TWC چه چیزهایی را چاپ می کند؟

Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) مقاله هایی را که توسط هم سطحان در فضای آکادمیک بررسی شده اند را چاپ می کند. این مقالات در مورد دگرگون شدن به صورت کلی، مشغولیت هواداران با انواع نوشتار و جوامع هوادارانه اند؛ مقالات متا و شخصی، نقدهای کتاب و مصاحبه ها.

Comments are closed.