Blog archives

به سوالتان پاسخ داده نشد؟

لطفا راجع به سوالتان با ما تماس بگیرید و ما از پاسخ دادن به آن خوشحال خواهیم شد.

چرا بعضی از محتوا فقط در زبان انگلیسی در دسترس است و نه در زبانی که من انتخاب کرده ام؟

این سایت در حال ترجمه توسط داوطلبان در زمان آزاد آنهاست. ما تصمیم گرفته ایم که اطلاعات اصلی را به محض آماده شدن در زبان مربوطه شما منتشر کنیم هرچند که ترجمه کل سایت هنوز کامل نشده است. ما در حال کار کردن بر روی این هستیم که بالاخره تمامی محتوا را برای شما در دسترس قرار دهیم ولی لطفا درک کنید که این کار زمان می برد.

چه کسی این وبسایت را ترجمه کرده است؟

مترجمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در دو طبقه کار می کنند: کارمندان ترجمه و تیم های زبانی. کارمندان تکالیف ترجمه را هماهنگ می کنند و با سایر کمیته ها در ارتباط هستند. تیم های زبانی اندازه های مختلفی دارند (با حداقل یک مترجم و یک خواننده ویراستار) و از داوطلبانی تشکیل شده اند که یا زبان مادریشان است یا در زبان دیگری به غیر از انگلیسی روان صحبت می کنند. به غیر از این وبسایت، مترجمان کمک می کنند که پروژه های دیگر OTW مانند Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) برای مخاطبین بین المللی در دسترس باشند.