Vai trò “tình nguyện viên” và vai trò “nhân viên” khác gì nhau?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức hoạt động nhờ các tình nguyện viên, nên tất cả thành viên đều hoạt động trên cơ sở tình nguyện. Cùng lúc đó, họ đảm nhiệm những vai trò với mức độ trách nhiệm và ràng buộc khác nhau, nên chúng tôi phân biệt vai trò của họ bằng các từ tình nguyện viênnhân viên.

Nói chung, một tình nguyện viên làm việc cùng với một đội (vd. sắp xếp từ khóa, lập mã, thử mã, phiên dịch) hoặc một nhóm làm việc, với những nhiệm vụ rõ ràng và cụ thể. Những tình nguyện viên trong đội thường không bắt buộc phải tham gia các buổi họp, nhưng các tình nguyện viên trong nhóm làm việc có thể sẽ cần tham gia. Những tình nguyện viên không có phiếu bầu trong ban của họ trừ phi họ cũng là nhân viên.

Nhân viên hoạt động trong một ban của OTW, cần tham gia các buổi họp, và tham gia tích cực vào các công tác và dự án của ban của họ. Thường thì các nhân viên cần dành ra nhiều thời gian làm việc hơn là các tình nguyện viên. Hơn nữa, sau 9 tháng làm nhân viên, bạn có thể tranh cử để gia nhập ban Giám Đốc.