Điều hành viên danh dự

Trang này liệt kê các thành viên tiền nhiệm của Ban Điều hành OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) những năm qua. Chi tiết về các thành viên tiền nhiệm và lịch sử bầu cử của chúng tôi có thể được tìm thấy tại trang Lịch Sử Bầu Cử trên trang web Bầu cử OTW.

Ban Điều Hành OTW 2021

 • Alex Tischer
 • Jess White
 • Kati Eggert
 • Kirsten Wright
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Rebecca Sentance

Ban Điều Hành OTW 2020

 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Casiulis
 • Kirsten Wright
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Rebecca Sentance

Ban Điều Hành OTW 2019

 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Camboulives
 • Kristina Busse
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Priscilla Del Cima

Ban Điều Hành OTW 2018

 • Atiya Hakeem
 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Camboulives
 • Kristina Busse
 • Matty Bowers
 • Priscilla Del Cima

Ban Điều Hành OTW 2017

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Atiya Hakeem
 • Katarina Harju
 • Kristina Busse
 • Matty Bowers
 • Priscilla Del Cima

Ban Điều Hành OTW 2016

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Atiya Hakeem
 • Katarina Harju
 • Matty Bowers

Ban Điều Hành OTW 2015

 • Andrea Horbinski
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Jessica Steiner
 • Margaret J. MacRae
 • Soledad Griffin

Ban Điều Hành OTW 2014

 • Andrea Horbinski
 • Anna Genoese
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Franzeska Dickson
 • Nikisha Sanders

Ban Điều Hành OTW 2013

 • Andrea Horbinski
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Franzeska Dickson
 • Ira Gladkova
 • Julia Beck
 • Kristen Murphy
 • Maia Bobrowicz
 • Nikisha Sanders

Ban Điều Hành OTW 2012

 • Julia Beck
 • Francesca Coppa
 • Ira Gladkova
 • Jenny Scott-Thompson
 • Kristen Murphy
 • Naomi Novik
 • Nikisha Sanders

Ban Điều Hành OTW 2011

 • Allison Morris
 • Francesca Coppa
 • Hele Braunstein
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy
 • Rachel Barenblat
 • Sheila Lane

Ban Điều Hành OTW 2010

 • Allison Morris
 • Elizabeth Yalkut
 • Francesca Coppa
 • Naomi Novik
 • Rachel Barenblat
 • Rebecca Tushnet
 • Sheila Lane

Ban Điều Hành OTW 2009

 • KellyAnn Bessa
 • Francesca Coppa
 • Naomi Novik
 • Rachel Barenblat
 • Rebecca Tushnet
 • Susan Gibel
 • Sheila Lane

Ban Điều Hành Sáng Lập OTW (2007-2008)

 • Cathy Cupitt
 • Francesca Coppa
 • KellyAnn Bessa
 • Michele Tepper
 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet
 • Susan Gibel