Hướng dẫn đăng ký một sự kiện

Ban Truyền Thông đăng một bài hàng tháng để quảng cáo những hoạt động được liệt kê trên Lịch Sự kiện của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa).

Chúng tôi hoan nghênh những đăng ký thêm vào lịch bằng mọi ngôn ngữ, miễn là chúng bao gồm:

1) Sự kiện liên quan đến fan và được mở cho công chúng, diễn ra trên mạng hoặc ngoài đời.
2) Sự kiện giáo dục như hội thảo, xuất bản hoặc kêu gọi bài viết về nghiên cứu của fan.
3) Sự kiện liên quan đến công nghệ nguồn mở.

Những bài đăng hàng tháng này liệt kê lịch trình của tháng đó, và những kêu gọi tham gia nghiên cứu tuân theo những tiêu chuẩn sau:

Nghiên cứu này đã được Hội đồng Thẩm định/Hội đồng Đạo đức phê chuẩn chưa?

Chúng tôi nhận ra rằng một số nhà nghiên cứu độc lập không được chấp thuận vì họ không liên kết với tổ chức nào. Trong những trường hợp này, họ có thể đưa ra lý lịch bao gồm những công việc họ đã làm, các chứng chỉ và đường link dẫn đến một công trình công khai trên mạng của họ để thay thế.

Chúng tôi có thể gửi đến người tham dự một đơn cam kết không?

Chúng tôi sẽ không đăng những nghiên cứu không xác định rõ hạn chế tuổi tác của người tham dự, mục đích sử dụng của thông tin được thu thập, thủ tục nghiên cứu (nếu đây không phải là một thăm dò ý kiến online), ai là người có quyền truy cập thông tin đó, và cách bảo vệ quyền riêng tư của người tham dự.

Nhà nghiên cứu (và hội đồng hoặc người giám sát của họ, nếu liên quan) có đề thông tin liên lạc đầy đủ của họ không?

Thông tin này nên bao gồm cả cơ quan hoặc tổ chức liên kết (nếu có), cũng như địa chỉ email và địa chỉ nhà mà chúng tôi có thể liên lạc được.

Thông tin thu thập có được chia sẻ với cộng đồng sau khi hoàn tất không?

Bạn có thể liên hệ ban Truyền Thông để gửi kết quả nghiên cứu.

Xin vui lòng liên hệ ban Truyền Thông để nộp bất kỳ thông tin nào được nêu trên đây.