Tư cách hội viên có trừ thuế được không? Nếu có thì số EIN của bạn là gì?

Có, trong nước Mỹ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ, và tất cả những quyên góp cho chúng tôi đều được trừ thuế. Số EIN trong nước Mỹ của chúng tôi là 38-3765024; số này cũng sẽ được ghi trên biên lai quyên góp của bạn.

Vui lòng lưu ý là nếu bạn không ở Hoa Kỳ, quyên góp của bạn có hoặc không thể được trừ thuế. Bạn nên tham khảo ý kiến với một cố vấn thuế và kiểm tra xem một món quà tặng tới một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ có thể được trừ thuế trong quy định luật pháp của nơi bạn sống hay không.

Vui lòng liên lạc Ban Quyên góp và Hội viên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về vấn đề này.