Blog archives

Anong mga hakbang ang isinasagawa upang pangalagaan ang pamumuhunan ng mga miyembro?

Isang korporasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), na napapasailalim ng mga batas at alintuntuning nagdidikta sa mga pananagutan ng mga katiwala na mangasiwa ng mga gawain sa kaparaanang magpapatibay sa tiwala ng publiko. Susuriin ang OTW hindi lamang ng mga miyembro nito at mga tagahangang nasa labas ng organisasyon kundi narin ang IRS at ang estado ng Delaware, kung saan inkorporada ang organisasyon. May mga karagdagang pagpapangalaga na aming itinaguyod. Maaaring tukuying pandaraya ang maling paggamit ng pondo ng OTW at maaaring litisin sa korte. Matibay itong nakakapigil ng mga gayong gawin. Susunod ang pamamahagi ng pondo ng OTW sa mga pangkalahatang… Read more

Paano pinangangalagaan ng OTW ang datos na nakakalap nito sa mga indibidwal na nagbibigay ng donasyon?

May mga tiyak na impormasyong kailangang hingin ng OTW (tulad ng pangalan, tirahan, atbp.) sa mga donante upang sumunod sa mga alituntunin ng IRS. Dahil karaniwang gumagamit ng sagisag-panulat ang mga tagahanga sa kanilang fannish na buhay, babantayan ang impormasyong ito ng OTW at makikita lamang ng ingat-yaman ng OTW at mga miyembro ng komite ng Pagsulong at Kaaniban. Upang mapanatili ang iyong pagkadi-kilala, maaring magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi.

Maaari bang iawas sa buwis ang mga donasayon sa OTW?

Oo, sa Estados Unidos. Pinahintulutan ng IRS ng Estados Unidos ang katayuan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na hindi ito saklaw sa buwis at hindi pangkalakal. Isa sa mga pakinabang ng aming pagiging di-pangkalakal ang kakayahang iawas sa buwis ang kahit anong donasyong iyong ibigay sa organisasyon, kasama na ang US$10 na kabayaran upang maging miyembro ng OTW. Dagdag dito, maaaring iawas sa buwis ang iyong mga nakalipas na donasyon magmula sa petsa ng pagpapatala namin bilang isang inkorporasyon: ika-5 ng Setyembre, 2007. Pakitandaan lamang na sa labas ng Estados Unidos, maaaring iawas sa buwis o hindi ang iyong donasyon. Sumangguni sa isang… Read more

Paano ako magbibigay sa OTW? Maaari ba akong magbigay kung hindi ako nakatira sa Estados Unidos?

Kayang tumanggap ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng mga donasyon kahit saan man sa mundo sa pamamagitan ng online na pagbibigay o sa tsekeng kinokoreo sa aming kaha sa opisina ng koreo. Magtungo sa Suportahan ang OTW para sa karagdagang detalye. Hindi ibinubunyag sa OTW ng ginagamit naming taga-proseso ng kabayaran ang mga detalye patungkol sa mga credit card o mga numero ng bank account. Sadyang nakalagay man sa mga personal na tsekeng tatanggapin namin sa koreo ang mga impormasyon ng account, hindi namin itinatala ang mga ito.

Sino ang nagpapasya kung saan gagastusin ng OTW ang salapi nito?

Ang Lupon ang may pananagutan para sa ganitong mga pagpapasya, bilang bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga katiwala. May pananagutan ang ingat-yaman ng Lupon sa paglilikha at pagsasagawa ng badyet ng OTW. Ngunit, kailangang bumoto ang Lupon upang pagtibayin ang badyet, kasama na ang ibang mga gastusing hindi pinagplanuhan. Para sa mga gastusing maliliit, inilalaan ng Lupon ang pananagutan sa mga komite ng OTW upang pagpasyahan kung ano ang mga kinakailangang gamit at serbisyo.