Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Gallai wirfoddoli am fwy nag un swydd?

Gallwch; mae llawer o staffydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ymroddi eu hamser i nifer o swyddi. Rydym yn gofyn yn benodol bod chi’n meddwl yn ddifrifol am yr anghenion amser mae pob swydd yn ei hangen, a’r amser gallwch rhoi i’r fudiad. Gall cael gwifoddolydd yn gweithio mewn sawl swydd bod yn beth dda, ond rydym ni hefyd eisiau gwneud yn siwr nid ydym yn gorlwytho unrhyw un â gormod o gyfrifoldebau. Mae pob un o’n disgrifiadau swydd yn cynnwys amcangyfrif o’r anghenion amser ar gyfer y swydd i helpu rheoli disgwyliadau. Rydym yn hefyd yn annog gwifoddolydd i siarad a’i cadeirydd pwyllgor i drafod cymryd swyddi ychwanegol.

Os rhaid i mi fod mewn lleoliad penodol i wirfoddoli?

Mae gyd o wirfoddolydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gweithio ar-lein, felly nid oes rhaid i chi fod mewn unrhyw lleoliad penodol. Oni bai bod gennych chi mynediad i cysylltiad i’r Wê, rydych chi mewn y lleoliad cywir (a byddech yn cael y cyfle i weithio â phobl o ddros y byd i gyd).

Mae’r rhan fwyaf o’ch gwybodaeth ar eich wefannau trwy gyfrwng Saesneg. A allaf gwirfoddoli os nad yw Saesneg yn fy iaith cyntaf?

Gallwch! Rydym yn croesawi’n gyson gwifoddolydd o bob gefndir ac o ddros y byd i gyd. Fel mudiad sy’n gweini ar gymuned rhyngwladol, mae gennym ni defnyddydd ac aelodau sydd â ieithoedd cyntaf sydd ddim yn Saesneg, a mae llawer o’n pwyllgorau a phrosiectau yn buddu o gael gwirfoddolydd sydd a chefndir mewn fwy nag un iaith. Mae Saesneg yn y “lingua franca” ar gyfer y fudiad ar y cyd, felly mae’n rhaid bod gennych chi’r gallu i weithio mewn Saesneg (nid oes rhaid iddi fod yn berffaith!). Os mae gennych chi unrhyw holiadau am geisio am swydd agored, gadewch i Recriwtio a Gwirfoddoli gwybod, a bydden nhw yn cysylltu chi â chadeirydd y bwyllgor.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi cyflwyno ffurflen gais?

Mae hyn yn dibynu ar y fath o swydd mae gennych chi diddordeb mewn. Ar ôl i chi gwthio “Submit” (Cyflwyno), bydd yr tudalen nesaf yn dangos gwybodaeth am beth sy’n digwydd nesaf, a byddwch chi’n cael ateb awtomatig yn eich blwch e-bost.

Am swyddi gyda llawer o safleoedd ar gael (e.e. pwll gwirfoddoli, fel cyfieithiad neu gecru tagiau): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn anfon ceisiadau i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol a’r/neu’r arweinydd o’r pyllau gwirfoddoli. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld os yr ydyn nhw’n dewis dda. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Am swyddi sydd ddim ond yn edrych am nifer penodol o bobl (e.e. Swydd staff): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn cadw ceisiadau pawb a’i hanfon i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol ar diwedd y cyfnod recriwtio. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld pa un yw’r dewis gorau am y swydd. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Nid oes gen i’r sgiliau na’r profiad mae’r swyddi ar gael yn gofyn am. A allaf i geisio beth bynnag?

Er bod ni’n croesawi gwifoddolydd sy’n edrych i gynyddu profiad, mae rhai o’n swyddi angen sgiliau a phrofiad penodol. Mae ein gallu i dderbyn dechreuydd am swydd benodol hefyd yn dibynnu ar faint o wirfoddolydd profiadol sydd ar gael i hyfforddi nhw. Mae’r profiad ac anghenion amser am bob swydd yn cael ei ddatgan yn ddisgrifiad y swydd.

Rydym yn annogchi i barhau gwylio’r tudalen hyfforddi sy’n cydweddi a’ch cymhwysterau. Os mae gennych chi unrhyw holiadau am swydd, teimlwch yn rhydd i gysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli.

Rydwyf â diddordeb mewn swydd sydd ddim wedi’i phostio. Allaf i geisio amdani?

Ar y funud, rydym ni ddim ond yn derbyn ceisiadau am swyddi ar y rhestr. Mae rhan o’n proses yw i ddim ond recriwtio am swyddi sydd yn derbyn gwirfoddolydd newydd a sydd yn barod i’w hyfforddi a’i croesawi mewn i’r tîm. Ond hefyd, annogym ni chi i gadw eich llygaid ar y tudalen gwirfoddoli a’r tudalen newyddion OTW (Mudiad Cyfryngau Trasffurfiadwy i weld os mae’r swydd rydych chi eisiau yn dechrau recriwtio. Os mae gennych chi unrhyw holiadau penodol amdan swyddi, gallwch cysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli

Oes rhaid i mi defnyddio’r enw rydwyf yn defnyddio mewn deyrnas ffanyddol neu ar AO3 os hoffwn i wirfoddoli? Oes rhaid i mi defnyddio fy enw AO3 i wifoddoli fel Cecrydd Tag?

Croesawem ni chi i ddefnyddio pa bynnag enw hoffwch defnyddio pan rydych yn gwirfoddoli. Mae rhai gwirfoddolydd yn hoffi clymu eu gwaith i’w hunaniaeth ffanyddol, a mae eraill yn dewis i ddefnyddio’i enw gyfreithiol, yn arbennig os mae nhw eisiau defnyddio’i gwasanaeth gwifoddoli ar eu crynodeb neu gurricwlwm fitae. Rydych yn cael eich croesawi i wneud naillai un, neu ddefnyddio enw gwbl wahanol i ddefnyddio.

Os cewch eich derbyn i wifoddoli fel Cecrydd Tag ond ni hoffech clymu eich cyfrif “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) i’ch gwaith cecru tag, gall eich cadeirydd anfon gwahoddiad i greu cyfrif ar gyfer cecru tagiau. Os hoffech chi defnyddio eich cyfrif AO3 bresennol, nid oes rhaid iddi cydweddi â’ch enw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond cofiwch efallai bydd eich enw OTW yn cael ei chysylltu â’ch enw AO3 trwy gydol eich amser gyda Cecru Tagiau.

Nodwch: Mae rhai swyddi angen chi i ddefnyddio’ch enw gyfreithiol, oherwydd rydyn nhw yn gweithio â mudiadau allanol. Bydd hyn pob amser yn cael ei nodi o fewn ddisgrifiad y swydd neu ar y dudalen geisio.

Wnes i geisio, ond ni glywais i unrhywbeth yn ôl. Beth ddylai wneud?

Ddylai pob cais cael ateb awtomatig sy’n egluro’r camau nesaf yn yr broses. I wneud yn siwr caiff hi ei hanfon, gofynnym ni chi i rhoi “@transformativeworks.org” yn eich rhestr mynediad e-bost.

Os nid ydych wedi derbyn yr ateb awtomatig, edrychwch yn eich blwch sbam ac wedyn e-bostiwch [email protected] gyda’r swydd ceisioch chi amdan ar enw defnyddioch chi ar yr cais.

Oes rhaid i mi perchennu unrhyw meddalwedd penodol neu ddyfeisiau i wirfoddoli?

Bydd rhaid i chi cael mynediad sefydlog i’r Wê, oherwydd rydym yn defnyddio meddalwedd ar-lein ac e-bost i gyfarthrebu. Mae rhai swyddi angen mynediad i wefannau neu feddalwedd gwahanol. Mae mynediad i’r offer rhain yn rhad ac am ddim, neu yn cael ei thalu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Oes yna oedran safonol i wirfoddoli?

Mae’r OTW ddim ond yn gallu derbyn ceisiadau o unigolion sydd yn un ar bymtheg mlwydd oed neu’n hynach. Mae gen rhai swyddi a phwyllgorau benodol angen cymwysterau sy’n cyfyngu cyfranogiad i unigolion sydd yn deunaw mlwydd oed neu’n hynach.

A fyddai’n cael fy nhalu am gwirfoddoli?

Na, ni fydd unrhyw un o fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn derbyn elw o’i ngwaith.

Oes na unrhyw problemau hygyrchrwydd i ymwneud â gwirfoddoli?

Defnyddiwyd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) sawl offer ar-lein trydydd barti, fel Basecamp a Champfire, sydd efallai ddim yn gweithio’n dda gyda rhai technoleg hygyrchiol. Mae’r mwyafrif o’n gwaith wedi’i seilio ar testynau digidol, a mae rhai swyddi yn rhedeg yn ofnadwy o gyflym, ac yn angen rhyngweithiad cymdeithasol syth mewn ffurf o sgwrs testyn digidol.

Os mae gennych chi unrhyw pryderon am ardal penodol, cysylltwch â ni a byddem yn ceisio’n gorau i’ch helpu.

Mae gen i gwestiynau amdan gwirfoddoli sydd heb wedi’i hateb fama.

Cysylltwch â Recriwtio a Gwirfoddoli trwy’r ffurflen cysylltu a byddem yn hapus i ateb nhw i chi, o fewn un wythnos yn gyffredinol. (Os rydych yn anfon holiad mewn iaith ddi-Saesneg, mae’n bosib bydd ateb yn cymryd wythnos ychwanegol i gael ei hanfon.)