Tư cách hội viên có trừ được trừ thuế không?

Có, trong phạm vi nước Mỹ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) được công nhận bởi bộ IRS ở Hoa Kỳ. Một trong những lợi ích của việc này là tất cả những quyên góp cho chúng tôi, bao gồm cả phí thành viên 10 US$, đều được trừ thuế ở nước Mỹ! Hơn nữa, những quyên góp trước đấy của bạn cũng được trừ thuế kể từ ngày thành lập của chúng tôi: ngày 5 tháng 9 năm 2007.

Vui lòng lưu ý là nếu bạn ở ngoài nước Mỹ, đóng góp của bạn có thể hoặc không thể được trừ thuế. Bạn nên tham khảo ý kiến một cố vấn thuế và xem xem một món quà tặng tới một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ có thể được trừ thuế theo luật pháp của nơi bạn ở hay không.

Comments are closed.