Tôi muốn nhập/sao lưu kho lưu trữ của tôi vào AO3. Tôi cần làm những gì?

Hãy liên hệ Open Doors (Cửa Mở) để sử dụng công cụ nhập. Xin hãy cho chúng tôi biết từ ban đầu nếu bạn có nhu cầu đặc biệt – ví dụ, nếu bạn muốn chúng tôi duy trì tên miền cũ, hoặc nếu kho lưu trữ của bạn có bao gồm nội dung truyền thông đa phương tiện.

Comments are closed.