TWC هر چند وقت یکبار منتشر می شود؟

Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) هر سال دو بار منتشر می شود، در 15 مارس و 15 سپتامبر.

Comments are closed.