Tôi muốn nhập/sao lưu kho lưu trữ của tôi vào AO3. Tôi cần làm những gì?

Hãy liên hệ Open Doors (Cửa Mở) để sử dụng công cụ nhập. Hãy cho chúng tôi biết mọi nhu cầu đặc biệt của bạn ngay từ đầu – ví dụ, bạn muốn duy trì tên miền cũ, hoặc kho lưu trữ của bạn bao gồm nội dung truyền thông đa phương tiện.

Comments are closed.