Khoản quyên góp đến OTW có được khấu trừ thuế hay không? Nếu có thì số EIN của bạn là gì?

Có, trong phạm vi nước Mỹ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ, và tất cả những quyên góp cho chúng tôi đều được khấu trừ thuế. Số EIN trong nước Mỹ của chúng tôi là 38-3765024; số này cũng sẽ được ghi trên biên lai quyên góp của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không ở Hoa Kỳ, quyên góp của bạn có hoặc không thể được khấu trừ thuế. Bạn nên tham khảo ý kiến với một cố vấn thuế và kiểm tra xem một món quà tặng tới một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ có thể được khấu trừ thuế trong quy định pháp luật nơi bạn đang sống hay không.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này.

Comments are closed.