TWC sử dụng bản quyền gì?

Bắt đầu với Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) số 25, các bài viết sẽ được cấp phép theo Giấy Phép Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 của Creative Commons. Để biết lý do đằng sau quyết định này của tạp chí, xem bài Bản quyền và Truy cập Mở ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Giấy phép này cấp quyền sử dụng thương mại và cả phi thương mại với ghi nhận công tác giả. Do đó, các đơn vị, như báo chí có thể in lại các bài viết (kể cả khi có mục đích thương mại) mà không cần có giấy tờ phát hành bản quyền.

TWC số 1 đến 24 được cấp phép theo Giấy Phép Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 3.0 của Creative Commons. Với số thứ 1 đến 24, TWC, không phải tác giả, giữ bản quyền. Bất cứ ai muốn tái sản xuất với mục định lấy lợi nhuận, bao gồm cả tác giả, cần xin cấp phép từ TWC. Giấy phép này thường xuyên được cấp miễn phí.

Có thắc mắc xin gửi đến biên tập viên.

Comments are closed.