Blog archives

Колку корисници на архивата има во Европа?

OTW не ги следи сите корисници ниту пак има можност да се креира историја на пребарување за секој корисник. Врз основа на претпоставки за редовно користење кои се разумни според нашето искуство, имаме околу 3.48 милиони корисници во Европа кои се активни месечно, но можно е да направиме различни претпоставки во иднина. Исто така, има одредена несигурност за тоа што претставува „платформа“ или „услуга“ според Законот за Дигитални Услуги и дали проекти како Archive of Our Own и Fanlore се различни „платформи“ или „услуги“ една од друга. Имаме право да се навратиме на ова прашање во иднина, но моментално нашата претпоставка ги покрива сите наши… Read more

Што е OTW (Организација за трансформативни дела)?

OTW (Организација за трансформативни дела) е непрофитна организација основана од фанови за да им служи на интересите на истите, овозможувајќи пристап до и зачувување на историјата на фан-делата и фан-културите во сите различни форми.

Зошто се формираше OTW?

OTW (Организација за трансформативни дела) се формираше за да обезбеди иднина во која сите фановски дела ќе се признаени за легални и трансформативни и ќе се прифатени како легитимна креативна активност. Нашата мисија е да бидеме проактивни и иновативни во заштитата и одбраната на нашата работа од комерцијална експлоатација и правни предизвици, како и да ја одржуваме нашата фановска економија, вредности и креативно изразување со тоа што ги заштитуваме и згрижуваме нашите колеги-фанови, труд, коментари, историја и идентитет, додека обезбедуваме најобемен можен пристап до фановски активности за сите фанови.

Што претставуваат трансформативни дела?

Трансформативно дело преобразува постоечко дело во нешто со нова функција, сензибилност или начин на изразување. Трансформативни дела вклучуваат фанфикција, проза за вистински личности, фан-видеа и фанарт. OTW (Организација за трансформативни дела) се интересира за сите видови трансформативни дела, но наш приоритет е да ги поддржиме и одбраниме делата во нашата архива и фановите што ги создаваат истите.

Зошто ја избравте оваа терминологија?

Терминот трансформативни беше избран да нагласи во самото име на организацијата токму една од клучните правни одбрани за фан-дела од сите видови (вклучително и проза за вистински личности): дека тие ја трансформираат граѓата на оригиналните извори. Трансформативна употреба е онаа која, според Врховниот суд на САД, „додава нешто ново, со дополнителна намера или поинаков карактер, менувајќи го изворниот материјал со нов израз, значење или порака“. На пример, приказна од перспектива на Волдеморт се смета за трансформативна, исто како и приказна за поп ѕвезда која ги потенцира тековните ставови кон славните личности или сексуалноста. Судовите ги анализираат приговорите против уметнички дела поднесени под основ на „право… Read more