TWC đăng tải những gì?

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) đăng tải những bài báo mang tính hàn lâm được duyệt bởi người đồng đẳng, với nội dung về sự tiếp nhận rộng rãi của sự chuyển hóa, về sự tham gia của fan trong nhiều văn bản; bài phân tích được biên tập và các bài luận do cá nhân viết; đánh giá sách; và phỏng vấn.

Comments are closed.