemen van bijkomende wetten door de V.S., die vereisen dat auteurs geïdentificeerd worden in verband met hun werken (gekend als recht tot “attributie”) en toestemming van de auteur vereisen voor het maken van aanpassingen aan auteursrechterlijk beschermde werken (gekend als het recht op “integriteit”). Samen staan deze gekend als de “morele rechten”. De OTW pleit dat het recht op integriteit vrije uitdrukking zou schaden, en dat hoewel attributie rechten in het algemeen vaak voordelig zijn en veel voorkomen binnen fannish gemeenschappen, ze niet in een wet mogen geschreven worden. Attributie rechten worden al beschermd door contractwetgeving, bijkomende legale rechten zouden ongeschikt zijn voor gebruikelijke vormen van collectieve en sequentiële creatie, en de grote variabiliteit in attributie normen in verschillende gemeenschappen ( fandom, academia, filmindustrie, en reclame) toont dat individuele gemeenschappen de mogelijkheid moeten hebben om te bepalen wanneer en hoe attributie het best wordt ingevuld.

  Opvolging februari 2017 van het commentaar aan het Copyright Office inzake DMCA Section 512

  In opvolging van ons maart 2016 commentaar, heeft OTW Juridisch vragen van het Copyright Office beantwoord over de bericht-en-takedown bepalingen in Section 512 van de U.S. Digital Millenium Copyright Act. De OTW baseerde zich onder andere op haar ervaringen met het leiden van het AO3 (Ons Eigen Archief) en de ervaringen van haar leden in het omgaan met takedownberichten, om duidelijk te maken wat er werkt in het huidige systeem, en wat er verbeterd kan worden.

  Commentaar van oktober 2016 aan Singapore

  Op 23 oktober 2016 heeft OTW Juridisch commentaar ingediend bij de overheid van Singapore als reactie op een Publieke Consultatie op voorgestelde veranderingen aan Singapore’s copyright stelsel. We benadrukten de voordelen van een gebalanceerd copyright stelsel met een solide fair use systeem dat de creatie toelaat van niet-commerciële transformatieve werken waar geen toestemming voor is gevraagd. We hebben de mogelijkheid voorgelegd van een uitzondering voor “door gebruikers gegenereerde inhoud” binnen de copyright bescherming om fair use te versterken. We putten uit onze ervaringen van het verkrijgen van de vidding uitzondering op de DMCA’S “anti-omzeiling” maatregelen om Singapore’s voorstellen te bespreken met betrekking tot “technische beschermende maatregelen” voor werken met copyright. We hebben Singapore ook dringend verzocht om simpele en consistente regels in te voeren met betrekking tot de duur van copyright bescherming, we hebben de voor- en nadelen besproken van het toekennen van het recht tot toewijzing aan auteurs, en voorstellen besproken over hoe om te gaan met “verlaten” werken wiens copyright eigenaren niet gemakkelijk te identificeren zijn.

  Commentaar van juni 2016 aan de U.S. Copyright Office

  Op 24 juni 2016, samen met het EFF en Professor Eric Goldman, heeft de OTW commentaar ingediend aan de U.S. Copyright Office als reactie op een Notice of Proposed Rulemaking (aankondiging van voorgestelde regelgeving) dat sites die afhankelijk zijn van de DMCA safe harbor– zoals Archive Of Our Own (Ons Eigen Archief)– zou opleggen om elke drie jaar hun registraties te vernieuwen. Wij argumenteerden dat deze nieuwe vereiste de kleine dienstverleners zou kunnen schaden en providers zou kunnen blootstellen aan de risico’s van kleine nalatigheden.

  Commentaar van juni 2016 aan de Europese Commissie

  Commentaar van april 2016 aan de Europese Commissie

  De OTW legde uit dat, hoewel er bericht-en-takedown systemen gemaakt zijn om de handhaving van intellectueel eigendom sneller en goedkoper te maken, het “cruciaal is dat deze besparingen niet ten koste komen van niet-inbreukmakende uitingen”. De OTW heeft de commissie ook aangemoedigd om te erkennen dat aanzienlijke vernieuwing en creativiteit ook van de non-commerciële sector kan komen, en om de regels niet zo te maken dat enkel grote bedrijven ze zullen kunnen volgen.

  Commentaar van maart 2016 aan de V.S. Copyright Office inzake DMCA Section 512

  In antwoord op een verzoek van het V.S. Copyright Office, heeft OTW Juridisch commentaar geleverd op de bericht-en-takedown bepalingen in Section 512 van de V.S. Digital Millennium Copyright Act. De OTW beargumenteerde dat de wet verre van perfect is, maar dat het een belangrijk kader biedt om online creativiteit te laten bloeien. Het Copyright Office werd eraan herinnerd dat wetspersonen die op de DMCA aangewezen zijn, zoals het Archive of Our Own (Ons Eigen Archief) van de OTW, klein zijn en individuele handmatige reviews van takedown berichten uitvoeren en de middelen missen om vanuit gebruikers aangeboden inhoud te controleren op copyright-inbreuk. De OTW heeft ook aandacht gevestigd op het belang van middelen om onterechte takedown berichten te voorkomen en bestraffen, en manieren aangetoond waarop het huidige systeem van tegen-berichten niet afdoende is om gebruikers te beschermen wat betreft fair use en uitdrukkingsvrijheid.

  Opmerkingen aan de V.S. Copyright Office

  In antwoord op een verzoek tot opmerkingen van het V.S. Copyright Office, heeft OTW Juridisch beargumenteerd dat sectie 1201 van de Digital Millennium Copyright Act overreikend is en hierdoor waardevolle creatie en innovatie afremt door mensen ervan te weerhouden om technologische beschermingen te omzeilen op gecopyright materiaal zelfs voor doelen die verder geen inbreuk maken op copyright, zoals fair use. We hebben ook beargumenteerd dat de driejaarlijkse regelgevingsprocedure, waaronder we succesvol uitzonderingen voor vidders hebben verkregen, onnodig onhandig is en we hebben concrete voorstellen voor verbetering aangedragen.

  Opmerkingen aan de Europese Commissie

  In december 2015 heeft OTW Juridisch commentaar ingediend als reactie op het verzoek van de Europese Commissie voor commentaar met betrekking tot online platformen, online bemiddelaars en cloudcomputing. Het commentaar van de OTW legt de nadruk op de gevaren van reguleren gebaseerd op de onjuiste aanname dat alle online platformen en bemiddelaars grote commerciële entiteiten zijn zoals Google en eBay.

  Commentaar aan de V.S. Intellectuele Eigendom Handhaving Coördinator

  Op 16 oktober 2015 heeft de OTW, samen met partner Public Knowledge, commentaar ingediend bij de V.S. Intellectuele Eigendom Handhaving Coördinator van het Office of Management and Budget als antwoord op het verzoek van dat orgaan om commentaar op hun plan voor het handhaven van intellectueel eigendom. Het commentaar heeft specifieke aanbevelingen gedaan en de nadruk gelegd op het belang van het in overweging nemen van de belangen van het algemene publiek, inclusief gebruikers die schade kunnen ondervinden van te agressieve handhaving van intellectuele eigendomswetten.

  Commentaar van de OTW aan de Zuid-Afrikaanse Regering

  Als reactie op het copyright hervormingsproces van de Zuid-Afrikaanse regering heeft de OTW commentaar ingediend ter ondersteuning van Zuid-Afrika’s overname van de eerlijkgebruiksstandaarden om kleingeestige, achterhaalde uitzonderingen in haar copyright-wetten te vervangen. Zoals de OTW heeft genoemd in het commentaar geloven wij dat het belangrijk is om “de Regering bewust te maken van de rijkheid en het belang van niet-commerciële remix-gemeenschappen en de werken die zij voortbrengen, in Zuid-Afrika en overal ter wereld. Empirisch onderzoek wijst uit dat remix-cultuur een globaal fenomeen is met overeenkomende karakteristieken over de gehele wereld.”

  Brief aan U.S. Congress

  OTW Juridisch heeft zich bij een coalitie gevoegd van organisaties, academici en juridische professionals om een brief te sturen naar het United States Congress over het belang van een ‘gebalanceerd copyright systeem [dat] in het voordeel is van makers, gebruikers en vernieuwers’ en dat vrijheid van meningsuiting bevorderd.

  Indiening bij de Australian Government’s Online Copyright Infringement Discussion Paper

  OTW Juridisch heeft, in samenwerking met Creative Commons Australia, een indiening bijgedragen aan de Australian Government’s Online Copyright Infringement Discussion Paper op 5 september 2014, waarin de OTW een advies heeft uitgebracht tegen een voorstel van de Australische regering. Het verzoek breidde de definitie “autorisatie” aansprakelijkheid voor internet service providers uit. Dit zou betekenen dat, zelfs als ze individuele schendingen door individuele gebruikers niet kunnen stoppen, ze wellicht een verandering moeten aanbrengen in hoe hun services werken, zoals het afsluiten van internettoegang voor beschuldigde schenders of door het filteren van gebruikersactiviteit.

  Opmerkingen aan de Europese Commissie

  In februari 2014 heeft de Juridische Commissie van de OTW de organisatie in het Transparancy Register van de Europese Unie laten vastleggen en heeft een bijdrage ingediend aan de Europese Commisie in antwoord op de oproep om opmerkingen aangaande mogelijke copyright hervormingen voor de EU.

  Opmerkingen aan het PTO/NTIA

  In oktober 2013 zochten de U.S. National Telecommunications and Information Administration (NTIA) en de U.S. Patent and Trademark Office (PTO) publieke opmerkingen over copyright beleid problemen, inclusief het legale raamwerk voor het creëren van remixes. Onze advocaten gebruikten verhalen ingediend door fans om uit te leggen aan deze partijen, die waarschijnlijk een nieuwe wetgeving over copyright gaan voorstellen, waarom veranderingen in de copyrightwet in het voordeel moeten komen van de vrijheid voor het maken van transformatieve werken.

  OTW Juridisch staflid Rebecca Tushnet heeft bij een panel over Legal Framework for Remixes gesproken. Het panel was gevraagd om te verklaren aan deze partijen in samenhang met hetzelfde publieke opmerkingen proces op 12 december 2013. (Ze begint met spreken op :33 minuten).

  OTW Juridisch voorzitter Betsy Rosenblatt heeft de OTW vertegenwoordigd bij een Green Paper Roundtable werkgroep om een juridisch raamwerk op te zetten voor het maken van remixes. Haar optreden op 29 juli kan worden bekeken op 1:56:00 van de ochtend video.