Vilka åtgärder vidtas för att skydda medlemmarnas investeringar?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en ideell organisation som lyder under lagar och regler som dikterar dess skyldigheter att verka på ett sätt som lever upp till allmänhetens förtroende. OTW kontrolleras inte bara av sina medlemmar och fans utanför organisationen, utan även av amerikanska skattemyndigheten och delstaten Delaware, där vi har vårt säte.

Det finns ett antal ytterligare skyddsåtgärder. Missbruk av OTW-medel är bedrägeri och kan leda till åtal. Detta är en starkt avskräckande faktor. Användande av OTWs medel följer generellt vedertagna redovisningsprinciper med avseende på tillsyn och godkännande av kostnader. Slutligen är OTW skyldig att årligen lämna in Blankett 990 till amerikanska skattemyndigheten och på detta sätt rapportera organisationens ekonomiska aktiviteter.

OTW gör en årsredovisning som inkluderar en sammanställning av OTWs aktiviteter under föregående år, samt organisationens bokslut. Detta publiceras varje år på OTWs webbplats. Blankett 990 är ett offentligt dokument, dock publiceras det inte på OTWs webbplats då det innehåller personlig information om individer som inte bör tillhandahållas via internet. Intresserade personer kan erhålla en papperskopia av årsredovisningen och Blankett 990 mot kostnad för kopiering och porto genom att kontakta OTWs kassör. Vänligen ange “Annual Report/990” i ämnesraden och uppge en postadress.