Halalan ng OTW 2016: Handa ka na ba?

Malapit na ang panahon ng halalan! Ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ang organisasyong di-pangkalakal na nasa likod ng Archive of Our Own – AO3 (Ang Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC at iba pang mga proyekto, ay magsasagawa ng halalan para sa Lupon ng Pangagasiwa nito sa ika-23 hanggang 26 ng Setyembre, 2016.

Upang makaboto, kailangan mong maging kasapi ng OTW bago lumagpas ang ika-23 ng Agosto, 2016. Sa ibang salita, kailangang nakapagbigay ka ng donasyong may suma total na US$10 o higit pa mula noong ika-23 ng Setyembre, 2015 AT pinili mo ang “kasapian” na opsyon. Kung hindi ka sigurado kung ito ay sumasaklaw sa iyong donasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming pangkat ng Pagsulong at Pag-anib.

Kung lalahok ka sa Kampanya para sa Pag-rehistro ng mga Botante, kami ay nag-aalok ng espesyal na handog bilang pasasalamat: sinomang magkaloob ng US$15 o higit pa ay makatatanggap ng natatanging tatlong paketeng stickers ng Halalan ng OTW. Huwag palagpasin ang iyong pagkakataong bumoto sa halalang ito. Magbigay na ng donasyon!

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong taga-salin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, tumungo lamang sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.